Fagmilitære råd: Forsvaret må effektiviseres

Forsvaret bør effektiviseres og det krever tiltak for å gjøre omfattende strukturelle endringer som omorganisering og nedbemanning.

Foto; Scanpix

– Dette betyr redusering av størrelse i ledelse, stab og administrasjon. Færre årsverk overføres til operative enheter, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.– Det betyr å slå sammen og styrke operativ ledelse. Antall driftsenheter i Forsvaret bør reduseres fra 21 til 11 og antall avdelinger fra 129 til 25, sier Bruun-Hanssen. Forsvarsbudsjettet bør økes med 3 milliarder kroner de fire første årene, for deretter å flate ut i resten av perioden, mener forsvarssjefen.– De innbefattede endringene i Forsvaret som jeg anbefaler, krever en økt bevilgning for å tilfredsstille disse anbefalingene, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i den avsluttende delen under overleveringen av det fagmilitære råd for utviklingen av Forsvaret.– Jeg mener det er en nøktern struktur vi anbefaler, sa Bruun-Hanssen.Han ser det som uunngåelig å legge ned brigaden, redusere hæren og legge ned rekruttskolen på Madla i Stavanger.– Forsvarsminister: Vi står ved et viktig veivlag, som krever økonomisk vekst, sa Bruun-Hanssen.