- Statsbudsjettet hindrer ikke videre rentekutt

Statsbudsjettet for 2016 er noe mer ekspansivt enn årets budsjett, men meglerhus ser ikke hinder for videre rentekutt.

Regjeringen foreslår i Statsbudsjett for 2016 en oljepengebruk (strukturelt, oljekorrigert underskudd) på 194 milliarder kroner kroner, eller 2,8 prosent av oljefondets verdi ved inngangen til 2016. Dette var godt i tråd med Handelsbankens forventninger på forhånd, skriver Kari Due-Andresen i dagens morgenrapport.Ekspansiviteten i budsjettet måles som endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, målt i prosent av trend-BNP. Denne budsjettimpulsen blir i 2016-budsjettet på 0,7 prosent, opp fra 0,6 prosent i 2015-budsjettet. «Dermed er årets foreslåtte budsjett noe mer ekspansivt enn budsjettet for 2015, noe vi anser som fornuftig gitt avmatningen i norsk økonomi», skriver hun.Hindrer ikke videre rentekuttBudsjettet for 2016 inneholder imidlertid en spesiell tiltakspakke for arbeidsmarkedet på 4 milliarder kroner, og unntatt denne pakken er budsjettimpulsen i 2016-budsjettet på i underkant av 0,6 prosent, det vil si omtrent som for 2015-budsjettet.«Norges Bank hadde antatt at budsjettimpulsen for 2016 ville være på 0,3 prosent, som har vært gjennomsnittet siden handlingsregelen ble gjennomført. Dette er kun en teknisk forutsetning som Norges Bank gjør for å unngå å legge føringer for finanspolitikken. Men pengebruken regjeringen foreslår er altså noe høyere enn Norges Banks antakelse. Vi tror imidlertid ikke dette vil hindre Norges Bank fra å kutte renta videre. Vår antakelse er som tidligere nevnt at Norges Bank vil kutte renta til 0,5 prosent i mars neste år», skriver Handelsbanken.DNB Markets: - I tråd med forventningeneDNB Markets skriver i sin morgenrapport at budsjettets virkning på økonomien er ekspansivt og i tråd med deres forventninger. Som følge av at norsk økonomi er inne i en lav konjunktur øker de oljepengebruken, men bruker ikke like mye som handlingsregelen gir rom for.DNB Markets mener det ekspansive statsbudsjettet kan være en medvirkende årsak til at kronen har styrket seg. «Viktigere for kronen er nok imidlertid oljeprisen, som har steget betydelig denne uken og i går ble omsatt til de høyeste nivåene siden slutten av juli», heter det.