- Norges Bank tror ikke på sitt eget regionale nettverk

Sparebanken Vest-analytiker Jørgen Gudmundsson er litt overrasket.

Øystein Olsen - Foto: Scanpix
Politikk

Norges Bank besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.Senior risikoanalytiker Jørgen Gudmundsson i Sparebanken Vest tilhørte den halvdelen av analytikerkorpset som trodde på rentekutt denne gangen, men understreker at han var klar over at utfallet var usikkert. - Norges Bank trekker frem de samme avveiningene som vi gjorde, nemlig en ekspansiv finanspolitikk og en svak kronekurs som motsvarer nedgangen i innenlandsk etterspørsel, skriver han i en kommentar.- Tror ikke på nettverket sittMen ifølge Gudmundsson tror ikke Norges Bank på sitt eget regionale nettverk, hva gjelder lønnsveksten. - Norges Bank spår en lønnsvekst som er en del høyere enn nettverket sitt. Det er trolig årsaken til at de velger å holde renten i ro nå. I tilllegg føler de seg programforpliktet til å vektlegge at en lavere rente øker risikoen for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar, fortsetter han. Samtidig senket sentralbanken rentebanen.- Rentebanen er en prognose, ikke et løfte, på fremtidige styringsrenter betinget av at norsk økonomi utvikler seg slik Norges Bank så for seg i rapporten. Rentebanen tilsier en 50 prosent sannsynlighet for et kutt til i mars, og en sannsynlighet for et kutt til i løpet av høsten. - Utviklingen i rentebanen var godt i tråd med våre forventninger på forhånd, fortsetter Sparebanken Vest-analytikeren.Jekker ned vekstenHan påpeker videre at Norges Bank nedjusterer veksten for neste år noe. - Bakgrunnen er nedjustering av anslaget for vekst på privat etterspørsel. På den annen side oppjusterer de anslaget for offentlig etterspørsel, skriver Gudmundsson. I statsbudsjettet for neste år legges det ifølge analytikeren opp til et strukturelt, oljekorrigert underskudd som utgjør 7,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge, en økning på 0,7 prosentpoeng fra inneværende år.