DNB: Kan få høyeste ledighet siden 1972

Investeringene i oljesektoren vil fortsette å falle i 2016, og utslagene vil bre seg i økonomien, mener DNB Markets i sine økonomiske utsikter for 2016. Arbeidsledigheten kan bli den høyeste siden 1972.

AP Photo Mark Lennihan
Politikk

Analytikerne i DNB Markets peker i sin vurdering av situasjonen i Norge på at veksten i vår økonomi ble nær halvert i fjor, først og fremst som følge av fall i etterspørselen fra petroleumssektoren.– Nedgangen i oljeprisen har forsterket fallet i petroleumsinvesteringene, redusert kostnadsveksten i leverandørnæringene, dempet optimismen for bedrifter og husholdninger og gitt lavere inntekter til både staten og private aktører, fastslår analytikerne.Høyere ledighet– For i år venter vi videre fall i petroleumsinvesteringene, og at utslagene av nedgangen brer seg i økonomien. En ekspansiv økonomisk politikk og lavere kronekurs modererer utslagene og bidrar til at det fortsatt er vekst i norsk økonomi, mener DNBs økonomer.Som en konsekvens av utviklingen i oljesektoren spesielt, vil arbeidsledigheten fortsette å stige gjennom 2016. Samtidig vil en markert økning i offentlige utgifter i forbindelse med håndteringen av økningen i antall asylsøkere dempe oppgangen. Ledigheten anslås å ligge på 4,7 prosent mot slutten av året og hele 6,5 prosent i 2019.– Samlet sett visere beregningene at en oljepris på 35 dollar per fat ikke gir fall i norsk verdiskaping. Men økonomien er eksponert mot petroleumssektoren, og en slik lav oljepris vil føre til en lengre periode med aktivitetsvekst til dels godt under potensialet. Det vil i så fall kunne bringe arbeidsledigheten opp til det høyeste nivået siden AKU (arbeidskraftundersøkelsen) ble etablert i 1972, fastslår analytikerne.

Nyheter
Næringsliv