Lett å glemme i iveren etter nye kontrakter: - Kan fort bli en pyrrhos-seier

Vinner du et anbud, risikerer du å arve konkurrentens omkostninger.

- Jeg er daglig leder for en virksomhet innen sikkerhetsbransjen. Vi har nylig vunnet et offentlig anbud om vakthold som tidligere var gjort av et annet selskap i tre år. - Vi vant anbudet fordi vi klarte å presse prisene i forhold til tidligere leverandør av tjenestene, men nå hevder de 14 ansatte som tidligere hadde vaktoppdraget at de har rett til å bli med over til oss «som nissen på lasset». Dette forandrer i så fall hele kostnadsbildet for oss, skriver en leser.Krav én: OverdragelseskravetAdvokat og partner Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma minner om at reglene om «virksomhetoverdragelse» følger arbeidsmiljøloven kapittel 16. - Der heter det at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter skal overføres ny arbeidsgiver når virksomhet skifter eier. Reglene er ment å beskytte arbeidstakere mot oppsigelse som følge av skiftende eiere. Reglene kommer både til anvendelse ved overføring av en hel virksomhet eller en selvstendig del av en virksomhet, sier han til Hegnar.no. - For at arbeidstakerne skal kunne påberope seg reglene må både overdragelseskravet og identitetskravet i bestemmelsene oppfylles. Først når begge vilkårene er oppfylt vil de ansatte kunne påberope seg rettighetene, fortsetter Marstrander.Han understreker at reglene er de samme i hele EU-området.- Domstolene har gått nokså langt i å sikre arbeidstakernes rettigheter etter EU-direktivet som ligger til grunn for reglene, forklarer Marstrander.  Ifølge advokaten anses overdragelse av virksomhet etter praksis også å omfatte overdragelse av virksomhet gjennom anbudskonkurranser. Det trenger ikke å være noe kontraktsforhold mellom tidligere og ny oppdragstaker for at reglene skal få anvendelse. Det avgjørende er rett og slett at det er en ny juridisk person som blir ansvarlig for driften. - Kontrakten er overført, og det er nok liten tvil om at overdragelseskravet er oppfylt i dette tilfellet, fortsetter Marstrander.  Krav to: IdentitetskravetDa blir spørsmålet om også identitetskravet er oppfylt.- Er det som overdras en selvstendig økonomisk enhet som kan gjenkjennes etter overdragelsen, vil også dette andre kravet være oppfylt. Da foreligger en virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens forstand, sier advokaten. Om selskapet kan betegnes som en egen økonomisk enhet vil ifølge advokaten bero på tidligere oppdragsgivers egen behandling av vaktoppdraget. - Var oppdraget sammenvevet med selskapets øvrige virksomhet og ikke underlagt egen organisasjon, ledelse eller regnskapsførsel, kan det være at man ikke vil regne kontrakten som en egen virksomhet, sier han videre.I den nylig avsagte Gresvig-dommen har Høyesterett likevel satt veldig små krav til hvilken størrelse en avdeling eller oppdrag må ha for å bli vurdert som en egen enhet.I dommen ble en enkeltansatt vurdert å være en særskilt enhet. - Mye tyder etter min vurdering på at også identitetskavet kan være oppfylt her. Oftest vil det være konkrete ansatte som jobber på den bestemte kontrakt og kontrakten vil måles med særskilte regnskaper og måltall adskilt fra resten av virksomheten, sier Marstrander.- Kan lett bli en pyrrhos-seierOm identiteten på avdelingen som gjennomførte oppdraget må anses lik før og etter overdragelse, vil de ansatte ifølge advokaten ha krav på å følge med - og kan kreve å ta med seg sine individuelle lønnsvilkår. - Kollektive pensjons- og andre rettigheter får de ansatte likevel ikke uten videre med seg. Arbeidstakerne vil stort sett både ha en rett og en plikt til å følge med til ny oppdragstaker, noe som kan pådra ny arbeidsgiver kostnader. - På den annen side vil virksomhetsoverdragelsen etter omstendighetene skaffe ny oppdragstaker den kjernekompetansen han trenger for å utføre oppdraget, og således være til dennes fordel, sier Marstrander.Han påpeker at de ansatte som overtas som følge av virksomhetsoverdragelse ikke kan sies opp som en direkte følge av denne. - Om arbeidsgiver får manglende beskjeftigelse som følge av virksomhetsoverdragelsen, kan det derfor oppstå kompliserte diskusjoner om utvelgelsen av overtallige og begrunnelsen for oppsigelsen. - Mange tilbydere presser prisene til bunns for å vinne oppdrag, men glemmer at de risikerer å arve konkurrentens omkostninger. Å vinne eksisterende kontrakter kan lett bli en phyrros-seier, advarer Deloitte-advokaten overfor Hegnar.no.