Statistisk sentralbyrå har lagt frem nasjonalregnskapstall for fjerde kvartal 2015. Bruttonasjonalproduktet (BNP) for fastlandet steg i kvartalet med 0,1 prosentTallene for tredje kvartal ble nedjustert til 0 prosent.Det var ifølge TDN Finans på forhånd ventet en vekst på 0,1 prosent i fjerde kvartal, ned fra 0,2 prosent kvartalet før. Estimatene varierteimidlertid fra -0,4 til +0,3 prosent.For året 2015 var endringen i BNP for Fastlands-Norge på pluss 1,0 prosent, den laveste veksten siden finanskrisen i 2009.Industrifall og petroleumsvekstBruttoproduktet i industri og bergverk har gått ned gjennom hele 2015, og i 4. kvartal var nedgangen på 1,7 prosent. Utviklingen i industrien preges av den reduserte etterspørselen fra petroleumsvirksomheten, noe som førte til stor produksjonsnedgang særlig i verftsindustri og hos utstyrsleverandører, skriver SSB.I eksportrettet industri er bildet mer sammensatt, blant annet har kjemisk og farmasøytisk industri hatt god vekst siden slutten av 2014, mens trevareindustrien hadde god vekst fram til 4. kvartal da den falt med 1,6 prosent. Også produksjon av metaller gikk ned i fjorårets siste to kvartaler og var 6,3 prosent lavere samlet for 2015 enn året før. Ellers hadde næringsmiddelindustri en liten, men jevn vekst gjennom fjoråret.I annen vareproduksjon var utviklingen blandet gjennom andre halvår, med volumnedgang i fiskeri- og elektrisitetsnæringene både i 3. og 4. kvartal, mens oppgangen i bygge- og anleggsnæringen fra første halvår fortsatte begge kvartaler.I tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning økte bruttoproduktet i 4. kvartal med bare 0,1 prosent etter tilnærmet nullvekst også i de tre foregående kvartalene. Sett over hele året økte bruttoproduktet i disse næringene med 1 prosent fra året før.Bruttoproduktet i petroleumsvirksomheten (i volum) økte så kraftig fra 2. til 3. kvartal at årsgjennomsnittet økte med 4 prosent til tross for fall gjennom første halvår og fra 3. til 4. kvartal, ifølge SSB.Det er en stor økning i gassproduksjonen som lå bak økningen. Utviklingen i petroleumsnæringene bidro dermed til å trekke opp veksten i BNP på årsbasis. For året 2015 økte BNP totalt med 1,6 prosent, mens det gikk ned med 1,2 prosent i 4. kvartal.Moderat konsumvekstEtter svak vekst i 3. kvartal tok konsumet i husholdningene seg opp i 4. kvartal og økte med 0,6 prosent. Som i tidligere kvartaler i 2015 var det tjenestekonsumet som trakk opp, mens varekonsumet var uendret fra 3. til 4. kvartal, skriver SSB.Ny informasjon om konsumet i utlandet viser tilnærmet nullvekst i første halvår, men med en klar økning i 3. og 4. kvartal. Husholdningenes konsum økte med 2 prosent i 2015 mot 1,7 prosent i 2014.Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,3 prosent i 4. kvartal.Fall i petroleumsinvesteringeneForeløpige tall viser at nedgangen i petroleumsinvesteringene fortsatte også i 4. kvartal 2015, men avdempet i forhold til 3. kvartal. For året var nedgangen på hele 14,7 prosent etter et fall på i underkant av 3 prosent i 2014.Investeringene i industri og bergverk gikk ned 1,3 prosent fra 3. til 4. kvartal. Økte investeringer i produksjon av metaller bidro til å dempe nedgangen. I 2015 var industri- og bergverksinvesteringene nærmere 9 prosent lavere enn året før, mens de i 2014 økte med 5,5 prosent, skriver SSB.Husholdningenes investeringer i boliger økte med 2,5 prosent i 4. kvartal. Boliginvesteringene har hatt vekst siden 1. kvartal og var 1,6 prosent høyere i 2015 enn i 2014.SysselsettingenFra 3. til 4. kvartal ble sysselsettingen redusert med 0,1 prosent eller om lag 3 300 personer, skriver SSB. Det er første gang den sesongjusterte sysselsettingen har gått ned siden 2010. Også antall utførte timeverk ble redusert i 4. kvartal.Fra 2014 til 2015 økte både sysselsetting og antallet utførte timeverk med 0,6 prosent.Den sterke årslønnsveksten som vi har hatt etter 2005, ble dempet til 3,1 prosent i 2014. Beregningene for 2015 viser en ytterligere avdemping til 2,8 prosent.Reviderte tallI forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2015 er de tre første kvartalene revidert, ifølge SSB. Veksten i BNP for Fastlands-Norge er justert litt ned med 0,1 prosentpoeng i de to første kvartalene og 0,2 prosentpoeng i 3. kvartal. Det er hovedsakelig revisjoner i produksjonsindeksen for bygg og anlegg som har ført til denne nedjusteringen.Les mer!