Frifinnelse av Uber-sjåfør opphevet i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har opphevet Oslo tingretts frifinnelse av en Uber-sjåfør som i oktober kjørte det politiet omtalte som en pirattaxi.

Uber hovedkvarter AP Photo/Eric Risberg

Mannen i 30-årene ble stoppet av politiet i oktober og fikk en bot på 9.600 kroner, som han nektet å vedta. Dermed ble det rettssak. I desember ble han frikjent i tingretten.Det omstridte punktet i saken var yrkestransportlovens paragraf 4:«Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbud om transport vert retta til ålmenta på offentlig plass.»Sjåføren innrømmet at han kjørte passasjerer i sin privatbil mot betaling uten tillatelse, men mente at han som Uber-sjåfør ikke brøt loven.Oslo tingrett konkluderte med at det å ta kjøreoppdrag via Uber-appen ikke er det samme som å tilby «transport til allmennheten på offentlig sted», og mannen ble frikjent.Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten, som nå har opphevet frikjennelsen. Lagmannsretten mener handlingen rammes av den generelle bestemmelsen i yrkestransportloven, paragraf 4. Lagmannsretten påpeker at tiltalte har registrert seg, inngått avtale og opprettet enkeltmannsforetak for å drive persontrafikk med betaling gjennom Uber. Retten tror derfor ikke at dette var et engangstilfelle.