Regjeringen vil endre rammene for eiendomsinvesteringer

Regjeringen legger nå opp til å endre reguleringen av eiendom i Oljefondet.

Politikk

Regjeringen legger opp til å endre reguleringen av eiendom i Statens pensjonsfond utland (SPU), opplyses det i en melding fr Finansdepartementet."Med den nye reguleringen vil omfanget og innretningen av investeringene i unotert eiendom være bestemt av Norges Bank, innenfor en øvre ramme på syv prosent av SPU", heter det.Finansdepartementet legger ønsker nå å gå bort fra dagens bestemmelse om at inntil 5 prosent av fondet skal investeres i en egen eiendomsportefølje. Fondets referanseindeks vil dermed bestå av kun noterte aksjer og obligasjoner.Investeringene i eiendom vil skje innenfor den eksisterende rammen for avvik fra referanseindeksen, og måles mot en bredt sammensatt indeks som i utgangspunktet kan følges tett, og til lave kostnader. "Avkastningen av eiendom kan utvikle seg forskjellig fra noterte aksjer og obligasjoner. Banken må derfor innrette forvaltningen mot en lavere andel unotert eiendom enn 7 prosent for å unngå brudd med rammen og salg i en situasjon med store og plutselige fall i verdien av de noterte investeringene", heter det i meldingen.- Med den nye reguleringen vil omfanget og innretningen av investeringene i unotert eiendom være bestemt av Norges Bank. Det gir en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet og Norges Bank og sikrer en helhetlig styring av risikoen i fondet, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.Departementet opplyser at markedet for unotert infrastruktur er lite for SPU.«Usikre anslag tyder på at unotert infrastruktur bare utgjør 0,5 prosent av det investerbare kapitalmarkedet i verden. Mesteparten av markedet for infrastruktur er notert på børs, i motsetning til eiendomsmarkedet der mesteparten er unotert», skriver Finansdepartementet, og påpeker at det er usikkert om unoterte investeringer i infrastruktur gir bedre spredning av risiko eller høyere forventet avkastning.Både ekspertgruppen og Norges Bank mener imidlertid likevel at en åpning for unotert infrastruktur kan gi fondet bedre investeringsmuligheter.- Flere viktige forhold taler etter vårt syn mot å åpne for investeringer i unotert infrastruktur. Slike investeringer er utsatt for stor regulatorisk eller politisk risiko. Konflikter med andre lands myndigheter om regulering av transport, energiforsyning og andre viktige fellesgoder vil generelt være krevende, og innebærer risiko for fondets omdømme. Regjeringen mener et åpent og politisk forankret statlig fond som SPU er mindre egnet til å bære denne type risiko enn andre investorer, sier Jensen.- Etter en samlet vurdering legges det ikke opp til å åpne opp for unoterte infrastrukturinvesteringer i SPU nå. Det vil være nyttig å høste mer erfaring fra investeringene i unotert eiendom før en eventuelt utvider til flere typer unoterte investeringer, påpeker hun.Les hele meldingen her.

statens pensjonsfond utland
oljefondet
siv jensen
finansdepartementet
Nyheter
Politikk