Norges Bank trodde bankene ville sette ned utlånsrentene enda mer

Bankene har ikke satt ned sine utlånsrenter så mye som Norges Bank la til grunn da den senket styringsrenten i mars. 

Politikk

Norges Bank besluttet på møtet i hovedstyret onsdag å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent , men jekket opp rentebanen en smule og reduserte dermed også sannsynligheten for at renten kan bli 0 eller negativ.Det var helt i tråd med forventningene, men førte likevel til at den norske kronen styrket seg litt.Følg valutakursene liveDette påvirker rentebanenEndringene i renteprognosen og rentenbanen kommer etter en gjennomgang av hvordan privat etterspørsel, valutakurs, lønn, utenlandske renter, offentlig etterspørsel og utlånsmarginer påvirker utsiktene for inflasjonen, produksjonen og sysselsettingen.Noen forhold trekker i retning av høyere styringsrente mens andre forhold trekker i motsatt retning. Men oppsummert jekker altså Norges Bank opp rentebanen en liten smule. Se den justerte rentebanen som Nordea Markets har tallsatt under.Kunne bankenen satt ned utlåsrentene mer?Norges Bank peker i sin pengepolitiske rapport blant annet på at bankene, etter at styringsrenten ble redusert i mars, har satt ned sine utlånsrenter til husholdningene mindre enn det som var lagt til grunn.Med en 3-måneders rente på rundt 1 prosent og utlånsrente på rundt 2 prosent betyr det at bankene har en god margin.Og det er utsikter til at bankenes utlånsmarginer, forskjellen mellom utlånsrentene og pengemarkedsrentene, vil holde seg noe høyere fremover enn forutsatt i forrige rapport. Det trekker i retning av en lavere styringsrente, skriver Norges Bank.På den annen side trekker Norge Bank frem utsikter til en mer ekspansiv finanspolitikk enn lagt til grunn i forrige rapport og skriver at høyere vekst i offentlig forbruk og investeringer bidrar til å holde den samlede etterspørselen oppe, og tilsier dermed en høyere bane for styringsrenten.Når det gjelder veksten i norsk økonomi har den vært omtrent som Norges Bank ventet.Siden forrige rapport har oljeprisen steget mer enn lagt til grunn. Det understøtter veksten i norsk økonomi, blant annet ved å redusere usikkerheten om den økonomiske utviklingen. Isolert sett kan det bidra til å øke husholdningenes forbruk og bedriftenes investeringer, fremgår det av den pengepolitiske rapporten.Boligprisene gir høyere rentebaneMen så er det boligprisene, og her peker Norges Bank på at høyere vekst i boligprisene enn tidligere ventet vil kunne bidra til høyere etterspørsel.Banken skriver at drivkreftene for privat etterspørsel samlet sett trekker i retning av økt kapasitetsutnytting og høyere kostnadsvekst i norsk økonomi, og tilsier derfor en høyere bane for styringsrenten.Nøytral til norsk økonomiAnslagene for den økonomiske veksten er imidlertid noe lavere enn i forrige rapport. Det skyldes i hovedsak at produktivitetsveksten i norsk økonomi trolig tar seg opp noe langsommere enn Norges Bank tidligere lagt til grunn. I tillegg kommer at anslagene for befolkningsveksten er litt lavere enn i mars.Nedjusteringen av den underliggende produktivitetsveksten og befolkningsveksten gir også lavere vekst i potensielt BNP, og virkningen på produksjonsgapet er relativt nøytral i våre prognoser, fremgår det av rapporten.For tidlig å konkludereSjeføkonom Kari-Due Andresen i Handelsbanken skriver i en kommentar til rentedommen at Norges Bank antar at britene stemmer for å bli i EU og at denne rentebanen kan bli skrapet hvis britene stemmer for å bryte ut av EU - Brexit.Hun mener Norges Bank ved en Brexit må revurdere utsiktene for norsk økonomi og våre handelspartnere og at det mest sannsynlig vil gi en lavere rentebane enn den nåværende.- Gitt den høye usikkerheten både når den gjelden den globale økonomien og norsk økonomi, tror vi at Norges Bank nok en gang er for optimistisk og at det er for tidlig å slå fast at bunnen for styringsrenten er nådd allerede, sier hun.

norges bank
rentebane
rentebeslutning
rentedom
styringsrente
øystein olsen
Nyheter
Politikk