Borgarting lagmannsrett har dømt de tre mennene til fengselsstraffer fra åtte måneder til fire år og ni måneder. Alle anket dommen fra lagmannsretten i januar. Høyesterett skal kun ta stilling til straffeutmålingen, og det er satt av en halv dag til saken.To av mennene, en norskalbaner og en norsksomalier, er dømt for å ha kjempet med våpen for IS i Syria.– Begge de tiltalte sverget troskap til ISIL og satte seg under organisasjonens kommando. Selv om det ikke er tilstrekkelig bevis for at noen av dem deltok direkte i krigshandlinger, vil lagmannsretten karakterisere dem som fremmedkrigere, het det i lagmannsrettens dom.Tredjemann, en norskalbansk mann i midten av 20-årene, er dømt for å ha forsøkt å sende stridsbekledning, klær og utstyr til en bror som kjempet for IS i Syria.Dommen mot disse tre mennene er den første der en domstol i Norge har tatt stilling i en sak som gjelder forbudet mot å delta i og støtte en terrororganisasjon. Paragraf 147 d i straffeloven, som ble innført sommeren 2013. Den sier at man kan straffes med seks års fengsel hvis man «danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon».Senere er flere andre også tiltalt for terrorforbund. (©NTB)