Foto: Scanpix

ESA mener Norge diskriminerer fedre

De norske reglene om foreldrepermisjon tilsier at far ikke får permisjon dersom mor ikke har vært i jobb. Det er diskriminerende, sier Eftas overvåkingsorgan ESA.

ESA mener regelverket strider med EØS-direktiver om likestilling og foreldrepermisjon, fordi det ikke er noen tilsvarende kobling mellom fars jobbstatus og hva mor kan ta ut, skriver Dagens Næringsliv.I dag mister far retten til fedrekvoten på ti uker, dersom det bare er han som har opptjent rett til foreldrepenger. Og dersom mor har en stillingsprosent under 75, er det hennes arbeidstid – ikke fars – som legges til grunn for fars rett til foreldrepenger. Mors rettigheter er derimot helt uavhengige av fars opptjening.Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm berømmer ESA for uttalelsen. Ombudet mener også at det norske regelverket er diskriminerende og forventer at regjeringen følger opp saken.– Vi kan ikke på nåværende tidspunkt si noe om norske myndigheters standpunkt i saken. Vi gjennomgår ESAs argumentasjon og vil svare innen fristen 13. oktober, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også