Framtidens forsvar skal være offensivt, langt mer tilpasset NATOs behov og den tradisjonelle hæren må avvikles til fordel for lette og mer mobile bakkestyrker, het det i en rapport fra forskerne datert august 2015, skriver . Forsvaret bør spisses til noen få våpentyper, mente FFI. I tråd med anbefalingene besluttet regjeringen å prioritere jagerfly og ubåter i langtidsplanen.FFI står bak den såkalte Terskelstudien, som ble påbegynt høsten 2014. Den fastslår at dagens modell har flere store svakheter og ikke er økonomisk holdbar, og konkluderer med en annen overordnet modell, kalt et operasjonelt offensivt forsvar.Søreide sier til Klassekampen at Norge må tilpasse seg en ny sikkerhetspolitisk situasjon, men hun avviser at regjeringens foreslåtte langtidsplan innebærer en ny og radikal kurs for forsvaret. Hun sier rådene fra FFI har vært viktige i likhet med andre råd.– Det FFI først og fremst har pekt på, er at den strukturen vi har i dag er underfinansiert, og den ville ikke la seg opprettholde innenfor videreførte budsjetter.