Utvalg vil fjerne «enkepensjon»

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å erstatte folketrygdens ytelser til etterlatte under 67 år med tidsbegrenset omstillingsstøtte. 

Aktivitet, arbeidssøking eller utdanning bør være en forutsetning for å motta denne omstillingsstønaden, foreslår utvalget, som er ledet av dekan Ann-Helen Bay ved Høgskolen i Oslo.Utvalget tar også til orde for å fase ut særreglene som kan gi etterlatte høyere alderspensjon og uføretrygd, de såkalte gjenlevenderettighetene.HusmødreForslagene vil i hovedsak ramme hjemmeværende kvinner som er blitt forsørget av ektemannen, men endringene ligger et stykke fram i tid.- Det er vanskelig å si hvor mange som blir rammet dersom våre forslag følges opp. Dette er først og fremst ment som en framtidig ytelse, sier Bay til NTB.Hun sier utvalget åpner for unntaksbestemmelser for etterlatte i høy alder og framholder at det er opp til Stortinget å avgjøre om disse skal gjøres permanente.- I tillegg har vi diskutert mer lempelige overgangsordninger for dem som allerede er i ytelsen, sier hun.SosialenDersom etterlatte ikke har kommet seg over i arbeid etter den treårige omstillingsperioden som utvalget foreslår, er arbeidsavklaringspenger eller økonomisk sosialhjelp blant alternativene.- Velferdsstatens ytelser er rigget med tanke på å hjelpe folk over i arbeid, men sosialhjelp er et verste fall-scenario som vi ikke kan utelukke, sier hun.Bay-utvalget mener utgangspunktet må være arbeid og opptjening av egne pensjonsrettigheter. - Er man frisk og rask, så har man et stort potensial for å komme ut i jobb, selv om man har viet sitt liv til ulønnet omsorg og arbeid i hjemmet, sier utvalgslederen.BarnNår det gjelder etterlatteytelsene til mindreårige, konkluderer utvalget annerledes. Det foreslås å forbedre disse ytelsene, i hovedsak gjennom å styrke pensjonen til barn som har mistet én av foreldrene og ved å øke utbetalingsperioden fram til fylte 20 år.- Jeg er glad for at det siste hovedområdet i pensjonsreformen, folketrygdens ytelser til etterlatte, nå er utredet, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) da hun mottok utvalgets rapport torsdag formiddag.Hauglie mener dagens ordninger er laget for en annen tid og viser til samfunnsutviklingen siden folketrygden ble innført i 1967, med økt grad av likestilling, kvinners inntog i arbeidslivet og endrede samlivs- og familiemønstre.Høringsrunden vil kunne gi en pekepinn på om regjeringen vil rekke å konkludere i saken før valget.(©NTB)