Vil legge ned Politidirektoratet

Politireformen gjør Politidirektoratet (POD) overflødig, mener Fremskrittspartiets programkomité, som enstemmig foreslår å legge ned etaten. 

- Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T. Nesvik til NTB.- På den måten kan man kanalisere midlene på en mer effektiv måte over hele landet og dermed få økte ressurser nærmere der folk bor, sier han.Programkomiteen i Frp sitter i disse dager samlet i Son i Akershus for å legge siste hånd på sitt forslag. Komiteens forslag skal så til behandling i landsstyret, som igjen innstiller til partiets landsmøte i mai. Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet. Etaten har i dag omkring 270 ansatte. POD skal gjennomføre regjeringens politikk løpende i henhold til tildelingsbrev og oppdragsbrev, forvalte regelverk og tilskudd, være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet og politiet og være virksomhetsstyrer av politi- og lensmannsetaten.POD ledes i dag av politidirektør Odd Reidar Humlegård. (©NTB)