Tallet dukket opp da økonomen Tito Boeri, som leder landets pensjons- og ytelsesorgan INPS, tirsdag presenterte organets årsrapport i parlamentet. Boeri kom med opplysningen som en reaksjon på forslaget om å stenge grensene for dem som ikke er EU-borgere, over en tidshorisont fra 2018 til 2040.– Bidraget til trygde- og sosialtjenester fra utenlandske arbeidstakere vil falle med 73 milliarder euro, mens utbetalingene til utlendinger vil falle med 35 milliarder euro. Den negative balansen for INPS blir dermed 38 milliarder euro, sa Boeri.
Nettobetalere
Ifølge det italienske statistikkbyrået Istat er det rundt fem millioner utenlandske arbeidstakere i Italia. Gruppen utgjør cirka 8 prosent av befolkningen.Migranter blir vanligvis sett på som nettobetalere i sine vertsnasjoners velferdssystemer fordi de pleier å være relativt unge og friske. Dermed er det mer sannsynlig at de betaler for trygdeordninger med sin arbeidsinnsats, enn at de mottar pensjon, trygd eller annen sosialstønad.Likevel blir de ofte anklaget, særlig av høyresiden i italiensk politikk, for å være en byrde for sine vertsland. Flere av dem avviste Boeris beregninger som politisk motiverte og ikke troverdige.