To søkere får nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget i Hordaland. Hensynet til friluftsliv og biologisk mangfold må veie tyngst, mener regjeringen.– Regjeringen ønsker at vi skal utnytte våre fornybare energiressurser. Samtidig må vi ta vare på verdifullt landskap, friluftsliv og biologisk mangfold. I denne saken har vi besluttet at hensynet til det siste må veie tyngst. At vassdraget er urørt fra fjord til fjell, gjør at området har stor verdi som turområde for folk i hele regionen, sier statsminister Erna Solberg (H).Øvre del av Øystesevassdraget er en av få elver i Kvamsfjella uten tyngre tekniske inngrep, påpeker Olje- og energidepartementet. I tillegg er det funnet rødlistede arter i naturområdet.– Selv om de fysiske inngrepene ved en overføring er relativt begrensede, finner departementet, på bakgrunn av eksisterende vannkraftinngrep i samme fjellområde at de samlede ulempene for landskap og friluftsliv er betydelige og må regnes som større enn fordelene ved om lag 41,5 gigawattimer (GWh) økt regulerbar kraftproduksjon, skriver JublerDet var BKK og Øystese Kraft som hadde planer om kraftutbygging i vassdraget. BKK ville regulere øvre del av vassdraget, mens det lokale kraftselskapet Øystese Kraft ville utnytte nedre del.NVE innstilte i februar på at det skulle gis konsesjon til begge utbyggingene, noe som vakte kraftige reaksjoner i lokalsamfunnet.Den Norske Turistforening (DNT) er blant organisasjonene som har jobbet lenge mot Kraftutbygging i Øystesevassdraget.– Øystesevassdraget er en naturperle av stor nasjonal verdi, som er avgjørende å ta vare på. Derfor har DNT engasjert seg sterkt i denne saken også på nasjonalt nivå. Det er et fantastisk at vi nå har fått fullt gjennomslag ved at regjeringen nå har avslått alle utbyggingsplaner, sier DNTs styreleder Berit Kjøll.