Fakta om endringer 1. januar

Dette er blant de mange små og store endringer som skjer ved årsskiftet.

Politikk

*Sukkeravgiften øker med 83 prosent og avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer øker med 42,3 prosent. Siste ord er imidlertid ikke sagt i saken, som NHO har klaget inn for ESA.*Skatteklasse 2 fjernes. Det vil ramme ektepar der den ene parten tjener lite.*Skattefritak for korttidsutleie av egen bolig fjernes. Inntekten fra leie kortere enn 30 dager skal beskattes som kapitalinntekt.*Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent til 23 prosent.*Aksjerabatten øker fra 10 til 20 prosent. Aksjeeiere slipper å betale formuesskatt for mer enn 80 prosent av aksjenes reelle verdi.*Kommunen får plikt til å melde fra til den kommunale barnevernstjenesten ved tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige.*Ny AAP-ordning (arbeidsavklaringspenger). Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år, og vilkårene for forlengelse skjerpes. Perioden for å motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker utvides fra tre til seks måneder.*Juryordningen avvikles til fordel for en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.*Alle under 30 år som går på Nav, skal nå få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme.*Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som er pårørende til søsken og barn som er etterlatte etter foreldre og søsken.*Regelen om nedgang til 66 prosent kompensasjon for foreldre som pleier alvorlige syke barn etter ett år, fjernes. Det blir 100 prosent kompensasjon i inntil fem år.*Loven om likestilt foreldreskap trer i kraft. Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, varslingsplikten før flytting utvides fra seks uker til tre måneder, og det innføres meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte.*Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slår seg sammen til Trøndelag fylke som følge av regionreformen.*Landet får fire nye sammenslåtte kommuner: Færder (Nøtterøy og Tjøme), Larvik (Larvik og Lardal), Indre Fosen (Leksvik og Rissa) og Holmestrand (Hof og Holmestrand, samt Sande fra 2020).*Vigselsretten overføres fra landets tingretter til kommunene.*Registrere turistfiskere får økt kvoten fra 15 til 20 kilo, men det inkluderer såkalt troféfisk – fangst av storfisk.*antibiotikaresepter vil bare gjelde for ti dager av gangen, bortsett fra på blå resept.*Det innføres strengere kriterier for å få legemidler på blå resept.*Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg, og det innføres et forbud mot at frivillige organisasjoner sender forespørsel om økonomisk støtte som fremstår som et krav om betaling.*Fristen for å kreve engangsregulering av festeavgiften utløper. Etter 1. januar 2018 kan grunneier kun justere opp avgiften når kontrakten fornyes dersom ikke annet er kontraktfestet.*Nye postregler opphever skillet mellom A- og B-post.*For oppdrettere av mink og rev innføres det strengere regler for å bedre dyrevelferden.*Årsavgiften for kjøretøy legges om og blir fakturert via bilforsikringen. Det blir også mulighet til å dele opp betalingen av avgiften gjennom året.*Grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner økes fra 30.000 kroner til 40.000 kroner*Avgiftene på alkohol øker med 1,6 prosent, og avgiftene på røyk og snus øker med henholdsvis 1,5 og 1,9 prosent.*Innføring av digital sykmelding over hele landet. Sykmeldte arbeidstakere kan motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiver.*Kravet om at man må ha medlemskap i folketrygden for å ha rett til hjelpemidler, oppheves.*Den reduserte CO2-avgiften på mineralolje for treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelsindustrien oppheves.

Nyheter
Politikk