Kutter i bruken av oljeinntekter

Regjeringen bruker «bare» 217,4 milliarder kroner.

Politikk

Finansdepartementet har i dag lagt frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2017. Bruken av oljeinntekter anslås til 217,4 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, skriver departementet på sine hjemmesider fredag.Dette er 2,2 milliarder kroner lavere enn anslaget for 2017 i Nasjonalbudsjettet 2018.I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i stats­budsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.Anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter i 2017 er redusert med 0,4 milliarder kroner sammenlignet med Nasjonalbudsjettet 2018, mens endringer i utgifter og inntekter utenom skatt mv. styrker den samlede budsjettbalansen med netto 2,7 milliarder kroner. Dette skyldes blant annet lavere utgifter under folketrygden enn tidligere lagt til grunn.2,9 prosent av oljefondetUnderskuddet tilsvarer 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, og utgjør 7,6 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.Endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdi­skapningen er ifølge departementet en enkel indikator for budsjettets virkning på aktiviteten i fastlands­økonomien. For 2017 anslås denne impulsen nå til 0,3 prosent, som er litt lavere enn tidligere anslått.Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2017 anslås til 2,3 prosent, målt fra 2016-regnskapet. Dette er høyere enn anslått i saldert budsjett i fjor, men lavere enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2017 og i Nasjonalbudsjettet 2018.Les mer om tallene her.

statsbudsjettet 2017
finansdepartementet
oljepengebruk
oljefondet
Nyheter
Politikk