Mer vei og mindre bilavgifter

De siste årene har offentlige utgifter til veier økt og bilavgiftene falt. Vinnerne er elbil-eierne.

Politikk

– De siste to årene har utgiftene på dette området vært høyere enn inntektene fra beskatningen av motorkjøretøyene. Tilbake i 2006 tok derimot staten nesten inn dobbelt så mye i beskatning som de brukte på vei, sier seniorrådgiver Bjørn Gran-Henriksen i Statistisk sentralbyrå (SSB).I 2016 fikk staten inn 60 milliarder kroner fra skatter på biler og andre kjøretøy. Engangsavgiften er den største inntektskilden, deretter følger bensin- og dieselavgift. Elbiler betaler ingen av disse og dermed faller begge inntektskildene.Samme året brukte staten over 70 milliarder på veitransport, altså 10 milliarder mer enn inntektene. Andelen av statens utgifter som går til vei har økt hvert år siden 2003 og er nå 4,5 prosent.Gran-Henriksen understreker at veiutgiftene ikke bare går til å øke kapasiteten, bedre standarden og øke trafikksikkerheten for bilistene. Også fotgjengere og syklister nyter fordelene av bedre gang- og sykkelveier, mens busspassasjerene har fått flere avganger å velge i.(©NTB)

ssb
Nyheter
Transport
Politikk