Når Donald Trumps ære krenkes

Den kontroversielle boken Fire and Fury om Trump-administrasjonen har nettopp kommet ut på norsk. Kommer det krav om stansing slik som i USA?

Politikk

Sladrebok fra Det hvite husÅret 2018 hadde så vidt kommet i gang da lekkasjer fra en kommende bok slo ned som en politisk bombe i USA –og verden for øvrig. Vi snakker da om boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House», skrevet av Michael Wolff.Forfatter Wolff skal ha hatt tilgang til president Donald Trumps innerste sirkel. Boken er angivelig basert på en rekke intervjuer med personer med kjennskap til livet i Det hvite hus i tiden etter at Trump ble president. I boken kommer forfatteren med lite flatterende karakteristikker av både Trump selv og hans familie.«Hvem er det du stoler på? Hvem kan snakke deg gjennom dette før du bestemmer deg for å gjøre noe? Tja, sa presidenten, du kommer ikke til å like svaret, men svaret er meg. Meg. Jeg snakker med meg selv[i]Hovedkilden til forfatteren er angivelig Stephen Bannon, tidligere sjefstrateg for Trump. De mest betente utdragene fra boken inneholder sitater fra nettopp Bannon, der han blant annet beskylder Trumps sønn for å være forrædersk på bakgrunn av hans møter med en russisk advokat under valgkampen i 2016.Trump tok til motmæle på sedvanlig vis, på Twitter. Kraftigere virkemidler ble også tatt i bruk.«Du gir Donald et slag i hodet, og han bare fortsetter. Han vet ikke engang at han er truffet *.»Lekkasjer fra boken kom ut i forkant av utgivelsen, og Trumps advokater sendte et 11 sider langt brev til forleggeren Henry Holt and Co., hvor de krevde boken stanset med umiddelbar virkning. Forlaget ble også bedt om å gi en uforbeholden beklagelse til Trump og hans familie. Samtidig varslet advokatene søksmål mot både forlaget og forfatteren for ærekrenkelser.«Ta deg en dusj, Steve *.»Flere av kildene, blant annet Bannon, har blitt beskyldt for brudd på taushetsplikten.Forlaget viste til ytringsfrihetenForlaget påberopte seg sin rett til ytringsfrihet. I sitt svar bemerket de at Trumps forsøk på å stanse utgivelsen av boken fremsto som et forsøk på å legge lokk på det som må anses som legitim kritikk. De valgte å svare på kravet fra Trumps advokater med å gi ut boken fire dager tidligere enn planlagt utgivelsesdato.Massiv internasjonal støtteFlere har i etterkant av utgivelsen satt spørsmålstegn ved sannhetsgehalten i boken. Forlaget Henry Holt and Co og dets morselskap Macmillan har imidlertid mottatt bred støtte internasjonalt for sitt prinsipielle standpunkt, blant annet fra Den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA). IPA påpekte at Trumps forsøk på å stanse utgivelsen representerer en ny og bekymringsfull utvikling for USA, som tradisjonelt sett har vært en bastion for ytringsfriheten. Generalsekretær José Borghino uttrykte det slik:It is a sad irony to see the so-called leader of the free world trying to limit freedom to publish.Kristenn Einarsson, leder av IPAs Freedom to Publish committee, uttrykte det slik:Freedom to Publish is an essential part of any democracy but it is a fragile thing in some places in the world. We need to be eternally vigilant about unexpected threats like this, and support those who stand firm in the face of intimidation.Det er uvisst hvorvidt Trump faktisk kommer til å gå til søksmål. Antageligvis ikke, fordi ved å gå til et slikt søksmål kan presidenten åpne for sprekker i hans privilegium om ikke å måtte møte for domstolene i blant annet sivilrettslige saker.Ild og vrede Boken er nettopp utgitt på norsk med tittelen «Ild og vrede. På innsiden av Trumps hvite hus». Kagge forlag har hatt 7 oversettere som har jobbet på spreng med å oversette manuskriptet til norsk. Hegnar.no har tidligere omtalt utgivelsenSpørsmålet er om det kan komme et krav om stansing av boken i Norge. Også i Norge har vi regler som gir vern mot ærekrenkelser. Frem til 2015 var ærekrenkelser straffbart, men etter at den nye straffeloven trådte i kraft kan man ikke lenger straffes for ærekrenkelser i Norge. Ærekrenkende ytringer kan imidlertid gi grunn til erstatning etter skadeerstatningsloven. Regler beskytter ikke bare nordmenn, men også folk som er bosatt utenfor Norge.Ærekrenkelser?Vernet mot ærekrenkende utsagn begrenser enhver persons rett til å uttrykke hva man vil, og representerer slik sett en grense for ytringsfriheten. Uttrykket ærekrenkelser sikter til utsagn som krenker en persons omdømme, eller som det ofte uttrykkes – deres gode navn og rykte.Er det sant?I utgangspunktet er det de usanne, udokumenterte beskyldningene man ønsker å verne mot. Sanne ærekrenkelser er som hovedregel rettmessige. Det er den som har ytret eller formidlet påstanden som må kunne bevise at påstanden er riktig. Andre regler kan imidlertid gi vern mot offentliggjøring av sanne påstander, herunder regler om taushetsplikt og vern av privatlivets fred.I enhver ærekrenkelsessak må det i tillegg foretas en sammensatt avveining mellom ytringsfriheten og den krenkedes rett til vern. Som i de fleste andre ærekrenkelsessaker hadde president Trump og forfatteren/forleggeren en ulik formening om hvor denne grensen ligger. For grensedragningen har det betydning hvor sterk krenkelse utsagnet representerer, og om den det gjelder har fått tilstrekkelig adgang til å imøtegå de fremsatte ytringene før disse offentliggjøres.Bidrag i samfunnsdebattenFor ytringer som har stor allmenn interesse fordi de inneholder informasjon som befolkningen har en berettiget interesse i å få kunnskap om, vil ytringsfriheten veie tungt. Dette vil særlig gjelde for utsagn som knytter seg til politikere og andre personer i maktposisjoner. Man sier gjerne at ytringen fremsettes som et forsvarlig bidrag i samfunnsdebatten. Det var nettopp dette argumentet forlaget brukte i sitt svarbrev etter at Trump forsøkte å stanse utgivelsen.Høy terskel for å stanse bøkerDen som hevder seg utsatt for ærekrenkende beskyldninger vil gjerne først og fremst ønske at utsagnene fjernes fra offentligheten. Og det gjerne så fort som mulig, før en rettssak rekker å komme opp for domstolene. Dersom det er behov for stansing av utgivelse av bøker, filmer eller artikler kan man be om at domstolen fatter en midlertidig avgjørelse om dette, såkalt midlertidig forføyning.Det er eksempler i norsk rettspraksis på at bøker, filmer og andre utgivelser er forsøkt stanset på grunnlag av påstander om ærekrenkelse og krenkelse av privatliv. Det er imidlertid få eksempler på saker hvor det er nådd frem med midlertidig forføyning i slike saker.Trykkefrihed bør finde StedGrunnen til dette er at et krav om å stanse en ytring før den er fremsatt er å betrakte som en form for forhåndssensur. Etter Grunnloven er forhåndssensur i utgangspunktet forbudt, og norske domstoler har vært tilbakeholdne med å fravike dette. Den som hevder seg utsatt for ærekrenkelser kan imidlertid gå til sak etter at ytringen er publisert med krav om å få denne fjernet. Slike krav er ofte ledsaget av et erstatningskrav.Neppe sak i NorgeDet fremstår lite sannsynlig at det blir en ærekrenkelsessak i Norge eller noe annet sted. Ofte fører slike saker til enda mer publisitet rundt innholdet i utsagnene, og man risikerer at slaget om sannheten gjennom et ærekrenkelsessøksmål blir et tapt spill. Forlaget i Norge har opplyst at det ikke har kjennskap til krav om å stanse eller trekke tilbake utgivelsen her i Norge. Et slikt krav vil uansett neppe nå frem. Husk også at den engelske versjonen allerede har ligget ute for salg en stund her til lands.Rekordhøy etterspørselAllerede samme uke Fire and Fury ble utgitt, lå den på førsteplass i alle formater på Amazon. Den rekordhøye etterspørselen har ført til at det har vært ventelister på opp mot fire måneder på flere bibliotek i USA. Boken selger godt også her til lands. Den er trykket opp og snart solgt i over 10.000 eksemplarer.Og når det regner på presten… Også andre bøker ser ut til å nyte godt av oppmerksomheten rundt Wolffs utgivelse. Visstnok skal en eldre bok med tittelen «Fire and Fury - The Allied Bombing of Germany 1942-1945» ha nådd bestselgerlistene - sannsynligvis på grunn av feilbestillinger.Kanskje det vil føre til at noen her til lands ved en feil plukker med seg Steinbecks «Vredens druer»? En observant leser vil i så fall stanse opp og reflektere over følgende beskrivelse av forholdene: «I menneskesjelene begynner vredens druer å svulme, og de blir tunge, tunge nok til å høstes»[ii] .*[i] Sitat fra «Ild og vrede - på innsiden av Trumps hvite hus, utgitt 2018 Kagge Forlag[ii] Sitat fra «Vredens druer», utgitt 1979 Gyldendal Norsk Forlag og 1998 Pax ForlagArtikkelen er skrevet av Mathias Lilleengen og Ida Maria Rudjord, Bing Hodneland advokatselskap DA

juss
bing hodneland
Nyheter
Politikk