Får ny kritikk for manglende terrorsikring

Igjen retter Riksrevisjonen sterk kritikk mot Justisdepartementet for ikke å ha fulgt opp kravene til såkalt objektsikring godt nok.

Politikk

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.I en ny rapport om terrorsikring som ble offentliggjort tirsdag, konkluderer Riksrevisjonen med at «departementet har i liten grad sørget for en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring for de skjermingsverdige objektene i politiet».– Det gjenstår mye før Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. Manglende avklaring av politiets og Forsvarets kapasitet medfører at det fortsatt er risiko for at politiet og Heimevernet ikke vil være i stand til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker, sier Foss.Det vakte stor oppstand da Riksrevisjonen i oktober 2016 kom med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring. Rapporten ble hemmeligstemplet, men deler av den ble lekket til mediene etter at regjeringen sa nei til å offentliggjøre et sammendrag.Rapporten konkluderte blant annet med at politiet og Forsvaret ikke ville være i stand til å gi viktige objekter (bygninger) god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon. Etatene ble også kritisert for mangelfullt samarbeid.Dette er fortsatt ikke fulgt opp, mener Riksrevisjonen.– Justis- og beredskapsdepartementet har per 31. desember 2017 fortsatt ikke sørget for at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene er i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Det gjenstår et betydelig arbeid før alle de skjermingsverdige objektene vil være sikret i henhold til kravene, heter det i en pressemelding.(©NTB)

Nyheter
Samfunn
Politikk