Nytt Oslo-budsjett lagt frem

Bystyret legger onsdag frem sitt siste budsjett for Oslo i denne bystyreperioden.Budsjettforslaget for 2019 er på totalt 73 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 59 milliarder kroner, mens 14 milliarder kroner er foreslått avsatt til investeringer, går det frem av en pressemelding.- Med dette budsjettet fortsetter vi å holde orden i økonomien. Vi har innført en moderat eiendomsskatt, som gir oss økonomisk handlingsrom til å gi våre innbyggere et helt nødvendig velferdsløft. De siste årene har vi hatt handlingsrom til å prioritere ekstra nedbetalinger av lån, noe som har gjort oss i stand til å senke gjeldsgraden to år på rad, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i en kommentar.- Nå gjør vi også et ekstra løft for å ta bedre vare på våre felles bygninger, og setter av 500 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden til rehabilitering, legger han til.26 km ny sykkelveiI den grønne delen av budsjettet trekker byrådet frem at det i 2019 blir gratis for flere barn og billigere for flere unge å reise med kollektivtransport.- Byrådet gjør det enda enklere å reise miljøvennlig. Det kommer minst 70 elektriske bybusser som bidrar til bedre byluft. Vi legger til rette for 16.500 nye ladepunkter for el-kjøretøy i 2019. Vi hever grensen for barnebillett på trikk, buss og t-bane fra 16 til 18 år, og vi lar nå alle barn opp til 6 år reise gratis med kollektiv, sier byrådsleder Raymond Johansen.Det skal bli enda lettere å være fotgjenger og syklist i Oslo, og i budsjettet legger byrådet blant annet opp til å bygge 26 kilometer med ny sykkelinfrastruktur i 2019.Kollektivtilbudet styrkes gjennom 115 millioner kroner i økt tilskudd til Ruter, mens 852 millioner kroner settes av til utbygging av Fornebubanen i 2019.Videre varsler byrået minst 70 nye elektriske bybusser i Oslo, samt at 16.500 nye ladepunkter for el-kjøretøy muliggjøres i 2019.Bompenger for elbilBystyret gjentar sitt mål om å redusere biltrafikken med 20 prosent i løpet av bystyreperioden.- For å nå dette målet, må andelen persontransport som dekkes med kollektivtransport, sykkel og gange økes kraftig. Innføring av nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 er en viktig forutsetning for å redusere biltrafikken inn til og internt i Oslo, heter det.Bystyret viser til at det 1. oktober 2017 ble innført miljø- og tidsdifferensierte bomtakster i Oslo-ringen som trinn 1 i innføring av nytt bompengeordning.- Resultatene tre måneder etter endring i takstsystemet er at trafikkvolumet gjennom Oslo-ringen er redusert med ca. fem prosent, går det frem av budsjettdokumentet.Fra 1. mars 2019 etableres nye bomsnitt, og det innføres en lav bomtakst for elbil som trinn 2 av nytt bomtakstregime, noe bystyret mener vil bidra til ytterligere redusert biltrafikk.Mindre fra eiendomsskattI avsnittet om eiendomsskatt innleder byrådet med at Oslo kommune har valgt å skrive ut eiendomsskatt på boliger basert på boligverdier fra Skatteetaten der dette finnes.- Disse vil utvikle seg i takt med omsetningspriser for bruktboliger, dog to år i ettertid. For skattegrunnlaget for 2019 og fremover var det i vedtatt økonomiplan 2018-2021 lagt til grunn en prisstigning på 10 prosent fra 2016 til 2017, heter det.Byrådet viser så til statistikk fra SSB, som viser at prisindeksen for brukte boliger i Oslo med Bærum steg drøyt syv prosent fra 2016 til 2017.- Den reduserte prisveksten fra 2016 til 2017, behandling av takstklager og økt omfang av fritak og rettinger reduserer anslaget for inntekter fra eiendomsskatt med 130 millioner kroner, går det frem av budsjettdokumentet.Det budsjetteres med inntekter fra eiendomsskatt på 1.650 millioner kroner i både 2019, 2020, 2021 og 2022.Byrådet foreslår at alminnelig skattesats på tre (3) promille videreføres i 2019, og at bunnfradraget på inntil 4,6 millioner videreføres uendret i 2019.- Boliger med flere boenheter som oppfyller kravene til selvstendig boenhet, kan få ekstra bunnfradrag, men bunnfradraget for den enkelte boenhet vil ikke overstige den enkelte boenhetens verdi, heter det videre.Hele budsjettet her.