– Spenningen i verden øker. Arbeidet for atomnedrustning må trappes opp, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) i en felles uttalelse til NTB.– Atomvåpen utgjør en trussel mot verdenssamfunnet. Det er tett befolkede områder som vil bli rammet hardest hvis atomvåpen blir tatt i bruk, sier de to.Kommende tirsdag sier Stortinget nei til at Norge skal slutte seg til forbudstraktaten. Men mens SV også nasjonalt kjemper for at Norge skal slutte seg til forbudet, har Arbeiderpartiet stilt seg på den borgerlige firepartiregjeringens side.Johansen svarer slik på spørsmål om hvorfor han sier ja selv om Ap sentralt sier nei– Ap deler målsettingen om et internasjonalt forbud mot atomvåpen og har vært tydelig på mangel på fremdrift i arbeidet for nedrusting.Egen «utenrikspolitikk»Byrådslederen mener det viktigste med oppropet til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) er å si fra om at Norge må innta en pådriverrolle for at atommaktene ruster ned.– Hvorfor er det riktig av en by å drive egen «utenrikspolitikk» på denne måten?– Byer tar nå et stadig større internasjonalt ansvar, sier Johansen.– At Oslo, som byer over hele verden, nå sier at vi ønsker sterkere internasjonalt samarbeid for atomnedrustning, tror jeg gir et positivt påtrykk overfor regjeringer og internasjonale organisasjoner.Oslo blir den første hovedstaden som slutter seg til ICAN-kampanjen, som prøver å få byer til å slutte opp om forbudet og kjempe for nedrustning.Forslaget om å stille seg bak ICANs oppfordring vil bli fremmet på bystyremøtet i Oslo 27. mars.I Norge har Tromsø og Trondheim sluttet seg til ICAN-kampanjen. Internasjonalt er blant andre Los Angeles, Baltimore, Sydney, Toronto, Genève og Manchester med.Sterke advarslerFlere hjelpeorganisasjoner har bedt Norge om å slutte opp om prosessen. Samtidig har en Respons Analyse har gjort for Norsk Folkehjelp, vist at fire av fem nordmenn mener Norge bør undertegne FN-forbudet.– Atomvåpenproblematikken er for viktig til at norske prioriteringer og valg blir gjort av en engere krets av fagbyråkrater, uten en bred nasjonal debatt, skrev Røde Kors-president Robert Mood nylig i .Han etterlyser et norsk utvalg som kan vurdere hvilke følger det kan få for vår sikkerhetspolitikk om Norge slutter seg til atomvåpenforbudet.– Et slikt utvalg bør også vurdere avtalen opp mot NATOs atomavskrekking og alliansens trussel om å bruke atomvåpen først i en konflikt.Hensynet til NATORegjeringen etterkom Stortingets krav om en utredning i form av en redegjørelse i statsbudsjettet i fjor høst. UD skriver i utredningen at Norge ikke kan slutte seg til forbudstraktaten «uten å komme i konflikt med våre NATO-forpliktelser».– NATO forblir en kjernefysisk allianse så lenge land utenfor alliansen har kjernevåpen, heter det.I Granavolden-plattformen heter det at regjeringen vil «samarbeide med allierte om å intensivere innsatsen for aktiv, balansert, irreversibel, gjensidig og etterprøvbar nedrustning av atomvåpen innenfor Ikke-spredningsavtalens rammer».Regjeringen vil også «videreutvikle Norges internasjonale lederrolle innen verifikasjon av kjernevåpennedrustning».(©NTB)