Sp hogger ned skogavtale med EU

Senterpartiet vil stemme mot Norges nye klimasamarbeid med EU av frykt for store konsekvenser for norsk skogbruk. Frykten er helt ubegrunnet, mener regjeringen.

Politikk

– Det er uforsvarlig å inngå en forpliktende avtale med EU når vi ikke vet hvilke konsekvenser det vil få for Norge og norsk skogbruk, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.Proposisjonen  som Stortingets energi- og miljøkomité skal avgi innstilling på 13. juni, er en del av samarbeidet mellom EU og Norge om utslippskutt.– Et aktivt norsk skogbruk er en avgjørende del av klimaløsningen i Norge, men i denne avtalen er det helt usikkert om vi får fortsette å hogge skog slik som vi selv ønsker, mener hun.Arnstad viser til at regjeringen tidligere har vært klar på at en inngåelse av avtalen ikke skal ramme skognæringen.– Nå kan de plutselig ikke lenger garantere det. Da kan ikke Sp støtte en inngåelse av klimaavtalen nå.Strengt regime for skogNorge må kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030 i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, det vil si den sektoren som ligger utenfor systemet for handel med klimakvoter mellom bedrifter i EU. Det betyr at kuttene må tas i transport, jordbruk, avfall og bygg.En del av avtalen er at det innføres et strengt regime for skog.Men statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet mener Sps frykt for norsk skogindustri og norske arbeidsplasser er grunnløs.– Det er helt misforstått. Når muligheten for avvirkning øker utover det som er dagens hogstvolum, er ikke det negativt for norsk skognæring, sier han til NTB.– Norsk skognæring skal vokse ganske mye hvis man skal realisere hele dette potensialet.– Ubegrunnet fryktHamar viser til at Norge har meldt inn til EU et romslig mål for hogst av forvaltet skog på 14,5 millioner kubikkmeter fram til 2030. Dette er skog Norge kan hogge uten at det blir regnet som klimautslipp. Samtidig åpner en kompensasjonsordning for å hogge ytterligere 2 millioner kubikkmeter.– Både referansebanen og kompensasjonen innebærer en stor verdiskapningsmulighet for skogsforvaltningen. Jeg er ikke i tvil om at dette er en god løsning, sier Hamar til NTB.Referansebanen er anslaget for hogst Norge har meldt inn til EU for perioden 2021–2030.– Hvis man kommer dit at man går utover et nivå på 16,5 millioner kubikkmeter, vil det gi et beregnet utslipp som blir regnet med i utslippsforpliktelsen. Da er det to måter å gjøre det på – enten å kjøpe kvoter eller spare inn utslipp på annen måte, sier Hamar.Arnstad viser til at over 20.000 mennesker jobber i skogindustrien.– Fram til EU og regjeringen kan gi en garanti for disse arbeidsplassene, vil ikke Senterpartiet kunne støtte denne avtalen, sier hun.(©NTB)

eu
skog
senterpartiet
Nyheter
Politikk