50–60 mrd. til Oslo-sykehus uten samfunnsøkonomisk vurdering eller høring, viser juridisk betenkning

I høst vedtar Stortinget de første 30 milliardene til Oslos nye storsykehus, uten at samfunnsøkonomisk nytte er vurdert og uten høring.

Vrakes på feil grunnlag? I høst vedtar Stortinget å legge ned Ullevål sykehus, uten at dette har vært på høring eller underlagt samfunnsøkonomiske vurderinger, hevder advokat. Foto: Oslo universitetssykehus (OUS)
Politikk

Foreløpig prislapp på Nye Oslo Universitetssykehus er 50–60 milliarder kroner. Det gjør storsatsingen til den dyreste enkeltinvesteringen på fastlandet i norsk historie.

Ifølge en ny juridisk betenkning, vil Stortingets vedtak om en låneramme på 29,1 milliarder kroner for første fase skje etter en prosess med klare brudd på god forvaltningsskikk.

– Brudd på brudd

Advokat Anne Christine Kroepelien, nylig avgått leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, presenterer på en pressekonferanse torsdag sine funn og kommer med sitt klare råd: Stortinget må ikke vedta lånerammen som regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2020.

– Brudd på forvaltningsskikk: Anne Christine Kroepelien advarer Stortinget mot å vedta finansieringen av det nye sykehuset. Foto: Trond Løkke

Kroepelien viser til en rekke brudd på regjeringens egne retningslinjer og instrukser, og mener at helseminister Bent Høie (H) har opptrådt i strid med plan- og bygningsloven, regjeringens utredningsinstruks, Finansdepartementets retningslinjer for nullalternativ og Sykehusbyggs «Tidligfaseveileder».

– Hvilket enkeltelement i prosessen mener du er mest kritikkverdig?

– At det er foretatt en omfattende omlegging av sykehusstrukturen i Oslo-regionen uten høring og uten noen samfunnsøkonomisk analyse, sier Kroepelien.

Hun viser også til at Sykehusbyggs «tidligfaseveileder» er ment å hindre gjentagelse av feil ved tidligere sykehusprosjekter.

– Hverken høring eller vurdering av samfunnsøkonomisk nytte er noen garanti mot å fatte beslutninger som kan vise seg å være uheldige?

– Nei, det er selvsagt aldri noen garanti mot å gjøre feil, men vi har i Norge god tradisjon for å lytte til gode motforestillinger, mener Kroepelien.

Samlingsplass: Her, ved Rikshospitalet, havner de fleste av sykehusfunksjonene i Oslo. Foto: NTB Scanpix

– Det opprinnelige prosjektet, Campus Oslo, var på høring. Etter mange motforestillinger ble planene lagt bort.

– 20 mrd. billigere

Et sentralt stridstema er hva som skal skje med Ullevål sykehus. Høies forslag er at sykehuset nedlegges, og at tomten selges. Aker sykehus blir akutt- og lokalsykehus for Oslo, Radiumhospitalet forblir kreftsykehuset og resten lokaliseres til Gaustad, der Rikshospitalet ligger.

– Det foreligger alternative forslag, blant annet «Parksykehuset», foreslått av en uavhengig gruppe. Dette er anslått å være 20 milliarder kroner billigere enn det nåværende anslaget for kostnadene ved Høies plan, og det innebærer heller ingen omlegging av sykehusstrukturen, sier Kroepelien.

– Selv om man trekker fra salgsgevinsten for Ullevål-tomtene, kunne man trolig spare rundt 15 milliarder kroner.

Kroepelien understreker at Høies vedtak ikke er et enkeltvedtak, som kan påklages til domstolene.

– Men Bent Høies beslutning i 2016 om «målbildet» skjedde uten å følge saksbehandlingsreglene hans egen regjering har vedtatt. En revidert utredningsinstruks forelå flere måneder før Høies målbilde.

Kroepeliens kritikk

De aktuelle planene har ikke vært på høring. Det var en høring i 2014, men basert på helt andre planer enn de Stortinget nå er bedt om å vedta.

Det har aldri vært gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av valgalternativene, og ingen reelle alternativer er utredet.

Helseminister Bent Høies beslutning i juni 2016 om «målbildet» for det nye sykehuset ga en for tidlig lokaliseringsbeslutning uten konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, og er i strid med Sykehusbyggs «Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter».

Tidligfaseveilederen krever vurdering av alternative konsepter.

Utviklingsplanen for OUS forelå ikke da utviklingen av prosjektet startet, men først i 2018.

En samlet virksomhetsplan for OUS foreligger ennå ikke.

Det såkalte nullalternativet utbyggingen måles mot er ikke hensiktsmessig og følger ikke Finansdepartementets veileder for nullalternativ.

Blir overkjørt

I høst skal Stortinget vedta 100 millioner kroner i bevilgning, og ta stilling til lånerammen for fase 1, på totalt 29,1 milliarder kroner.

– Vi er blitt nektet høring om dette i forbindelse med statsbudsjettet, sier Kjersti Toppe, Senterpartiets helsepolitiske talsperson og nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Blir overkjørt: Senterpartiets Kjersti Toppe er blitt nektet å ha høring om sykehusprosjektet i forbindelse med budsjettbehandlingen. Foto: NTB Scanpix

– Derfor har vi gått sammen med SV, Rødt og MDG og gjennomfører en egen stortingshøring mandag 4. november. Senterpartiet har også fremmet eget representantforslag for å sikre en ordentlig høring og en skikkelig prosess, men stortingsflertallet, bestående av regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, vil overkjøre også dette, sier Toppe.

– Prosessen er uvirkelig dårlig med tanke på hvor mange milliarder kroner dette vil koste. Nå tyder anslagene på 30 milliarder kroner i fase 1 og totalt 50-60 milliarder kroner når fase 2 er ferdig, sier Toppe.

– Veien mot Norges største sykehus har vært en katastrofe hele veien. Vi kan være enige eller uenige i resultatet, men prosessen har uansett vært elendig.

Senterpartiet ønsker helst å beholde alle dagens fire sykehus, inkludert Ullevål.

– Ingen gevinst

Toppe viser til dårlige norske og internasjonale resultater ved sykehussammenslåinger, og tror påstandene om store gevinster ved driften er urealistiske:

– Høie selv hevder at dette vil spare 1 milliard kroner årlig, men risikoen er ekstremt høy. Både ved byggingen av Ahus og Kalnes Sykehus var påstanden at det skulle gi store driftsgevinster. Realiteten var at det ble korridorpasienter fra første stund og ingen økonomisk gevinst.

Toppe viser også til dårlige fusjonserfaringer fra Karolinska i Sverige og til NHH-studier som viser at sykehusfusjoner ikke lønner seg.

Toppe understreker samtidig at det må og skal investeres i sykehus i Oslo.

– Men dette er feil løsning. Det er helt spesielt når regjeringen foreslår bevilgning til tidenes investering i sykehus, uten at noen fagmiljøer jubler. I stedet har det bare vært fortvilelse.

sykehus
ullevål sykehus
rikshospitalet
aker sykehus
oslo universitetssykehus
helsepolitikk
stortinget
bent høie
høyre
senterpartiet
Nyheter
Politikk