Stortinget vedtar nye lover

Storting torsdag den 19. mars 2020 kl. 10.00 Votering ved møtets slutt

Dagsorden

1. Stortingets vedtak til lov om endringer i vegtrafikkloven (opplæring) (Lovvedtak 46 (2019-2020), jf. Innst. 176 L (2019-2020) og Prop. 30 L (2019-2020))

2. Stortingets vedtak til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden (Lovvedtak 47 (2019-2020), jf. Innst. 173 L (2019-2020) og Prop. 33 L (2019-2020))

3. Stortingets vedtak til lov om endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr) (Lovvedtak 48 (2019-2020), jf. Innst. 148 L (2019-2020) og Prop. 32 L (2019-2020))

4. Stortingets vedtak til lov om endring i lov om Statens pensjonskasse (Lovvedtak 49 (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020))

5. Stortingets vedtak til lov om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. (Lovvedtak 50 (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020))

6. Stortingets vedtak til lov om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere (Lovvedtak 51 (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020))

7. Stortingets vedtak til lov om endring i permitteringslønnsloven (Lovvedtak 52 (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020))

8. Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (Lovvedtak 53 (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020))

9. Stortingets vedtak til lov om endring i arbeidsmiljøloven (Lovvedtak 54 (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020))

10. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende) (Innst. 178 L (2019-2020), jf. Prop. 39 L (2019-2020))

11. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv. 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 (Innst. 194 S (2019-2020), jf. Prop. 44 S (2019-2020))

12. Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og endring i flypassasjeravgiften (Innst. 197 S (2019-2020), jf. Prop. 52 S (2019-2020), unntatt kap. 2541 post 70 og Prop. 53 LS (2019-2020) bokstav B)

13. Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) (Innst. 198 L (2019-2020), jf. Prop. 53 LS (2019-2020))

14. Referatsaker