Sanner ba om «light»-vurdering

Finansdepartementet mener at sentralbanksjefen i praksis ikke kan sparkes.

Begrenset mandat: Det eneste Jan Tore Sanner ber om er vurdering av hva som kan gjøres etter at Nicolai Tangen ble ansatt. Foto: Are Haram
Politikk

Etter å ha avvist at han og departementet har adgang til å instruere Norges Banks hovedstyre i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny NBIM-sjef, ba finansminister Jan Tore Sanner (H) advokatfirmaet Arntzen de Besche om en vurdering av dette.

Arntzen de Besche kom, uten noen forbehold, til at en slik instruksjon, åpen eller skjult, var i strid med sentralbankloven.

Vurdering med forbehold

I siste liten før Stortingets finanskomite avgir sin innstilling i saken fredag, ba Sanner onsdag kveld Justisdepartementets lovavdeling om enda en vurdering.

Bestillingen fra Sanner er imidlertid ikke uten forbehold.

Justisdepartementets lovavdeling bør «prioritere å beskrive de overordnede vurderingene som må foretas i en situasjon der ansettelsesforholdet allerede er etablert i samsvar med sentralbankloven § 2-13», heter det.

Det betyr at Justisdepartementet primært skal se på hva som kan gjøres nå, etter at det er inngått en ansettelsesavtale, og ikke på hva Sanner og Finansdepartementet eventuelt kunne gjort tidligere, og heller ikke av Norges Banks håndtering av saken.

Gir liten åpning

Selv om Finansdepartementet understreker at svaret må foreligge raskt, helst i løpet av torsdag, gis det en liten åpning for at lovavdelingen også kan se litt videre på saken:

«Dette er imidlertid ikke til hinder for at Lovavdelingen også kan vurdere handlingsrommet frem til dette tidspunktet», skriver Finansdepartementet til slutt i brevet til Justisdepartementet.

Sitter trygt

Finansdepartementet har, i tillegg til sin egen oppsummering av vurderingen fra Arntzen de Besche, også sendt over delene av Arbeidsmiljøloven som er relevante for Norges Bank-toppene.

Her fremkommer blant annet at det ikke foreligger noe stillingsvern for sentralbanksjefen. Tvert imot er det i forarbeidene «forutsatt at sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen kan “gis avskjed”».

Under arbeidet med sentralbankloven gikk Finansdepartementet inn for at sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og de eksterne medlemmene av den pengepolitiske komiteen bare kan avskjediges eller løses fra vervene hvis de blir for syke, viser grov uforstand, grovt krenker tjenestepliktene eller «i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sitt embete eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller vervet».

Med denne innstillingen la Finansdepartementet før loven ble vedtatt opp til at Norges Bank-toppene ikke kan fjernes om de velger andre løsninger enn Finansdepartementet måtte ønske, så lenge det altså ikke er grov uforstand.

nicolai tangen
norges bank
nbim
finansdepartementet
justisdepartementet
jan tore sanner
Nyheter
Politikk
Børs