Astrup straffer Bø

– Det er viktig å tenke utenfor boksen, mener kommunalminister Nikolai Astrup om skattekuttet i Bø. Kommunen må likevel bære hele regningen selv.

Ikke en krone: Bø og andre kommuner som kutter formuesskatten, må bære hele skattetapet selv, sier kommunalminister Nikolai Astrup. Foto: NTB
Politikk

Kommuner som mister skatteinntekter får brorparten av dette dekket av de andre kommunene. Opptil 95 prosent av tapte skatteinntekter dekkes gjennom den kommunale omfordelingen.

Det kunne gjort Bø kommunes valg om å senke den kommunale delen av formuesskatten til 0,2 prosent «gratis», selv før man tar høyde for gevinstene på næringsutvikling og annet av at flere formuende flytter til kommunen.

«Korrigert skattegrunnlag»

Denne inntekts- og skatteomfordelingen kan imidlertid Bø kommune bare glemme, varsler kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. For 2021 vil det bli beregnet skattekompensasjon som tar høyde for selvvalgt lavere skatteinngang fra formuesskatten.

I Kommuneproposisjonen skriver han at det skal beregnes et «korrigert skattegrunnlag», som viser «hva skatteinntektene ville ha vært med maksimal skattesats».

– Har du sympati med Bø kommunes valg om å senke den kommunale formuesskatten?

– Det er viktig at kommunene er offensive i å tiltrekke seg arbeidsplasser og aktivitet. Det er ulike måter å gjøre det på, sier Astrup til Finansavisen.

– Det er viktig å tenke utenfor boksen i kommuner som sliter med fraflytting gjennom flere år, mener han. 

– Så må det være opp til hver enkelt kommune å vurdere hvilke virkemidler de ønsker å benytte for å øke aktiviteten og bidra til flere arbeidsplasser.

Udekket: Ordfører Sture Pedersen (H) i Bø kommune. Foto: Privat

– Er målet at enhver kommune som velger lavere skattesats selv må bære provenytapet?

– I dag har alle kommuner maksimal sats i inntekts- og formuesskatten. Bø kommune er alene om å senke satsen, noe som er innenfor det kommunale handlingsrommet, sier Astrup og viser til skatteutjevningen fra kommuner med høye til kommuner med lave skatteinntekter.

– For at ikke alle andre kommuner skal bære tapet i inntekter, så vil omfordelingen bli korrigert for kommuner som har valgt en annen sats.

Departementet har nedsatt et utvalg for å vurdere hele inntektssystemet for kommunene.

– Utvalget vil blant annet se på kostnadsnøkler for dekning av kostnadene for kommunale tjenester, men det er naturlig at utvalget også ser på hvordan det kommunale skatteøret påvirker situasjonen.

Langt under landssnittet

Bø kommune, hvor skatteinntektene pr. innbygger bare er på 77 prosent av landsgjennomsnittet, er blant kommunene som mottar mest i inntektsutjevning.

Også i 2021 vil kommunen fortsatt motta millioner i skatte- og inntektsutjevning, men ikke noe ekstra for det som måtte forsvinne fra kommunekassen på grunn av lavere formuesskatt. Og om tilflyttingen av formuende blir så voldsom at samlede skatteinntekter stiger, forsvinner også det meste ut i form av mindre skattekompensasjon fra andre kommuner. 

– Inntektssystemet behandler alle kommuner som om de benytter full sats. Det betyr at Bø uansett vil få lavere inntekter gjennom omfordelingen ved å redusere satsen, men økt aktivitet og nye innbyggere og arbeidsplasser kan bidra positivt til regnestykket.

– Gir et system hvor det meste over og det meste under landssnittet uansett forsvinner de riktige incentivene til kommunene til å styrke sitt skattegrunnlag?

– Dette har variert litt over tid. Tidligere fikk kommunene beholder noe mer av selskapsskatten, sier Astrup. 

– Men kommunene har incentiver, blant annet gjennom å påvirke bosettingen, som gir grunnlag for innbyggertilskudd. Mange kommuner sliter med fraflytting og en aldrende befolkning.

60 og 95 prosent

I dagens ordning vil en kommune som har skatteinntekter pr. innbygger som ligger under gjennomsnittet få kompensasjon i to trinn. Alt mellom 90 og 100 prosent av snittet kompenseres med 60 prosent. Alt under 90 prosent av snittet gir 95 prosents kompensasjon. Kommuner som har skatteinntekter over gjennomsnittet må betale 60 prosent av det overskytende i kompensasjon til andre kommuner.

Skatteinntektene som utgjør grunnlaget for omfordelingen består av inntekts- og formuesskatt, samt naturressursskatt. Eiendomsskatt, kraftinntekter og inntekter fra Havbruksfondet inngår ikke i skatteutjevningen.

– Hvorfor er ikke eiendomsskatt en del av omfordelingen?

– Det er viktig for det kommunale selvstyret at kommunene har inntekter de kan styre selv, som eiendomsskatten. Så kan innbyggerne bestemme om de ønsker eiendomsskatt gjennom valg til kommunestyret, mener Astrup.

– Ikke rimelig

I Kommuneproposisjonen 2021 vier Kommunal- og moderniseringsdepartementet et eget avsnitt til Bø-kuttet. Her heter det blant annet:

«En lavere skattesats vil ikke bare kunne få konsekvenser for Bø kommunes skatteinntekter, men også for inntektsutjevningen og omfordelingen av skatteinntekter mellom alle kommuner.»

Og videre:

«Det er ikke rimelig at kommuner med maksimale skattesatser i stor grad kompenserer tapet til kommuner som velger å sette ned skattesatsene. Det foreslås derfor at det legges til grunn et korrigert skattegrunnlag for Bø kommune i inntektsutjevningen fra og med skatteåret 2021.»

formuesskatt
bø kommune
nikolai astrup
Nyheter
Politikk