Aksjer skal verdsettes høyere

Hurdalserklæringen garanterer at skattetrykket ikke øker, men øker verdsettingen av aksjer i formuesskatten. Oljefondet skal presses til å bli grønnere.

Publisert 13. okt. 2021 kl. 14.07
Oppdatert 14. okt. 2021 klokken 17.17
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 438 ord
Planen er lagt: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har sikret seg godt spillerom i sin Hurdalserklæring. Foto: Fredrik Hagen

Hurdalserklæringen er, som ventet, preget av ord som «vanlige folk», «rettferdig» og «klima» (ulike varianter av «klima» nevnes 124 ganger, «vanlige» åtte ganger og «rettferdig» 47 ganger på 86 sider).

I omtalen av økonomiske spørsmål er erklæringen relativt vag. Finanspolitikken skal «brukes til å jevne ut svingningene i økonomien for å holde arbeidsledighetene nede og økte sysselsettingen, og bidra til stabil økonomisk utvikling», heter det blant annet.

På skattesiden lover Arbeiderpartiet og Senterpartiet blant annet: «Holde det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret.»

Fast selskapsskatt

Selskapsskatten skal beholdes på 22 prosent hele stortingsperioden.

Formuesskatten skal bli «mer rettferdig» ved økt bunnfradrag og økt skatt på personer med høy formue. 

Aksjer og næringseiendom skal verdsettes til 80 prosent, i tråd med skatteforliket fra 2016.

Aksjonær- og fritaksmodellene skal utredes.

Bø kommune får en smekk på lanken ved at kommuner som velger lavere formuesskatt ikke skal få kompensasjon.

I eiendomsskatten beholdes maksimumssatsen for bolig, fritidseiendom og næringseiendom på dagens nivå. 

Dyre elbiler dyrere

Det innføres moms på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av elbiler.

Regjeringen vil vurdere en omsetningsavgift på digital virksomhet og omvendt kredittfradrag for å bekjempe flytting av overskudd i multinasjonale selskaper.

Finansskatten blir lagt om ved at forhøyet arbeidsgiveravgift fjernes, men dette skal gjøres provenynøytralt.

Oljefondet blir grønnere

Statens pensjonsfond utland skal «skjerpe reglene» for uttrekk av selskaper som bryter menneskerettigheter og arbeidstakerrrettigheter. 

Dessuten vil den nye regjeringen at Oljefondet skal kunne investere mer i infrastruktur for fornybar energi.

Staten skal kunne «etablere eller kjøpe seg inn i selskaper på områder der det er av strategisk interesse for Norge». Støre-regjeringen vil også utrede et statlig eierskapsinstrument for å styrke nasjonalt eierskap.

Den norske innskuddsgarantien på 2 millioner kroner «opprettholdes». Det er uklart om dette betyr at Norge må nedlegge veto overfor EØS-kravene, men EU har i en årrekke krevd at Norge kutter garantien ned til 100.000 euro, i praksis omtrent en halvering.

Regjeringen setter som mål at norsk eksport utenom olje og gass økes med minst 50 prosent innen 2030 og nedsetter et utvalg for å nå dette målet.

Andre punkter 

Noe som ble klart allerede da SV trakk seg fra sonderingene om å være med i regjeringen, er at Støre-regjeringen vil åpne for oljeleting i nye områder.

Arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstillinger, og adgangen til midlertidige ansettelser strammes inn.

Taxi-frislippet strammes inn, trolig ved at taket på antall løyver pr. fylke gjeninnføres.

Full momskompensasjon til frivillig sektor.

Mer aktiv stat, blant annet ved strengere klima- og kvalitetskrav ved anbud og innkjøp.

Corona-krisetiltakene forlenges ut året. Avgått finansminister Jan Tore Sanner (H) sa tirsdag til Finansavisen at disse ordningene nå har relativt få brukere.

EØS-avtalen skal utredes.

Inntektssikringsambisjonen for bønder skjerpes og tidfestes.

Fagforeningsfradraget fordobles etter å ha stått stille siden 2013.

Maksprisen for foreldrebetaling i barnehage senkes.

Au pair-ordningen avvikles.