Festede tomter kan selges skattefritt

Skattedirektoratet har klargjort vilkårene for skattefritt salg av festede fritids- og boligtomter.

Yasmin Hildrum, advokatfullmektig, Bing Hodneland advokatselskap DA

Artikkel av: Advokatfullmektig Yasmin Hildrum og advokat Rune AndersenSkattedirektoratet har i bindende forhåndsuttalelse av 23. august 2010 klargjort reglene for salg av festede fritids- og boligtomter.Skattyter hadde eid en fritidsbolig siden 1980. Hytta stod på en tomt som var festet frem til 2009. Tomten ble da innløst. Skattyter ønsket å selge hytta og ba direktoratet i en bindende forhåndsuttalelse ta stilling til om den delen av gevinsten som knytter seg til tomten skulle være skattepliktig.Gevinst ved realisasjon av fritidsbolig (med naturlig arrondert tomt) er skattefri dersom eieren har brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte år før realisasjonen, forutsatt at realisasjonen finner sted eller avtales mer enn fem år etter ervervet og mer enn fem år etter at fritidseiendommen ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført.Skattyterne hadde i den konkrete saken oppfylt eier- og brukstiden slik at gevinsten ved realisasjon av selve hytta var skattefri. Spørsmålet var om eventuell gevinst ved realisasjon av tomten var omfattet av skattefritaket. Dette forutsetter at kravet til eiertid for tomten også er oppfylt.Etter skattelovgivningen vil skattyter anses som eier av en festet tomt dersom festekontrakten ikke er tidsbegrenset, dvs at festeavtalen har en varighet på mer enn 99 år. Det samme gjelder dersom skattyter har en ubetinget rett til å fornye kontrakten slik at samlet varighet blir lengre enn 99 år.Tomtefesteloven ble endret med virkning fra og med 1. november 2004. Etter dette tidspunktet fikk festere av tomt til bolig og fritidshus rett til å kreve festeforholdet forlenget på samme vilkår som før. Eldre festekontrakter hvor fester etter regelendringen har rett til å forlenge festeavtalen slik at samlet varighet kan bli over 99 år, regnes som tidsubegrensede fra og med 1. november 2004.Etter Skattedirektoratets oppfatning medfører lovendringen i tomtefesteloven at alle festekontrakter til bolig- og fritidseiendom skal anses å være tidsubegrenset.I den konkrete saken skulle derfor skattyter skatterettslig anses som eier av eiendommen fra og med lovendringen i 2004. Han hadde derfor også eid tomten mer enn 5 år slik at hele salgssummen var skattefri.Skattyter i saken var i gevinstposisjon. En konsekvens av direktoratets tolking er at tap i tilsvarende tilfeller ikke er fradragsberettiget.Artikkel av: advokatfullmektig Yasmin Hildrum og advokat Rune Andersen