300 årsverk skal bort i Color Line

Color Line planlegger kostnadsreduksjoner på 300 millioner kroner. Det betyr at cirka 300 årsverk forsvinner, de fleste trolig på land.

TØFF KUR: Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line iverksetter et omfattende kostnadskutt- og effektiviseringsprogram for at rederiet skal sikre fremtidig lønnsomhet. Foto: Eivind Yggeseth
Reiseliv

– Planene vil sikre arbeidsplasser og fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Han tilføyer at rederiet så langt som mulig legger opp til å bruke frivillige ordninger ved gjennomføringen av nedbemanningen.

Bakgrunnen for spareplanen er den utfordrende situasjonen i forbindelse med coronapandemien.

Det har vist seg at gjenåpningen av samfunnet vil ta tid ettersom smittesituasjonen både internasjonalt og nasjonalt fortsatt er svært krevende.

Ifølge en melding fredag arbeider Color Line med nå «en helhetlig plan» knyttet til kostnadsreduksjon og effektivisering, blant annet gjennom å utnytte selskapets betydelige investeringer i digitale løsninger.

Hele selskapet berøres

Foreløpige analyser viser et behov for å redusere kostnadene med cirka 300 millioner kroner med en antatt helårsvirkning på 250 millioner kroner i 2021 for å sikre lønnsomhet.

Dette vil medføre en reduksjon i antallet ansatte både om bord og på land med rundt 300 årsverk. Trolig kommer den største nedbemanningen på landsiden. Detaljene ventes å foreligge neste uke, men det er allerede klart at hele selskapet blir berørt.

Ansatte og tillitsvalgte er orientert om bakgrunnen for prioriteringene og behovet for reduksjon av kostnader og effektivisering.

Av en børsmelding fremgår det at omstruktureringen ventes å koste cirka 50 millioner kroner.

I slutten av august kom halvårsregnskapet til Color Group og Color Line. Det viste en halvering av driftsinntektene i første halvår og et underskudd på 756 millioner kroner før skatt på grunn av coronapandemien.

Stupte 90 prosent

Da myndighetene stengte grensene i mars ble inntektene redusert med nærmere 90 prosent over natten. Driftsresultat før avskrivninger og andre poster – EBITDA – ble minus 189 millioner kroner i første halvår, ned fra pluss 290 millioner i 2019.

Driftsresultatet endte på minus 490 millioner kroner, en kraftig svekkelse sammenlignet med første halvår 2019 da det tilsvarende tapet var 8 millioner.

Netto finansposter ble minus 266 millioner kroner mot minus 100 millioner i fjor og inkluderte netto urealiserte tap for konsernets valutalån.

Ved halvårsskiftet var Color Groups netto rentebærende gjeld 5,9 milliarder kroner, mot 4,5 milliarder i fjor. Den største delen av økningen reflekterte at «Color Hybrid» ble overtatt og satt i trafikk i august i fjor.

Den bokførte egenkapitalen beløp seg ved halvårsskiftet til 1.339 millioner kroner, ned fra 1.659 millioner ett år tidligere, og tilsvarte cirka 13 prosent av konsernets balanse.

Igang igjen

I midten av juni gjenopptok rederiet ordinære seilinger med passasjerer ombord mellom Norge og Danmark. Samtidig ble det åpnet for passasjertrafikk med gjester fra Oslo kombinert med godstrafikk til Kiel i Tyskland.

Myndighetenes videre åpning muliggjorde tilnærmet normal trafikk på linjen Oslo-Kiel fra midten av juli, men med redusert kapasitet og et strengt smittevernregime ombord. 

Det er uklart når linjen mellom Sandefjord og Strömstad starter på grunn av smittesituasjonen i Sverige.  Foreløpig ligger begge skipene som normalt betjener denne strekningen, «Color Viking» og  «Color Hybrid», i opplag og er uten inntekter.

color line
color group
trond kleivdal
covid-19
coronapandemien
oslo-kiel
Nyheter
Transport
Reiseliv