Tiltakspakke for bygging av grønne skip

Rederiforbundet, Kystrederiene, Norsk Industri og LO er gått sammen om å foreslå tiltak som kan få fortgang i fornyelsen av nærskipsfartsflåten.

TENKER NYBYGG: Flere av nærskipsfartsrederiene, deriblant Misje Gruppen i Bergen, arbeider med nybyggingsprosjekter. Denne uken fikk næringsministeren overlevert en tiltakspakke med anbefalinger for å stimulere til fornyelsen av flåten. Foto: Misje Rederi

De neste årene skal en rekke skip i den aldrende norske nærskipsfartsflåten byttes ut med mer moderne fartøyer. Dette vil bidra til utslippskutt og samtidig gi store positive ringvirkninger for maritime virksomheter over hele landet.

– Nærskipsfarten er godt egnet for å teste ut ny miljøteknologi som senere kan flyttes over på større og mer energiintensive skip, sier adm. direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Han mener dette vil utløse økt verdiskaping i den maritime klyngen, flere arbeidsplasser og muligheter for eksport av ny, grønn teknologi.

Tradisjonelt er skipene i dette segmentet blitt byttet ut med brukt tonnasje fra Europa, men nå ser flere rederier på muligheten for å bygge nye fartøyer ved norske verft.

Tiltakspakke

Formålene med tiltakspakken er å samle et sett med virkemidler som kan stimulere til fornyelse av nærskipsfartsflåten. Et viktig vilkår vil være at de nye skipene er betydelig mer klima- og miljøvennlige enn dem som byttes ut.

Rapporten Grønn tiltakspakke for fornyelse i nærskipsfarten ble overlevert næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) under Verftskonferansen i Ålesund denne uken.

– Pakken er avgjørende for å utløse aktivitet i den norske klyngen, sier adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Ifølge ham er norske verfts-, tjeneste- og utstyrsbedrifter verdensledende, spesielt innen teknologisk avanserte løsninger som vil etterspørres når klima- og miljøutslippene i sjøtransporten skal reduseres.

KYSTREDERISJEF: Tor Arne Borge. Foto: Kystrederiene

Kondemnering

Den norske nærskipsfartsflåten består i dag i stor grad av eldre skip. Et av tiltakene som foreslås er derfor en kondemneringsordning.

– Det er en utfordring at skipene, tross høy alder, har en verdi som er langt høyere enn vrakpanten tilsier, sier adm. direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Organisasjonen ønsker at beløpet i kondemneringsordningen i større grad må reflektere skipenes verdi.

– Det vil gi større incentiv for å få gamle skip ut av markedet og samtidig sikre at rederiene har egenkapital til å investere i nye, grønne skip, sier Borge.

ØNSKER BYGGING I NORGE: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Anders Horntvedt

HMS-krav

LOs leder Hans-Christian Gabrielsen mener det er behov for å vektlegge HMS-krav og arbeidsmiljøstandarder høyere i det norske virkemiddelapparatet i arbeidet med å fornye nærskipsfartsflåten.

Målet er å unngå at den norske verfts- og leverandørindustrien taper i konkurranse med utenlandske aktører med lavere standarder.

Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen og et samlet politisk miljø er enige i målsettingen om å flytte mer gods fra land til sjø. Samtidig er det et politisk ønske at rederiene skal utvikle og ta i bruk ny klima- og miljøteknologi for å kutte utslippene fra flåten.

Innen 2050 skal skipsfarten halvere sine CO2 utslipp. For å lykkes må det satses kraftig på innovasjon og utvikling av null- og lavutslippsteknologi, påpeker de fire organisasjonene bak tiltakspakken.