Fra bulk-boom til bulk-bom

Flere norske rederier investerte tungt i tørrlastskip i 2017. Men siden i fjor sommer har skipsverdiene falt med en femtedel, ifølge VesselsValue.

KJØPTE BILLIG: Njord Shipping gjorde sine kjøp i tidsrommet fra tredje kvartal 2016 til andre kvartal 2017 mens skipsverdiene ennå var lave. Her er en av selskapets bulkcarriere ved kai på Herøya. Foto: Njord Shipping
Shipping

Mandag ble det kjent at meglerhuset Cleaves Securities nedgraderer tørrlastsektoren etter et kraftig ratefall de siste to månedene.

«Bulk-boom i norske rederier», skrev Finansavisen for vel to år siden. De ti første månedene av 2017 kjøpte norske shippingselskaper vel 40 nye tørrlastskip for rundt 800 millioner dollar.

Fraktratene økte markant både i 2017 og 2018. Men utover i fjerde kvartal i fjor begynte pilene å peke ned, og inntjeningen i år har vært svakere enn i fjor for tre av de fire vanligste skipstypene; handysize, supramax og panamax.

Basert på data fra VesselsValue kan skipsverdier for opp mot halvannen milliard kroner, regnet fra toppen i fjor, være borte etter svekkelsen i tørrlast.

Sammensatt bilde

Dersom man tar utgangspunkt i kjøpstidspunktet for de norske rederiene som lastet opp med flere tørrlastskip i 2017, er verdifallet mindre, trolig rundt halvparten, eller tre kvart milliard kroner.

Men bildet er ikke entydig. For to uker siden ble det kjent at Stein Erik Hagens Canica hadde solgt supramax-bulkcarrieren «Stove Phoenix» for 11,6 millioner dollar, mens skipet ble anskaffet tidlig i 2017 for 9,5 millioner dollar.

I fjor sommer mente VesselsValue at dette skipet var verdt 13,7 millioner dollar. Det gir et verdifall på 15 prosent.

Rederiene som storhandlet bulkcarriere i 2017 er imidlertid ikke bekymret og er overbevist om at både inntjeningen og verdiene vil snu opp igjen.

STØRRE USIKKERHET: Njord Shipping-sjefen Henrik Ness setter verdifallet i sammenheng med vanskeligere finansiering og større usikkerhet. Foto: Privat

– Verdiene og resultatene vil variere noe avhengig av kjøpstidspunkt og inntjening for hvert enkelt skip. Vi er involvert i åtte ulike prosjekter med tørrlastinvesteringer, hvor verdiene fortsatt vurderes positive, sier daglig leder Henrik Ness i Njord Shipping.

Vanskeligere å finansiere

Ness anslår at verdiene har falt cirka ti prosent for de mindre skipene siden toppen i fjerde kvartal i fjor, men sier at Njords verdier stort sett er positive da kjøpene ble gjort fra tredje kvartal 2016 frem til andre kvartal 2017 mens skipsverdier var lave.

Han understreker at endelig verdi er usikker siden skipene ikke er solgt.

– Vi vurderer alltid salg av skip og søker maksimering av verdiene for investorene i hvert enkelt prosjekt, sier Njord-sjefen, som ikke vil gå god god for VesselsValues vurdering av skipsverdier, som han mener er sjablongmessig.

Ness setter verdifallet i sammenheng med vanskeligere finansiering og større usikkerhet, som ifølge ham har lagt en demper på kjøpsinteressen i markedet.

– Nybyggingsprisene er svakt opp og ordreboken fortsatt historisk lav, så det er gode forutsetninger for et fremtidig balansert og godt marked i tørrlastfarten, sier Ness.

«Veldig bra»

John Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi Golden Ocean Group og Arne Blystads Songa Bulk var de største kjøperne med henholdsvis 14 og 13 skip i boomen i 2017. Men de var ikke alene – VesselsValue identifiserte ytterligere seks norske rederier og selskaper som hadde lastet opp med tørrlasttonnasje.

Blant disse var Njord Shipping, som Endre Glastad-familiens Mosvolds Rederi er en stor investor i, og nykommeren Vincent Shipping.

FORNØYD: - Disse skipene har vært en veldig bra investering, sier Golden Ocean Groups Birgitte Ringstad Vartdal om Fredriksen-rederiets milliardoppkjøp for snart tre år siden. Foto: Ivan Kverme

Golden Ocean Group kjøpte 14 panamax-skip fra fra det greske rederiet Quintana Shipping for 364 millioner dollar. Selgere var Corbin Robertson og det amerikanske private equity-fondet Riverstone. Handelen skjedde i mars 2017.

Deler av kjøpet ble finansiert med en kapitalutvidelse på 60 millioner dollar til kurs 60 kroner i mars 2017. Mandag formiddag ble aksjen handlet for 49,80 kroner på Oslo Børs.

– Disse skipene har vært en veldig bra investering, sier John Fredriksens tørrlastsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Snudde i 2016

Ifølge VesselsValue var 2017 et svært gunstig tidspunkt å investere i tørrlastshipping på ettersom bulkmarkedet snudde i februar/mars 2016 etter flere års nedtur. Verdiene steg både i 2017 og gjennom første halvår i fjor, men siden ifjor sommer har skipsverdiene falt igjen.

For bulkskipsflåten som Njord Shipping driver på vegne av flere investeringsselskaper, har flåteverdien ifølge VesselsValue falt med nær 32 millioner dollar til vel 132 millioner dollar siden juni i fjor. I disse tallene inngår også to produkttankere.

I oktober 2017 anslo Njord Shippings Henrik Ness at Njord og selskapets medinvestorer hadde kjøpt brukte skip for cirka 100 millioner dollar.

Glastad og Ness investerer normalt 20 prosent av egenkapitalen i prosjektene, med førstnevnte som majoritetseier, mens tyske og norske medinvestorer står for resten.

– Generelt har ratenivåene for tørrlast inkludert handysize, som er den skipstypen vi har satset på, kommet meget sterkt tilbake etter et svakt første halvår i år. Ved utløpet av tredje kvartal så vi nivåer godt over det vi har hatt på mange år, sier Ness.

– Da vi begynte å kjøpe tørrlastskip lå inntjeningen under driftskostnadene, mens nå ligger tidscertepartiene på mellom 8.500 og 11.000 dollar pr. dag avhengig av posisjon, sier han.

ETT AV TRE: En av Vincent Shippings supramax-carriere som selskapet kjøpte for totalt 31 millioner dollar i 2017. Foto: Rederiet/ShipSpotting.com

Underskudd

For Vincent Shippings tre supramax-ere «Vincent Genesis», «Vincent Gemma» og «Eagle Strait» er verdifallet siden i fjor sommer 8,6 millioner dollar basert på tallene fra VesselsValue.

Vincent Shipping holder til på Bergehus i Oslo og ledes av meglerveteranen Jan Lund, mens dansken Klaus Kjærulff er styreleder. Majoritetseiere i selskapet og de tre bulkcarrierne i 57.000-dødvekttonnsklassen er Lund, Kjærulff og Jan Bech Andersen.

Fjorårsregnskapet endte med et underskudd på 42,6 millioner kroner etter finanskostnader på 51,1 millioner kroner.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i Vincent Bulk Carriers, som eier de tre skipseiende selskapene, negativ med 70,4 millioner kroner.

Av årsberetningen fremgår det at den negative egenkapitalen skyldes kostnader i forbindelse med oppstarten. Selskapet har hovedsakelig vært finansiert av aksjonærene med et konvertibelt lån på 12,85 millioner dollar, men dette vil bli omgjort til egenkapital i 2019.

«Med dette vil selskapet stå godt rustet til videre ekspansjon», heter det i styrets årsrapport, som er datert 28. juni i år. Der vises det også til at det ligger merverdier i skipene ut over de bokførte.

Styret mener at verdinedgangen er midlertidig og at verdiene på rederiets skip vil styrke seg igjen i løpet av 2019.

«Lavpunkt»

Vincent Shipping kjøpte sine tre supramax-bulkcarriere for 31 millioner dollar.

Jan Lund viser til at driftsresultatet etter ordinære avskrivninger var positivt i fjor. Underskuddet skyldtes høye finanskostnader og «en pålagt disagio» som et resultat av at selskapet fører regnskapene i norske kroner og etter norske regnskapsprinsipper.

– Alle skipene har vært beskjeftiget på gode rater gjennom hele 2019 til gjennomsnittlig 11.100 dollar pr. dag, sier Lund, og tilføyer at Vincents eiere er optimistiske med tanke på utviklingen i andre halvår neste år og 2021.

– Det er vi både ut fra en forventet bedring i verdensøkonomien og ikke minst på grunn av en ordrebok som er på vei ned til nullpunktet. De neste seks månedene kan gi interessante investeringsmuligheter, sier han.

De største kjøperne av brukte tørrlastskip i Norge i 2017

EierAntall skipTotalt antall dødvekttonnKjøpesum (mill. dollar)

Anslått verdi ved årsskiftet 2017/18 (mill.dollar)

Golden Ocean Group141.765.000364383
Songa Bulk131.339.100276,6280,5
Vincent Shipping3169.70034,639,2
Njord Shipping*269.90017,620,5
Seven Seas Carriers151.70011,914,1
Atlantica Shipping158.70011,213,7
Stove Rederi155.8009,512,6
Ness Risan & Partners134.70044,2
Totalt363.544.600729,4767,8

Kilde: VesselsValue.com

* I VesselsValue.coms statistikk høsten 2017 sto Njord bare oppført med to skip. Årsaken var ifølge daglig leder Henrik Ness at flere av skipskjøpene ble gjort via tyske kommandittselskaper og ikke fanget opp av VesselsValue.