– Ingen restruktureringsprosess, sier Thomas Wilhelmsen

Konsernsjef Thomas Wilhelmsen avdramatiserer uenigheten i familieselskapene og sier det ikke foregår noen restruktureringsprosess.

INGEN OFFENTLIG SAK: - Dette er et familieanliggende og en diskusjon som best egner seg internt i familien og i våre ulike fora, sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen om det Finansavisen mandag omtalte som et familieopprør i Wilh. Wilhelmsen. Foto: Iván Kverme

– Noen familiemedlemmer har tilsynelatende andre tanker om eierskapet i de familieeide selskapene inkludert Tallyman, som igjen er hovedaksjonæren i Wilh. Wilhelmsen Holding. Men det er et forhold som ikke angår den børsnoterte virksomheten vi driver, sier Thomas Wilhelmsen til Finansavisen.

Mandag skrev Finansavisen at det er uro på eiersiden i familieselskapene i Wilh. Wilhelmsen. Tre av de fire familiegrenene har engasjert meglerhuset Carnegie for å bistå i en forenkling og modernisering av eierstrukturen.

Disse aksjonærene, som er indirekte eiere i Wilh. Wilhelmsen Holdings hovedaksjonær Tallyman, mener at dagens eierstruktur og styrings­modell er moden for fornyelse.

– Hva er din kommentar til at det er uenighet innen familien?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på denne saken. Media har dratt noe helt annet ut av dette enn det bør være. Dette er et familieanliggende og en diskusjon som best egner seg internt i familien og i våre ulike fora.

Bare en har stemmerett

Thomas Wilhelmsens far, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, kontrollerer den maritime industrigruppen gjennom å sitte på den eneste stemmeberettigede aksjen i familieselskapet Tallyman.

De tre andre familiegrenene, etterkommere etter Wilhelm Wilhelmsens bror, og hans to søstre og deres barn, mener denne ordningen og et komplisert nettverk av private familieselskaper med stor grad av krysseierskap har utspilt sin rolle.

– Det er ønske om en fornyelse av eierstruktur og styringsmodell i de private selskapene?

– Jeg jobber ikke med en restrukturering. Men jeg er kjent med at noen familiemedlemmer ønsker seg en annen modell. Som jeg sa da jeg fikk spørsmål om dette søndag forholder vi oss til den eksisterende modellen, som er regulert gjennom aksjeloven og vedtekter.

– Samtidig er vi er åpne for dialog om gode løsninger, men innenfor rammen dagens modell setter for styring av familiens aksjeselskaper, sier Thomas Wilhelmsen, som presiserer at hver aksje har identiske økonomiske interesser.

– Et lojalt forsøk

– Har det vært noen dialog mellom familiegrenene om dette i forkant av at din kusine Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen forrige fredag valgte å trekke seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen Holding?

– Jeg mener det bør være mulig å finne gode løsninger også for oss i femte generasjon, basert på den modellen vi har overtatt fra tidligere generasjoner. Jeg mener også det er gjort et lojalt forsøk på å få dette til. Denne viljen og dette ønsket står fortsatt fast, men jeg tror vi best diskuterer dette internt i familien og ikke gjennom pressen, sier Thomas Wilhelmsen.

Han vil ikke svare på om hans familiegren har engasjert rådgiver i prosessen som de tre andre grenene har tatt initiativet til.

– Er dagens styringsmodell som gir din familiegren den stemmeberettigede A-aksjen hjemlet i en aksjonæravtale?

– Jeg gjentar det jeg har sagt, dagens modell er regulert gjennom aksjeloven og vedtekter, sier Thomas Wilhelmsen.

Ble kjøpt ut

For 24 år siden ønsket en av Wilh. Wilhelmsens daværende to hovedaksjonærer, Niels Werring og hans familiegren, å redusere sin eierandel i selskapet.

Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen benyttet sin forkjøpsrett og overtok via selskaper han kontrollerer i overkant av 1,6 millioner A-aksjer fra Niels Werring og selskaper han kontrollerte.

Det bragte Wilhelm Wilhelmsen-selskapenes andel av de stemmeberettigede aksjene i daværende Wilh. Wilhelmsen ASA, dagens Holding, opp i 51 prosent.

Werring-grenen eide imidlertid aksjer direkte i det børsnoterte selskapet, mens Wilhelmsen-familiens eierskap er organisert i et nettverk av familieselskaper som har direkte og indirekte eierskap i nøkkelselskapet Tallyman.

Wilh. Wilhelmsen Holding 

Maritimt industrikonsern med hovedkontor på Lysaker.

Gjennom datterselskapene Wilhelmsen Ships Service og Wilhelmsen Ship Management leverer det produkter og tjenester til verdens handelsflåte.

Denne delen av gruppen står for 70 prosent av driftsinntektene, mens baseselskapet NorSea Group med hovedkvarter i Stavanger utgjør resten.

Holding kontrollerer sammen med den svenske rederfamilien Wallenius Kleberg bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen. 

Eier dessuten 73,46 prosent i børsnoterte Treasure, som er medeier i det sør-koreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis.

Konsernsjef er Thomas Wilhelmsen.

Største aksjonær er Wilhelm Wilhelmsen-familien gjennom investeringsselskapet Tallyman.