Frontline tror coronasmell er forbigående

Frontline la torsdag frem sitt sterkeste kvartalsresultat på 12 år. Men coronaviruset skaper stor usikkerhet også for utsiktene i tankmarkedet og aksjen faller videre.

LA FREM TALL: Frontline-sjef Robert Hvide la frem regnskapet for fjerde kvartal torsdag morgen. Til høyre DNB Markets' shippinganalytiker Nicolay Dyvik. Foto: Iván Kverme

Av et resultat på nær 109 millioner dollar, tilsvarende en drøy milliard kroner, sendes over 70 prosent, 740 millioner kroner, til aksjonærene som utbytte.

Utbyttet på 40 cent pr. aksje er på linje med det hva eierne fikk overført pr. aksje etter første kvartal 2016.

På børsen falt Frontline likevel videre torsdag formiddag. Ved 14.30-tiden var aksjen ned 6,77 prosent til 65,40 kroner. 

Det er en nedtur på 42,3 prosent siden årsskiftet og betyr at børsverdien av rederiet er redusert med 9,5 milliarder kroner. 

Til tross for det negative markedssentimentet som skyldes coronaviruset endrer ikke Frontline sitt langsiktige syn på tankmarkedet.

Flere analytikere er optimistiske med tanke på utsiktene fremover. Blant dem er Clarksons Platou Securities' Frode Mørkedal. Han tror en kraftig forbedring i ratenivåene kan være mulig i løpet av de neste månedene.

512 MILL. DOLLAR: Cleaves Securities' Joakim Hannisdahl tror på et Frontline-utbytte på 512 millioner dollar for regnskapsåret 2020. Det betyr 24 kroner pr. aksje. Foto: FaTV

– 100 prosent oppside

Shippinganlytiker Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities tror Frontline kan distribuere 512 millioner dollar som utbytte for regnskapsåret 2020. Det tilsvarer 24 kroner pr. aksje og 37 prosent av dagens markedsverdi.

Han erkjenner imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til dette estimatet og sier det er naturlig at prisingen av aksjen reflekterer den unormalt høye risikoen som er forbundet med coronaviruset.

– Når det er sagt så ser vi rundt 100 prosent oppside med ett års horisont og anser den svake aksjekursen som en kjøpsanledning, sier Hannisdahl.

– Selv om det er veldig stor usikkerhet for tiden på grunn av coronaviruset er fortsatt vårt hovedscenario at første halvår vil være svakt, men at vi kan få et meget sterkt råoljetankmarked i andre halvår, sier analytikeren.

Om fjerdekvartalstallene sier han:

– Til tross for at Frontline leverte et av de beste kvartalene på mange år kom tallene inn under våre forventninger. Selskapet oppnådde en lavere gjennomsnittlig inntjening pr. seilingsdag enn våre og markedets estimater, og kom også inn noe under hva sammenlignbare tankselskaper har rapportert for fjerde kvartal.

Også utbyttet lå lavere enn Cleaves Securities' forventning på 0,58 dollar.

2,80 DOLLAR: Frode Mørkedal tror Frontline kan komme til å betale et utbyttet på 2,80 dollar - 26,30 kroner - pr. aksje i år. Foto: Iván Kverme

Trafigura-deal ikke med

At Frontline leverte litt under forventningene de tre siste månedene i fjor mener Clarksons Platou Securities' shippinganalytiker Frode Mørkedal kan forklares med at en del av inntjeningen er blitt forskjøvet til første kvartal.

Spesielt gjelder dette den regnskapsmessige behandlingen av fem suezmax-skip som Frontline har på kontrakt med oljehandelsselskapet Trafigura. Effekten av denne transaksjonen var ikke med i tallene.

– Her tjente rederiet nærmere ni millioner dollar, et beløp som vil bli trukket fra kjøpsprisen når handelen med Trafigura «closer» 16. mars, sier Mørkedal.

– Selskapet sier at utbyttet for fjerde kvartal må sees i sammenheng med tredje kvartal, da det betalte 10 cent til tross for et tap. Andre halvår sett under ett betaler rederiet 50 cent, som er drøye 90 prosent av inntjeningen.

Om utbytteutsiktene fremover sier Mørkedal:

– Gitt at VLCCene tjener 75.000 dollar pr. dag i første kvartal tror vi selskapet kan betale 80 cent i utbytte for den første tremånedersperioden i år. Utsiktene for andre kvartal er svakere, men vi regner med at markedet vil bedre seg betydelig når frykten for coronasmitten avtar.

Analytikeren tror utbyttet kan bli 2,80 dollar pr. aksje for hele året sett under ett.

TROR PÅ RATEOPPGANG: Både Frontline-ledelsen og mange analytikere venter at VLCC-ratene skal styrke seg kraftig fra dagens lave nivåer etterhvert som frykten for coronaviruset avtar og oljeeksporten fra USA til Kina kommer igang. Foto: Frontline Management

– Forbigående

John Fredriksens tanksjef Robert Hvide Macleod merker motvinden som følge av redusert etterspørsel etter olje fra Kina på grunn av coronaviruset.

Dette regner imidlertid han og selskapet med er forbigående og opprettholder sitt positive syn på tankmarkedet fremover.

For de tre første månedene av 2020 anslås det at 83 prosent av selskapets VLCC-kapasitet er utleid til en timecharterrate på 90.300 dollar pr. skip pr. dag.

Det tilsvarende tallet for rederiets suezmax-flåte er 71.900 dollar dagen for 75 prosent av kapasiteten i perioden januar-mars. Samtidig er 72 prosent av produkttankskipene utleid til en snittrate på 36.200 dollar.

Markedssituasjonen tilsier likevel at snittinntjeningen for hele perioden januar-mars vil bli lavere ettersom kontraktene som inngås nå oppnår lavere rater enn dette.

Til sammenligning lå timecharterinntjeningen i den siste tremånedersperioden i fjor på 58.000, 38.200 og 29.800 dollar dagen henholdsvis for VLCC-, suezmax- og LR2-tankskipene.

HAR OVER 70 TANKSKIP: Her aframax-tankeren "Front Cougar". Skipet er på 115.000 dødvekttonn og bygget i 2016 i Kina. Foto: Frontline Management

Corona-motvind

– Frontlines evne til å generere betydelige inntekter er forbedret i fjerde kvartal og det gode fraktmarkedet fortsatte inn i første kvartal 2020. Det har resultert i den sterkeste perioden siden 2008 for eiere av moderne og drivstoffeffektive skip, sier Hvide Macleod.

– Men særlig som følge av effekten av coronaviruset har vi en kortsiktig motvind med nedgang i oljeetterspørselen, hovedsakelig fra Kina. 

– Vi kan ikke forutsi varigheten av denne effekten, men straks coronaviruset er over er Frontline svært godt posisjonert for den sterke oppgangen vi tror vil følge, sier Fredriksens tanksjef.

Han sier at rederiet har en klar ambisjon om fortsatt å betale ut betydelige utbytter til aksjonærene.

Hvide Macleod viser til at dagens låneavtaler sikrer at VLCC-ene i flåten greier seg med 22.700 dollar dagen i inntjening for å drives i kontantmessig balanse. De tilsvarende tallene for suezmax- og LR2-skipene er henholdsvis  19.700 og 15.600 dollar.

Ifølge Clarksons Platou Securities leies VLCC-skip nå ut til 27.900 dollar dagen på timecharter-basis

HOVEDAKSJONÆR OG DRIVENDE KRAFT: John Fredriksen, her sammen med døtre Cecilie og Kathrine Astrup Fredriksen i Fredriksen-gruppens hovedkvarter i Sloane Square i London. Foto: CF-WESENBERG

– Kraftig forbedring mulig

Hvide Macleod venter at etterspørselen etter råolje vil fortsette å øke og at den ratemessige nedturen man nå opplever vil bli midlertidig og ikke permanent.

– Vi er ikke i en posisjon til å kunne forutsi når det vil skje, men er forsiktig optimistiske og tror at spredningen av viruset vil bli komme under kontroll, og at det vil skje før det er gått veldig lang tid, selv om avisoverskriftene akkurat nå tyder på at det blir stadig verre, sier Hvide Macleod.

Råolje som fraktes fra US Gulf, Brasil eller Nordsjøen til Det fjerne østen genererer økt etterspørsel etter tankskip enn olje som transporteres fra Den arabiske gulfen. Dette er et fundamentalt og viktig skifte i fraktrutene for VLCC-tonnasje, store råoljetankskip i 300.000-dødvekttonnsklassen, mener rederiet.

Frode Mørkedal viser til at Saudi-Arabia og OPEC trolig allerede har begynt å kutte oljeproduksjonen med en halv million fat per dag i forkant av OPEC-møtet neste uke. 

– Totalt er verdens oljeproduksjon ned nærmere 1 million fat per dag siden desember. Til tross for dette holder VLCC-ratene seg over «break-even».

– Ser vi på anslagene fremover er det særlig fra Brasil det kommer større volumer. Brasil ventes å øke oljeproduksjonen med nærmere 1 million fat per dag i løpet av andre kvartal. I tillegg kommer det litt mer fra USA, og mange skip som skulle ha ligget på verkstedene for å installere scrubbere vil gjøre dette i andre kvartal istedenfor i første.

– Vi tror derfor en kraftig forbedring i ratenivåene i løpet av de neste månedene kan være mulig, sier Mørkedal.

Flere laster til Kina

Når den første fasen i den nye handelsavtalen mellom Kina og USA trer i kraft kommer Kina etter Frontlines beregninger til å hente minimum 12 VLCC-laster fra USA hver måned for å oppfylle sin del av avtalen.

Rederiets flåte teller 71 skip.Frontline 

Mill. USD4.kv./194.kv./18EstimatHelår 2019Helår 2018
Driftsinntekter338,0217,1-957,3742,3
Driftsresultat131,657,8146239,582,7
Resultat før skatt109,125,7124140,3-8,1
Resultat108,825,5124140,0-8,4

FRONTLINE

Eier og driver en stor flåte av råolje- og store produkttankskip.

Oppkjøp og konsolidering var suksessoppskriften for Frontline etter at skipsreder John Fredriksen overtok det opprinnelige svenske kombinasjonsskipsrederiet Frontline midt på 90-tallet.

Deretter fulgte en serie aggressive oppkjøp av norske og utenlandske tankrederier. Sammen med nykontraheringer skapte disse transaksjonene grunnlaget for det som ble tidenes utbyttemaskin i norsk shipping.

«Vi utbetalte hele seks milliarder dollar i dividende til våre aksjonærer. I tillegg spant vi av det skipseiende selskapet Ship Finance International, som så langt har sendt to milliarder dollar til aksjonærene. Ingen andre rederier har vært i nærheten av dette», sa Fredriksen i et intervju med Finansavisen i august i fjor.

Nå rigger han sammen med ledelsen selskapet for en ny runde med utbytter i kjølvannet av den ventede bedringen i tankmarkedet.