Coronausikkerhet for Sveaas' Kistefos

Christen Sveaas' Kistefos tjente vel 700 millioner kroner før skatt i fjor. Han og styret mener det er vanskelig å forutse hvilke langtidseffekter coronaviruset vil få for konsernet.

GRUNNLEGGER OG EIER: Christen Sveaas og styret mener det er vanskelig å si noe presist om hvilke langtidseffekter coronaviruset vil få for Kistefos-konsernets virksomheter i Norge og utlandet. Foto: Foto: Ivan Kverme

– Utbruddet av coronaviruset har så langt i 2020 medført stor frykt for utstrakt spredning av viruset. Dette har ført til at investorer er blitt redde med påfølgende betydelige fallende aksje- og obligasjonskurser, skriver Kistefos-styret i sin fjorårsberetning som ble levert til børsen onsdag. 

Det vises til at myndigheter over hele verden nå implementerer kraftige tiltak for å møte negative konsekvenser av dette. Hvilke langtidseffekter det vil få for Kistefos-konsernet er vanskelig å forutse, mener man.

Store merverdier

Ved utgangen av 2019 hadde Kistefos en bokført egenkapital på 2,9 milliarder kroner. Men konsernet har betydelige merverdier utover dette.

Advanzia Bank er Christen Sveaas' mest verdifulle enkeltinvestering og står for en betydelig del av investorens formuesvekst de siste årene. Kistefos eier vel 60 prosent i banken.

Avhengig av hvilken multippel man benytter ved verdsettelsen av kredittkortbanken ble Kistefos' portefølje av selskaper i fjor verdsatt til 7,3 eller 8,7 milliarder kroner. 

Når det korrigeres for netto rentebærende gjeld ga det en verdijustert egenkapital på 5,4 eller 6,8 milliarder kroner.

Forskjellen på 1,4 milliarder kroner utgjøres av spriket mellom en multippel på 7,9 og 12 på den Luxembourg-baserte bankens 2018-resultat ved verdsettelsen av Advanzia.

40 mill. euro i utbytte

I fjor økte banken resultatet etter skatt ned 32 prosent til 78,3 millioner euro, tilsvarende vel 900 millioner kroner, hvorav 40 millioner euro ble betalt som utbytte til aksjonærene. 

Advanzia hadde sterk vekst i både topp- og bunnlinje i 2019, selv om det ble investert i nye markeder og videreutvikling av bankens IT-plattform.

Bankens netto inntekter økte med 24 prosent, hovedsakelig som følge av sterk kundetilgang i Tyskland og Østerrike.

Ved utgangen av 2019 hadde Advanzia 1.119.000 aktive kredittkortkunder, 20 prosent flere enn året før. Netto utlån til kunder økte med 17 prosent og var ved slutten av året 1.638 millioner euro.

For 2020 venter Kistefos noe svakere resultatvekst i Advanzia. Eventuelle konsekvenser av coronaviruset er usikre:

«Advanzias styre og ledelse jobber aktivt med å forstå de kortsiktige og langsiktige konsekvensene av spredning av coronaviruset. Foreløpig er det ingen effekt å spore, men det er for tidlig å estimere konsekvenser på noe lenger sikt», heter det i Kistefos' årsberetning.

Offshore og shipping

I konsernet inngår blant andre også offshore serviceskipsrederiet Viking Supply Ships, tørrlastoperatøren Western Bulk Chartering, 1881 Group samt NextGenTel/Bitpro 

Det ventes at spotmarkedet for Vikings isklassede ankerhåndteringsfartøyer vil ta seg opp gjennom året som følge av økt riggaktivitet til tross for at oljeprisen er blitt kraftig redusert på grunn av coronaviruset.

Samtidig understrekes det at det ikke er mulig å kvantifisere den langsiktige konsekvensen av dette for aktivitetsnivået på nåværende tidspunkt.

Western Bulk har redusert tonnasjeposisjonen ved inngangen av året og har en fleksibel tilnærming til tørrlastmarkedet fremover. På denne bakgrunn forventer selskapet en klar forbedring i 2020 og positivt resultat.

Men coronaviruset har ført til en risiko for global resesjon og mulige havneforsinkelser som vil kunne ha negative konsekvenser for selskapet.

Kjøpekraften i Norge kan falle som følge av viruset, og dette kan få konsekvenser for 1881 Group, da etterspørselen etter selskapets produkter kan falle.

Man ser heller ikke bort fra at nysalget i NextGenTel kan bli negativt påvirket av spredning av viruset.

Canada-gevinst dro opp i 2018

Den store forskjellen i resultatet fra 2018 til i fjor skyldes milliardgevinsten Viking Supply Ships fikk i forfjor ved salg av tre av sine ankerhåndterere til Canada.

I fjor belastet Western Bulk resultatet etter skatt med 344 millioner kroner som følge av tap på en fraktkontrakt i Chile og et større fall i markedet enn forutsatt.

I motsatt retning trakk salget av Kappa Bioscience. Denne transaksjonen resulterte alene i en regnskapsmessig gevinst i Kistefos på 342 millioner kroner.

I fjor høst verdivurderte Kapital Christen Sveaas' formue til 5,6 milliarder kroner.

Konsernsjef Bengt A. Rem mottok i fjor lønn og bonusytelser på knapt 7,4 millioner kroner.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer ut over det som fremkommer av styrets beretning som ble avlagt i går. Som vi sier er dette foreløpig uoversiktlig. Vi følger selvfølgelig utviklingen svært nøye, og er godt rustet til å stå gjennom denne situasjonen, sier Rem til Finansavisen onsdag ettermiddag.

KISTEFOS

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter14.441,014.379,2
Driftsresultat881,42.276,9
Resultat før skatt707,61.936,2
Årsresultat490,51.788,1