Hyrerefusjon sikret overskuddet for Color Line

Color Line mottok i fjor 80 millioner kroner mer i skatte- og avgiftsreduksjoner fra staten enn selskapet satt igjen med i resultat før skatt.

SEILER FORTSATT: Dronebilde av godsfergen «Color Carrier», som opprettholder seilingene på strekningen Oslo-Kiel av hensyn til eksport og import av varer. Men skipet tar ikke med passasjerer. Foto: Felix_Razin-Hallberg

I 2019 oppnådde Olav Nils Sundes Color Group et resultat før skatt på 274 millioner kroner, nær en halvering fra året før.

Samtidig kunne rederiet inntektsføre 356 millioner kroner i refusjon av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for sine sjøfolk.

Beløpet er regnskapsmessig behandlet som reduksjon av hyrekostnader, det vil si lønn. 10,2 millioner kroner av refusjonssummen er overført til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Tilsvarende tall i 2018 var 323 og 9,9 millioner kroner.

Refusjonen utgjorde da vel 60 prosent av resultatet før skatt.

COLOR GROUP

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter5.320,35.141,2
Driftsresultat508,5685,5
Resultat før skatt274524,8
Årsresultat219,8439,4

– Etablert virkemiddel

Color Lines konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt, Helge Otto Mathisen, viser til at refusjonsordningen for sjøfolk er et etablert virkemiddel som myndighetene benytter for å sikre rekrutteringen av sjøfolk og maritimt ansatte.

– Selskapet får refundert det vi innbetaler i inntektsskatt, trygde- og arbeidsgiveravgift for sjøfolkene ombord på våre skip.

– I fjor var resultatet svakere enn i 2018, men vi leverer fortsatt et plussresultat og tjener penger, sier Mathisen.

Han viser til at hyrerefusjonsordningen ikke er noe særnorsk fenomen. Tilsvarende, eller lignende, ordninger gjelder i de fleste andre europeiske land.

Både Danmark og Sverige, der Color Lines konkurrenter DFDS, Fjord Line og Stena Line er hjemmehørende, har ordninger med såkalt nettolønn for sjøfolkene.

– Dette betyr at vi konkurrerer på tilnærmet like vilkår, noe som selvsagt er helt avgjørende i vår type virksomhet med frakt av passasjerer, biler og gods mellom de nordiske landene og mellom Norge og Tyskland, sier Mathisen.

Han sier at Color Line hele tiden har vært opptatt av å drive sin virksomhet med base i Norge og ha skipene registrert her i landet.

UNNTAKSTILSTAND: Konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line har innstilt all passasjertrafikk med rederiets skip mellom Norge, Sverige, Danmark og Tyskland inntil videre. De fleste ansatte er permittert, Foto: Eivind Yggeseth

Vekst i transport

Regnskapet for i fjor preges av en solid inntektsøkning i transportdelen av konsernet, der linjene mellom Norge og Danmark og strekningen Sandefjord-Strømstad inngår.

På sensommeren i fjor ble nybygget «Color Hybrid» satt inn i linjen mellom Vestfold og Bohuslän, noe som ga sterk trafikkvekst. Tonnasjefornyelsen bidro imidlertid også til et kraftig hopp i avskrivningene.

–  Samtidig påløp det endel engangskostnader i forbindelse med igangkjøringen av «Color Hybrid» og oppstarten av roll on roll off-skipet «Color Carrier» mellom Oslo og Kiel, noe som reduserte driftsresultatet, sier Mathisen.

Color Line er blitt hardt rammet i forbindelse med coronaviruset og har iverksatt omfattende kostnadsreduserende tiltak både ombord og på land, blant annet permitteringer og lønnskutt, for å dekke forventet inntektstap.

Frakter fortsatt gods

Pr. i dag er all passasjertrafikk stanset på ubestemt tid. De økonomiske konsekvensene for Color Group er uklare på grunn av usikkerhet om det videre virusforløpet.

Color Line har stilt kapasitet til rådighet for godsfrakt mellom Norge og Europa ved at hurtigbåten «SuperSpeed 2» går med gods, men uten passasjerer, på strekningen Larvik-Hirtshals. «Color Carrier» fortsetter i sin ordinære rute Oslo-Kiel-Oslo.

– Vi har en god dialog med norske myndigheter og er innstilt på å stille ytterligere kapasitet til rådighet dersom vi blir bedt om det, sier Mathisen.