Odfjell-sjefen fikk vel 7 mill. kroner i bonus

Odfjell SE-toppen Kristian V. Mørch fikk nye bonusutbetalinger på over 7 millioner kroner i fjor. For andre år på rad kom mesteparten fra Odfjells tidligere terminal-partner.

SETTER PRIS PÅ SJEFEN: Styreleder i Odfjell SE, Laurence Ward Odfjell (til høyre), sørget samnen med selskapets styre for at det ble bonus til konsernsjef Kristian V. Mørch også i fjor. Men bonusen fra Odfjell utgjorde bare en drøy tredjedel av den totale påskjønnelsen ut over lønn og andre ordinære innberetningspliktige ytelser som Mørch mottok i fjor. Resten kom fra selskapets tidligere partner Lindsay Goldberg, Foto: Foto: Svein Lindin

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om eller kommentere dette. Vi har andre prioriteringer i øyeblikket, sier Mørch i en epost.

For to år siden skrev Finansavisen at Mørch, som overtok konsernsjefjobben i det børsnoterte kjemikalietankrederiet og tankterminalselskapet på Minde i Bergen sensommeren i 2015, hadde fått 12,6 millioner kroner i bonusutbetalinger siden han tiltrådte.

Etter det har beløpet steget kraftig. Etter avisens beregninger passerer totalsummen nå 25 millioner kroner før skatt.

Mesteparten fra USA

I fjor var de totale utbetalingene til Mørch fra selskapet han leder ifølge regnskapet som ble levert til Oslo Børs fredag nær 9,8 millioner kroner, hvorav vel 2,65 millioner kroner var bonus.

Men det utgjorde bare rundt en drøy tredjedel av den totale bonusen Odfjell-sjefen fikk i fjor.

Av en note i regnskapet fremgår det nemlig at Mørch og hans kolleger i konsernledelsen også 2019 ble tilgodesett med en betydelig utbetaling fra det amerikanske selskapet Lindsay Goldberg.

Lindsay Goldberg eide i noen år 49 prosent i Odfjell Terminals US og tilsvarende andeler i Odfjells øvrige tankterminaler før det solgte seg ut. Konsernledelsen i Odfjell bisto i denne prosessen.

Det oppgis ikke noe bruttobeløp, men av nettoen ble halvparten benyttet til å kjøpe 70.284 A-aksjer i Odfjell SE for 2 millioner kroner og 50 prosent utbetalt kontant.

Det tilsier en total nettobonus til ledelsen på 4 millioner kroner. Dersom man legger til grunn en  antagelse om at skatten er på 50 prosent betyr det at Lindsay Goldberg har bladd opp cirka 8 millioner kroner.

60 pst. til Mørch

Odfjells finansdirektør Terje Iversen anslår overfor Finansavisen at totaltsummen fra Lindsay Goldberg beløp seg til 7,5 millioner kroner før og 4 millioner kroner etter skatt, hvorav 50 prosent ble brukt til å kjøpe aksjer.

Rundt 60 prosent av Lindsay Goldbergs bonus tilfalt Kristian Mørch, mens resten er fordelt jevnt på de tre andre i konsernledelsen; Harald Fotland, Iversen og Øistein H. Jensen.

Året før sponset Lindsay Goldberg kjøp av 55.480 A-aksjer for 1,7 millioner kroner pluss stilte med et tilsvarende beløp i kontanter.

Med samme skatteanslag betyr det en total utbetaling for Lindsay Golberg det året på 6,8 millioner kroner, eller 14,8 millioner kroner samlet for 2018 og 2019.

Heller ikke i fjor sendte Odfjell noen børs­melding om bonusen fra selskapets tidligere partner. Derimot er aksjekjøpene blitt børsmeldt på vanlig måte

Av disse meldingene fremgår det at Mørch kjøpte - eller rettere sagt ble tildelt - 42.961 av de ialt 70.284 aksjene i fjor. Med kursen da aksjeervervene fant sted betydde det en utbetaling på vel 1,2 millioner kroner.

Tillagt en kontantutbetaling av samme størrelse ga det en samlet bonus til Odfjells konsernsjef for 2019 fra Lindsay Goldberg på vel 2,4 millioner kroner, vel og merke etter at det amerikanske selskapet hadde dekket skatteregningen. Totalsummen kan dermed anslås til det dobbelte.

SOLGT: For halvannet år siden ble Odfjells tankterminalanlegg i Rotterdam solgt. Foto: Odfjell

Kursfall

Året før overtok Mørch 34.215 de i alt 55.840 aksjene som inngikk i ordningen da. Det ga en samlet bonus fra Lindsay Goldberg til Odfjells konsernsjef for 2018 på cirka 4 millioner kroner, også det etter skatt.

I 2017 ble terminalvirksomheten i Oman solgt, og i 2018 avhendet Odfjell og Lindsay Goldberg den felleseide tankterminalen i Singapore.

I fjor ble den siste delen av Lindsay Goldbergs tankterminalengasjementet, eierskapet i Odfjell Terminals US, solgt til fond kontrollert av kanadiske Northleaf Capital Partners.

Det siste året har kursen på Odfjells A-aksjer falt 26,92 prosent til 20,90 kroner, slik at verdien av akjsjepostene konsernledelsen har fått som følge av overføringene fra Lindsay Goldberg er noe redusert i verdi.

I 2016 mottok Mørch lønn og andre innberetningspliktige ytelser for vel 12,3 millioner kroner fra Odfjell SE. Av dette utgjorde bonusen 5,7 millioner kroner, nær det samme som den ordinære lønnen.

I 2017 mottok han en bonus på 3,3 millioner kroner. Den dro Mørchs totale lønnspakke det året opp i nær 10,2 millioner kroner.

Regnskapet for 2018 viste lavere tall; 8,8 millioner kroner, hvorav 1,8 millioner kroner var bonus og vel 6,5 millioner kroner ordinær lønn.

Hans lønn de fem siste månedene av 2015 beløp seg til 2,5 millioner kroner. Da ble Mørch dessuten tilgodesett med en bonus på 3,6 millioner kroner.

Lindsay Goldbergs initiativ

Summen av bonuser siden Kristian Mørch begynte i selskapet i 2015 har dermed passert 25 millioner kroner gitt at man legger til grunn en antagelse om at skatten for hans vedkommende utgjør 50 prosent.

På spørsmål om hvorfor Lindsay Goldberg betaler store bonuser til konsernledelsen i Odfjell svarte selskapets investorkontakt Bjørn Kristian Røed i fjor:

«Dette har sammenheng med det pågående arbeidet konsernledelsen har gjort for å bistå Lindsay Goldberg med deres exit fra tankterminaldivisjonen, samt ytterligere jobb for å finne nye partnere til våre terminaler. Dette ble gjort på initiativ fra Lindsay Goldberg for å samordne med incentiv­ordninger gitt til ledelsen i terminalselskapet».