Gearbulk ber om ratekutt

Kristian Jebsens tørrlastrederi Gearbulk vil reforhandle avtaler med japanske rederier for å kutte kostnader.

STOR FLÅTE: Et av Gearbulks mange tørrlastskip som drives i regi av pool-selskapet G2 Ocean i Bergen. Foto: G2 Ocean
Shipping

– Det gjelder å tilpasse seg raskt eller dø sakte, sier Gearbulks styreleder Kristian Jebsen om utviklingen i tørrlastmarkedet.

Der har ratene vært svake i lengre tid, og på toppen kommer ringvirkningene av covid-19-pandemien.

Selskapet, hvor Jebsen er majoritetseier og har japanske Mitsui O.S.K. Lines (MOL) som partner, ønsker nå å reforhandle ratene med japanske rederier som har skip på lange kontrakter med Gearbulk.

Flere av disse avtalene, som ble inngått for noen år siden, har vært basert på nybyggingspriser og fraktrater som ikke er bærekraftige i dagens tørrlastmarked.

Jebsen sier han har tillit til at Gearbulks japanske tonnasjeleverandører vil støtte endringene på samme måte som andre av rederiets forretningspartnere har gjort.

– Ingen er immune

– Pandemien legger et ytterligere press på  næringslivet, og alle må justere sine forventninger og tilpasse seg de nye realitetene, sier Jebsen i en melding om reforhandlingsinitiativet.

Han viser til at selskapet i løpet av de siste årene har iverksatt effektive mottiltak som inkluderer et omfattende kostnadsreduksjonsprogram, organisatoriske restruktureringer og endringer i avdragsprofilen på bankgjelden.

I tillegg har Gearbulk inngått flere avtaler om salg og tilbakeleie av skip – og aksjonærene, Kristian Jebsen-familien og MOL, har styrket egenkapitalen.

Tokyo-baserte MOL har eid 49 prosent av aksjene i Gearbulk siden 2009. Da kjøpte det seg opp etter å ha sittet med 40 prosent siden 1991.

Jebsen tror ikke man kan basere seg på at tørrlastmarkedet skal styrke seg kraftig den nærmeste tiden. Tvertimot mener han man må innse at dagens utfordrende situasjon vil fortsette i overskuelig fremtid.

– Ingen er immune overfor de negative virkningene av nedgangen. Alle som driver internasjonal handel må gjennomgå sin forretningsmodell og den finansielle eksponeringen knyttet til avtaler som ble inngått i tidligere år, sier han.

Nedskrev lån

Rederiet, som har sitt hovedkontor i Sveits, kontrollerer en tørrlastflåte på rundt 70 skip, hvorav de fleste er såkalte «open hatch»-fartøyer som kan frakte cellulose, andre trelastprodukter og forskjellige typer prosjektlaster.

Den kommersielle driften ivaretas av selskapet G2 Ocean, et joint venture med Grieg Gruppens rederidel Grieg Star i Bergen. I fjor endte totalomsetningen i G2 Ocean på 1.194 millioner dollar, tilsvarende vel 12,3 milliarder kroner etter mandagens vekslingskurs.

Tidligere i år ble det kjent at Gearbulk-aksjonær MOL nedskrev 71 millioner dollar knyttet til et lån som MOL Bridge Finance har gitt til Gearbulk.

Nedskrivningen ble forklart med henvisning til et langvarig svakt marked i nisjen for skipene Gearbulk eier og driver, i tillegg til effektene av coronaviruset.

Kristian Jebsen gjorde det samtidig klart at rederiet ikke befant seg i noen misligholdssituasjon.

«Vi er enige med MOL om en forlengelse av dette aksjonærlånet – et lån vi har hatt i flere år. Jeg kjenner ikke de interne detaljene, men antar at den generelle markedssituasjonen gjør at revisorene er ekstra bekymret og sensitive i sine vurderinger disse dager», sa Jebsen til Finansavisen da.

gearbulk
kristian jebsen
g2 ocean
grieg star
grieg gruppen
"open hatch" carrier
mitsui osk lines