Champion Tankers løftes av høyere rater

Bedre tider i tank har gitt et løft for Champion Shipping. Også første halvår i år tegner veldig bra for rederiet, som i fjor fikk redusert gjelden.

HAR KJØPSOPSJON: 52.000-tonneren «Champion Istra», som siden 2015 har vært innbefraktet på en bareboat-kontrakt med tilhørende kjøpsopsjon, er overført til Champion Shipping som en del av refinansieringen og oppkapitaliseringen av rederiet. Kjøpsopsjonen vil bli benyttet innen august 2022. Foto: Champion Tankers
Shipping

I fjor refinansierte Bergen-rederiet Champion Shipping lån på nær 55 millioner dollar, tilsvarende rundt 575 millioner kroner etter tirsdagens vekslingskurs. Nesten 6 millioner dollar ble ettergitt da Sparebanken Vest løftet ut DVB Bank av engasjementet.

Samtidig styrket fraktmarkedet seg, noe som bidro til å løfte 2019-resultatet før skatt med 14,2 millioner dollar til 2,3 millioner dollar.

En medvirkende årsak til resultatfremgangen er at 2018-regnskapet var negativt påvirket av nedskrivninger av skipsverdiene med 4,6 millioner dollar. I fjor var det ikke behov for slike justeringer.

Meglerverdiene ligger nå over det skipene er bokført til i regnskapet, slik at det er merverdier på omtrent 6 millioner dollar i tillegg til de bokførte på 10,7 millioner dollar ved årsskiftet.

DRIVES FRA BERGEN: Kontorbygget som huser Champion Tankers-selskapene. Foto: Champion Tankers

Over 20.000 dollar

Sammen med Arne Viste har Karl Lødrup Kvalheim bygd opp en betydelig virksomhet basert på sjøtransport av vegetabilske oljer, melasse, biodiesel, flytende gjødsel, palmeolje og raffinerte oljeprodukter. Champion-selskapene har flere volumkontrakter med store lasteeiere.

Viste har solgt seg ned og nå er ute av den daglige driften, men sitter fortsatt i styret sammen med Eivind K. Lunde og Kvalheim.

– Markedet for såkalte MR-skip er godt nå, sier Kvalheim til Finansavisen.

Samtidig viser han til at selskapet har en god del langsiktige volumkontrakter som gjør at flåten ikke fullt ut nyter godt av spotmarkedet.

– Men det gir jo også en trygghet å ha slike avtaler i bunnen, sier han.

Til tross for coronasmitten og covid-19-pandemien venter Champion et betydelig rateløft i første halvår i år sammenlignet med den siste tremånedersperioden i fjor. I mars lå timecharterinntjeningen i gjennomsnitt på rett over 20.000 dollar pr. skip pr. dag.

Det sterke fraktmarkedet i råoljetankfarten smitter over på produkt- og kjemikalietankere. I likhet med andre skip drar de nytte av oljeprisfallet, som resulterer i lave bunkerspriser.

Etterga deler av lånet

I henhold til den opprinnelige låneavtalen Champion Shipping hadde skulle hele lånet som ble refinansiert innfris i november i fjor. Det nye lånet løper i tre år med avtalt forfall i september 2022.

Avtalen inkluderte ettergivelse av gjeld på 5,9 millioner dollar, samtidig som Champion nedbetalte 7,2 millioner dollar i ordinære avdrag i fjor. Ordinære forfall i 2020 og 2021 er på seks millioner dollar årlig.

Sparebanken Vest overtok som en del av refinansieringen tyske DVB Banks andel av lånet og ga rederiet en «haircut» tilsvarende det banken selv fikk av DVB.

Samtidig la Kvalheim inn det bareboat-innbefraktede skipet «Champion Istra» med en anslått merverdi på mellom 7 og 8 millioner dollar. Det ble overført fra et av hans private selskaper til Champion Shipping.

– Det var vårt bidrag til refinansieringen av selskapet, sier Kvalheim.

Fra før av eide Sparebanken Vest 12,6 prosent av aksjene etter å ha konvertert deler av Champion Shippings gjeld til egenkapital i 2014. Av notene i fjorårsregnskapet fremgår det at banken nå har økt sin eierandel til 22,5 prosent.

Ifølge Kvalheim har Sparebanken Vest overtatt andelen som tyske DVB Bank hadde på 9,9 prosent av rederiet.

Motorhavari til retten?

Netto timecharterinntjening i Champion Shipping endte i fjor på 30,2 millioner dollar, 9,6 prosent mindre enn året før. Realiteten er imidlertid at fraktmarkedet var bedre siden rederiet drev en litt mindre flåte enn i 2018 og brutto fraktinntekter ble redusert med 13,8 millioner dollar.

Et par av fartøyene har slitt med tekniske problemer, og hovedmotoren ombord i et av skipene, «Champion Express», er havarert. Rederiet mener skipet ikke kan repareres, men dette er foreløpig ikke avklart og det pågår en diskusjon med forsikringsselskapet.

– Vi har søkt juridisk hjelp da det kan se ut som om dette ender i rettssystemet, sier Kvalheim.

Champion Shipping kontrollerer syv produkttankskip, alle i 50.000-dødvekttonnsklassen. 

Kvalheim har ytterligere syv produkttankere gjennom sitt private selskaper Ebony. Fem av disse er innleid på såkalte bareboat-kontrakter med kjøpsopsjoner. Dessuten har Ebony to innbefraktede skip på på timecharterkontrakter. Alle drives av managementselskapet i Champion-gruppen, Champion Tankers.

– Tjente vesentlig mer

Totalt opererer Champion Tankers 21 skip på til sammen over én million dødvekttonn med en samlet omsetning i fjor på cirka 220 millioner dollar.

– Gruppen tjente vesentlig mer enn tallet som fremgår av Champion Shippings regnskaper, sier Kvalheim, og viser til at Shipping kontrollerer en tredjedel av flåten.

Han sitter med 66,2 prosent av Champion-aksjene gjennom selskapet Nesttun Invest, som også eier Ebony.

Investoren Espen Galtung Døsvigs EDG Shipholding har seks skip som drives av Champion Tankers.

CHAMPION SHIPPING

(Mill. USD)20192018
Driftsinntekter57,571,3
Driftsresultat5−8,5
Resultat før skatt2,3−11,9
Årsresultat2,2−11,9
champion shipping
champion tankers
sparebanken vest
dvb bank
karl lødrup kvalheim
arne viste
ebony
nesttun invest
espen galtung døsvig
egd shipholding