Westfal-Larsen nedskriver tørrlastflåten

Westfal-Larsen i Bergen nedskrev tørrlastflåten med 40 millioner dollar, nær 400 millioner kroner i fjor. Det sendte fjorårsregnskapet i minus.

FLYTTET HJEM TIL BERGEN: Et av «open hatch»-skipene som er overført fra Westfal-Larsens selskap i Singapore til Masterbulk i Bergen, 12 år gamle «Posidana». Det er 212 meter langt og er på 54.700 dødvekttonn. Etter hjemflyttingen nedlegges tørrlastvirksomheten som har vært drevet fra Singapore. Foto: Westfal-Larsen & Co.
Shipping

I forbindelse med at den familieeide rederigruppen besluttet å flytte sine tørrlastaktiviteter i Singapore hjem til Bergen er det gjort store nedskrivninger av flåteverdiene i fjorårsregnskapet.

I transaksjonen ble de såkalte «open hatch» spesialbulkskipene vurdert til markedsverdi pr. desember 2019, som var lavere enn de bokførte verdiene. Dette er spesialfartøyer for frakt av blant annet cellulose.

– Nedskrivningene påvirker selvsagt det regnskapsmessige resultatet, men har ingen likviditetseffekt, sier gruppens nyansatte konsernsjef Ulrich Müller til Finansavisen.

Han påpeker at resultatet i 2018 ble dratt opp av en salgsgevinst på 8,1 millioner dollar, slik at tallene ikke er direkte sammenlignbare når det gjelder resultatet av driften.

Avvikler i Singapore

Tørrlastmarkedet var i 2019 preget av stor volatilitet og perioder med lave rater. Og selv om hovedvekten av aktiviteten er kontraktsbasert legger et generelt svakt tørrlastmarked en demper på rundreiseresultatene. 

NY KONSERNSJEF: Ulrich Müller har nettopp overtatt konsernsjefjobben i Skibsaktieselskapet Navigation og dermed i Westfal-Larsen-gruppen. Foto: Iván Kverme

Samarbeidet med Nippon Yusen Kaisha - NYK - gjennom samseilingspoolen Saga Welco fortsetter å gi positive synergieffekter. Men samlet var konsernets inntjening i tørrlastvirksomheten markert lavere i 2019 enn i 2018; 63,4 mot 80,8 millioner dollar. Det skyldes delvis salg av to skip.

Flyttingen av virksomheten til Norge er i ferd med å avsluttes og Singapore-selskapet Masterbulk Pte. ltd. vil bli avviklet.

Kjemikalietankmarkedet er Westfal-Larsens andre shippingben. Der startet fjoråret med god aktivitet, men fra andre kvartal og utover begynte aktiviteten og ratenivåene å avta. På slutten av året tok imidlertid markedene seg kraftig opp igjen.

Samlet resultat for kjemikalietankvirksomheten var ifølge Müller noe ned i forhold til 2018. Timecharterinntjeningen sank fra 53,4 til 50,5 millioner dollar i dette segmentet. De fleste av selskapets kjemikalie- og produkttankere er utleid på tidscertepartier.

METANOLFRAKT: Spesialtankskipet «Leikanger» er utleid på en lang kontrakt for å transportere metanol og inngår i Bergen-rederiets kjemikalie- og produkttankflåte. Foto: Westfal-Larsen & Co.

Fullintegrert

Skibsaktieselskapet Navigation Co. ltd. er holdingselskap i Westfal-Larsen-gruppen, som har røtter tilbake til 1905. Hovedaktiviteten er maritim transport, men gruppen er også engasjert i eiendom, teknologi og varehandel.

Innenfor shipping er gruppen et fullintegrert rederi med teknisk og kommersiell drift. Flåten teller 18 open hatch tørrlastskip og åtte kjemikalie- og produkttankere. 

Konsernets øvrige aktiviteter utviklet seg positivt gjennom 2019. Særlig var dette tilfelle for eiendomsvirksomheten, som økte driftsoverskuddet betydelig. Eiendommene forvaltes og utvikles gjennom datterselskapet J. Berstad Eiendom.

Både teknologibedriften Primozone Production i Sverige og varehandelsbedriften Wallendahl i Bergen viste også en positiv utvikling. Den absolutte påvirkningen på konsernets resultater fra disse virksomhetene er imidlertid begrenset.

Corona-usikkerhet

Om corona-pandemien og covid-19 sier Müller at konsernet så langt ikke er blitt hardt rammet og at de økonomiske konsekvensene er begrenset.

– Pandemien og følgene av den vil i ulik grad påvirke alle virksomhetsområdene våre fremover, men slik vi vurderer det i dag er virkningene håndterbare, sier han.

Pandemien har imidlertid skapt en betydelig grad av usikkerhet i alle markedene og Westfal-Larsen-sjefen sier det ikke kan utelukkes at de mer langsiktige virkningene gir seg utslag i større negative økonomiske konsekvenser.

De totale driftsinntektene kom i fjor opp i 140,3 millioner dollar, som var 11,3 prosent lavere enn året før. Konsernets resultat etter skatt ble minus 59,6 millioner dollar mot minus 5,9 millioner dollar i 2018.

Nær 50 pst. egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i konsernet 367 millioner dollar av en total balanse på 763 millioner dollar. Det tilsvarer en egenkapitalandel på drøye 48 prosent. 

Morselskapet har en egenkapitalandel på 95,4 prosent av en totalbalanse på 3.386 millioner kroner.

Gruppens likvide midler i form av bankinnskudd og obligasjoner var ved utløpet av i fjor 49,6 millioner dollar. Det er besluttet et aksjeutbytte på 8 milloner kroner.

SKIBSAKTIESELSKAPET NAVIGATION CO. LTD.

(Mill. USD)20192018
Driftsinntekter140,3159
Driftsresultat−33,118,9
Resultat før skatt−58,1−5,9
Resultat−59,6−5,9

Gruppen eies av familiene til Rolf og hans avdøde bror Hans Peter Westfal-Larsen, søsteren Lillan Dinesen med datteren Anne og kusinen Karen Grieg med sønnen Alex.

Alle familiegrenene er representert i styret, som ledes av advokat Bernt Jacob Pettersen.

Aksjene i Navigation eies via familieholdingselskapene Grenanger, Storanger, Nye Aasen, Skipsaksjeselskapet Kollen, Dinesen Invest og Frednes.

■ Bergensrederi som ble etablert av Hans Westfal-Larsen i 1918, men med røtter tilbake til 1905.

■ Startet opprinnelig med tømmer- og kulltransport, men virksomheten ble etterhvert utvidet til flere shippingsegmenter. Har blant annet vært partner med Rederiet Odfjell innen kjemikalietankfart og var også med å etablere Star Shipping, som det solgte seg ut av i 2008.

■ Driver i dag en flåte av tørrbulk- og kjemikalietankskip. Er i tillegg engasjert i eiendom, varehandel og teknologiselskaper.

■ Skibsaktieselskapet Navigation Co. er toppselskapet i Westfal-Larsen-gruppen.

westfal-larsen
ulrich müller
rolf westfal-larsen
masterbulk
singapore
bergen
nippon yusen kaisha
Nyheter
Shipping