Wallenius Wilhelmsen skyver på gjeld

Wallenius Wilhelmsen utsetter betaling av planlagte avdrag på lån på 70 millioner dollar, nesten 700 millioner kroner, i andre halvår.

HALVERING AV LASTEMENGDENE: Et bratt fall i antallet nye biler som skal transporteres sjøveien har ført til at rederiet har sendt et titalls av sine bilskip i opplag i påvente av bedre tider og en normalisering av fraktmarkedet. Foto: WW Ocean
Shipping

Ved 15.30-tiden fredag varslet Wallenius Wilhelmsen at det hadde kommet til enighet med sine banker om en avtale som sikrer bedre likviditet for det kriserammede bilskipsrederiet og logistikkselskapet resten av året.

Det er oppnådd enighet med långiverne om å utsette planlagte avdrag på cirka 70 millioner dollar i andre halvår.

Hensikten er å styrke kontantbeholdningen i datterselskapet WW Ocean, som driver bilskipsvirksomheten, i en periode med kraftig redusert aktivitet og lave transportvolumer.

I tillegg får Wallenius Wilhelmsen unntak fra en bestemmelse i sin låneavtale knyttet til forholdet mellom netto rentebærende gjeld og resultatet før avskrivninger og finansposter, Ebitda.

Det er nødvendiggjort av nedstengninger av landbaserte anlegg i en annen del av gruppen, WW Solutions. Flere av disse er stengt midlertidig for å hindre spredning av corona-viruset og nye utbrudd av covid-19.

Uten et slikt unntak ville WW Solutions ha vært i brudd med dette punktet i låneavtalen med sine banker.

HAR EN LØSNING: Wallenius Wilhelmsen-sjefen Craig Jasienski har gått en runde med selskapets bankforbindelser. Foto: Erik Norrud

50 pst. volumfall

Da førstekvartalsresultatet ble fremlagt i midten av mai opplyste konsernsjef Craig Jasienski at selskapet regnet med at antall biler som skulle fraktes ville falle med 50 prosent i tremånedersperioden april-juni.

Redusert eksport av nye biler og fallende bilsalg ga et inntektsfall på 18 prosent i januar-mars og sendte Ebitda-bidraget ned fra 218 til 130 millioner dollar.

Driftsresultatet i første kvartal endte på minussiden med 132 millioner dollar og periodens resultat ble et underskudd på 285 millioner dollar etter belastning av store engangskostnader.

Wallenius Wilhelmsen nedskrev verdier for 84 millioner dollar i kvartalet, noenlunde likt fordelt mellom skip og landbasert logistikk.

Selskapet har et mål om å redusere de årlige driftskostnadene med 200 millioner dollar.

Ved utgangen av mars hadde selskapet på konsernbasis 451 millioner dollar i kontanter, pluss 267 millioner dollar i ubenyttede trekkrettigheter i bankene.


En varslet runde

I mai ble det opplyst at selskapet ønsket å forsikre seg om at det ville ha tilstrekkelig likviditet til å stå igjennom nedturen og hadde ifølge kvartalsrapporten da en «konstruktiv dialog» med sine hovedbanker.

Wallenius Wilhelmsen-gruppen består av Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, Eukor og Arc.

Selskapene i gruppen sysselsetter cirka 9.500 ansatte i 29 land over hele verden. Det fikk nåværende selskapsform etter en fusjon mellom bilskipsaktivitetene i Wallenius Lines og Wilh. Wilhelmsen i april 2017.

De største aksjonærene er svenske Walleniusrederierna og Wilh. Wilhelmsen Holding. De to selskapene har like store eierandeler. 

Mot slutten av fredagen ble Wallenius Wilhelmsen-aksjen handlet svakt ned til 12,50 kroner på Oslo Børs. Siden årsskiftet har kursen falt 42,7 prosent.

wallenius wilhelmsen
ww ocean
ww solutions
craig jasienski
Nyheter
Shipping
Børs