Gard dømt til å betale 190 mill.

Sjøforsikringsselskapet Gard gikk på et sviende nederlag i retten og må betale cirka 190 millioner kroner til Champion Shipping i Bergen.

TOTALHAVARI: «Champion Express», her fotografert utenfor New York for fire år siden. Nå ligger skipet uvirksomt på det tredje året i Indonesia i påvente av en løsning på forsikringsoppgjøret etter et motorhavari i 2018. Foto: Champion Tankers
Shipping

Champion Shipping har krav på totaltaperstatning etter et hovedmotorhavari ombord i et av rederiets tankskip. Det fastslår Aust-Agder tingrett i Arendal, som kritiserer Gard for selskapets håndtering av forsikringsoppgjøret.

Basert på vekslingskursen i 2018 betyr avgjørelsen at rederiet skal ha utbetalt rundt 190 millioner kroner pluss saksomkostninger på vel 7,5 millioner.

Regningen får Champion Shippings motparter, sjøforsikringsselskapet Gard i Arendal og en gruppe på 27 medassurandører. Erstatningssummen fordeles på alle disse, men Gard fronter i egenskap av hovedassurandør. I tillegg kommer forsikringsselskapenes egne saksomkostninger.

TAPTE I TINGRETTEN: Gard-sjefen Rolf Thore Roppestad. Foto: Gard

Ute av drift siden 2018

Det var hovedmotoren ombord i produkt- og kjemikalietankeren «Champion Express» som havarerte i august 2018. Det skjedde utenfor Indonesia, da skipet var på vei til Latvia.

Det ble anmodet om assistanse til å slepe det vel 190 meter lange skipet på 43.157 dødvekttonn til nærmeste reparasjonshavn. 24. august 2018 ankom det Hambantota på Sri Lanka. «Champion Express» er siden tauet videre til Indonesia, hvor det fortsatt ligger i påvente av en løsning på tvisten om forsikringsoppgjøret.

Rederiet har hele tiden ment at skipet ikke kunne repareres uten at kostnadene ville overstige 80 prosent av restverdien, som er grensen for totaltap av et skip. Forsikringsselskapet har ikke vært enig i dette. 

«Vi har søkt juridisk hjelp da det kan se ut som om dette ender i rettssystemet», sa Champion Shipping-sjefen Karl Lødrup Kvalheim til Finansavisen for ett år siden.

Tvisten gjelder spørsmålet om vilkårene for kondemnering var oppfylt, og om rederiet dermed hadde krav på totaltapserstatningen.

I henhold til Nordisk Sjøforsikringsplan har sikrede krav på slik erstatning hvis skipet er kondemnabelt, det vil si dersom det har så omfattende havariskader at omkostningene ved å reparere vil utgjøre minst 80 prosent av forsikringsverdien.

Uenige om verft

Forsikringsverdien av «Champion Express» er vel 13,3 millioner dollar og kondemneringsgrensen rett i underkant av 10,7 millioner dollar.

Etter innhentede tilbud fra motorprodusenten og tre verft konkluderte rederiet med at kostnadene ville overstige dette og ba om at skipet måtte anses som totaltapt. Ifølge Champion Shipping ville de samlede reparasjonskostnadene overstige 13,8 millioner dollar.

Gard var ikke enig og insisterte på å innhente et anbud på jobben fra et verft på Sri Lanka. Etter Gards syn lå kostnadene vesentlig under grensen for kondemnering.

Rederiet mente på sin side verftet på Sri Lanka ikke hadde kompetanse til å utføre arbeidet og frarådet sterkt en slik løsning, selv om prisen var noe rimeligere enn om jobben ble gjort i Singapore.

Forsikringsselskapet viste til at et rederi har rett til selv å bestemme hvilket verksted som skal utføre reparasjonen og hvordan den gjøres. Men plikten strekker seg ifølge forsikringsselskapet bare til å erstatte de kostnader som ville påløpt hvis rimeligste reparasjonsanbud og -metode som leder til fullstendig reparasjon hadde blitt valgt.

Gard er meget kritiske til viktige deler av rederiets bevisfremskaffelse. Etter Gards syn er det lagt inn uriktige faktiske forutsetninger og det har ikke vært tilstrekkelig åpenhet da Champion utarbeidet spesifikasjoner og innhentet anbud på reparasjonen.

Kritiserer Gard

Rederiet krevde fastsettelse av rett til totaltapserstatning under skipets kasko-, kaskointeresse- og fraktinteresseforsikringer med totalt 20 millioner dollar.

Etter Gards syn hadde ikke rederiet krav på dette. Men retten kom altså til et annet resultat.

Tingrettdommer Øyvind Strand konkluderer med at Gard og selskapets medassurandører har tapt saken fullstendig.

Hovedmotoren var levert av finske Wärtsilä, mens skipet var klasset i det italienske skipsklassifikasjonsselskapet Rina. Begge disse har støttet rederiets vurderinger i saken.

I dommen kritiserer Strand Gard for å ha «gått svært langt i å forsøke å påvirke både Wärtsilä og Rina til å endre standpunkt, og ved å presse rederiet til å skifte klassifikasjonsselskap».

Skipsreder Karl Kvalheim i Champion Shipping og driftsselskapet Champion Tankers hadde tirsdag ingen kommentarer til dommen. 

– Vi kjenner oss ikke igjen i alle beskrivelsene i denne dommen, sier Gard-direktør Svein Buvik.

Han opplyser at selskapet sammen med sine advokater vil gjennomgå dommen med tanke på å vurdere hvorvidt den skal ankes eller ikke.