Kritiske til regjeringens oljeplaner

Fiskebåt er lite fornøyde med regjeringens ekspansive oljeforslag, og mener det kommer i konflikt med fiskeriinteresser. 

KONFLIKT: Fiskebåt liker ikke planene til olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Anders Horntvedt
Sjømat

I sitt høringssvaret til Olje- og energidepartementet skriver interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Fiskebåt at flere områder må tas ut av forslaget før de kan gå god for det. 

– MÅ TA HENSYN: Espen Jacobsen, avdelingsleder hos Fiskebåt. Foto: Fiskebåt

– Dersom en skal ta regjeringens uttalte mål om en bærekraftig forvaltning av fiskeriinteressene på alvor, forventer Fiskebåt at flere områder tas ut av forslaget om tildeling av utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-er. 

Flere berørte områder

I forslaget fra departementet, TFO 2021, er det foreslått å åpne opp områder i både Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. 

– Vi registrerer at Olje- og energidepartementet i sitt forslag til utvidelse av TFO-området i Barentshavet, legger opp til en ekspansiv utvidelse som i stor grad berører svært viktige fiskeområder for flere av de norske flåtegruppene, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt.

Ifølge Fiskebåt vil flere av foreslåtte områdene komme i direkte konflikt med fiskeri. Interesseorganisasjonen har derfor gått gjennom fiskeriaktiviteten i de ulike områdene for de seneste ti årene for fiskefartøy med faktisk lengde over 15 meter.  Og der kom det tydelig frem at det er stor fiskeriaktivitet i flere av områdene som er tiltenkt petroleumsvirksomhet.

– Vi forventer at det blir tatt hensyn til fiskeriaktiviteten i de aktuelle områdene disse tas ut av forslaget om tildeling av nye TFO-er, sier Jacobsen.

Godt rykte

Fiskebåt viser blant annet til de fornybare ressursene må vies vies særlig oppmerksomhet, når en skal vurdere hva som er god ressursforvaltning. Spesielt med tanke på at fiskerinæringen har alltid vært en stabil mat- og inntektskilde for Norge.

Jacobsen legger også til at nordområdene har et sterkt markedsmessig fortrinn, da ressursene i disse områdene er kjent for å være høstet i rent hav. Et eventuelt uhell med påfølgende utslipp fra oljeinstallasjoner i dette området vil få betydelige negative konsekvenser for omdømmet til norsk sjømat.

– Fiskebåt advarer derfor mot en for ekspansiv etablering av olje- og gassvirksomhet i disse områdene, sier han.