De 11 beste vi­ne­ne til lam­me­lår Foto: Svein Lin­din

11 vin­fa­vo­rit­ter til pås­ke­lam­met

En av beste pås­ke­tra­di­sjo­ner er norsk lam med en god flas­ke vin til. Vi har pluk­ket 11 fa­vo­rit­ter til pås­ke­lam­met.

Årets kom­men­de by­pås­ke gir muligheten til å hol­de på tra­di­sjo­ner. En av beste tra­di­sjo­ner for oss er norsk lam med en eks­tra god flas­ke vin til. Tra­di­sjons­rikt til­be­redt lam­me­lår la­ger seg selv nes­ten selv over noen ti­mer i ste­ke­ov­nen, mens man ny­ter et glass vin, spil­ler spill el­ler le­ser en god pås­ke­krim i so­fa­kro­ken.

I ver­dens­klas­se

Topp­kok­ker i Norge er ty­de­li­ge på at norsk lam er i ver­dens­klas­se. Den uni­ke og pas­se fett­mar­mo­rer­te sma­ken med den spesielle kjøtt­fyl­den og den mil­de sma­ken av høst­fjel­let får mang en kokk og hob­by­kokk til å gle­de seg over kva­li­te­ten. Norsk lam slak­tes på høs­ten før det fry­ses ned for bruk for­an pås­ke­høy­ti­den, jul og som­mer­se­son­gen året der­på. En viss til­gang av ferskt lam­me­kjøtt er det, men mes­te­par­ten av pås­ke­lam­met er de lam­me­ne som ble slak­tet og fros­set inn høs­ten før.

Fris­tel­se: Tra­di­sjons­rikt lam­me­lår fris­ter en­hver mat­els­ker Foto: Matprat.no

Lang tra­di­sjon

Lam til pås­ke­mål­ti­det har en lang re­li­gi­øs tra­di­sjon, og en sterk sym­bo­likk som har bi­dratt til at tra­di­sjo­nen har over­levd i snart fire tu­sen år. Lam­met er det eld­ste pås­ke­sym­bo­let, og tra­di­sjo­nelt of­ret jø­de­ne i før­kris­ten tid lam i pås­ken og spis­te pås­ke­mål­tidet for å min­nes fluk­ten ut fra Egypt.

Lam har mye egen­smak som stam­mer fra fett­sy­re­ne og thymol, det sam­me stof­fet som gir ur­ten ti­mi­an aro­ma. Sam­ti­dig kryd­res lam ofte med ros­ma­rin og hvit­løk, noe som for­ster­ker lam­mets aro­ma­er. Rød­vi­ner med stor fyl­dig­het og mar­ker­te tan­ni­ner, gjer­ne fra fat vil pas­se godt sam­men med lam­me­kjøt­tet.

Tra­di­sjo­ner kre­ver klas­si­ke­re

Et­ter en stor test vi gjor­de ny­lig ble våre fa­vo­rit­tervi­ner fra frans­ke Rhônedalen, spans­ke Rio­ja og ita­li­ens­ke Tos­ca­na. Fle­re and­re vin­om­rå­der i ver­den som for eksempel Li­ba­non og Rhone kan gjer­ne nev­nes som yp­per­li­ge lamme­vi­ner, men fel­les­nev­ne­ren for en god vin til lam er at de har mar­ker­te tan­ni­ner fra fat el­ler drue og gir en stor fyl­de i sma­ken. Av de ti vi­ne­ne vi an­be­fa­ler den­ne uken kan vi trekke frem tre vin­pro­du­sen­ter som  all­tid hev­der seg som best når det kom­mer til lam­me­lår. 

3 av 11 fa­vo­rit­ter: Per­fekt til pås­ke­lam­met Foto: Svein Lin­din

Le­gen­da­ris­ke Cha­teau Musar

Blant de frem­ste er le­gen­da­ris­ke Cha­teau Musar, som ble grunn­lagt i 1930 av Gas­ton Hochar. Utvilsomt det mest spen­nen­de og be­røm­te vin­slot­tet i hele Midt­øs­ten. Vin­går­den eier 100 hek­tar vin­mar­ker, men kjø­per også dru­e­ne fra drue­bøn­der i Be­kaa­da­len. For­skjel­len fra de tra­di­sjo­nel­le ko­ope­ra­ti­ve­ne i Li­ba­non, er at Cha­teau Musar selv be­skjæ­rer og dri­ver nær­me­re 250 hek­tar vin­mar­ker, som alle lig­ger på rundt 1000 me­ter over ha­vet i Bakaadalen.  

I nær­me­re 50 år var front­fi­gu­ren for Cha­teau Musar den ka­ris­ma­tis­ke ei­e­ren Ser­ge Hochar.  Et­ter hans tra­gis­ke druk­nings­ulyk­ke nytt­års­af­ten 2015 har hans bror Ro­nald Hochar ført ar­ven vi­de­re med sin sønn Ralph og Ser­ge sine søn­ner Gas­ton og Marc. 

Alle vi­ne­ne som bæ­rer nav­net «Cha­teau Musar» lag­res i minst syv år før de slip­pes på mar­ke­det. Noe som har gitt dem en kult­sta­tus med all­tid å ha drik­ke­mod­ne vi­ner til salg. Vi­ne­ne både har godt av og tå­ler lang lag­ring, men nyt først en Cha­teau Musar til lam. Hos oss blir flas­ken og tal­ler­ken fort tom. 

Varenr: 3510601
Cha­teau  Musar 2002
Lys rød far­ge med brun­lig kant.
Ce­der, sopp og røde bær på duft og smak. Mo­den vel­ut­vik­let vin med lang et­ter­smak.
Pris: 449,90 kr (be­stil­ling)  
Po­eng: 90
Im­por­tør: AutenticoBam­se­vi­nen

Nes­te mann ut er en av de bio­dy­na­mis­ke stjer­ne­ne i Rhônedalen i Frankrike. Den yd­my­ke og hyg­ge­li­ge vin­pro­du­sen­ten Mat­thieu Barret er definitivt en favoritt hos oss. Han over­tok i 2001 10 hek­tar vin­mar­ker i øst, og nord­vend­te vin­mar­ker i Visan – in­nen­for ap­pel­la­sjo­nen Côtes du Rhô­ne Villages Visan av sin bes­te­far Jac­ques Barret. Hans bes­te­far som var tid­lig ute og kjøp­te vin­mar­ker davpri­se­ne var lave et­ter and­re ver­dens­krig. Mat­thieu Barret har sak­te, men sik­kert byg­get seg opp et ut­mer­ket ryk­te og ikke minst til­hen­ge­re med sitt ba­ne­bry­ten­de bio­dy­na­misk ar­beid i vin­mar­ke­ne. Re­sul­ta­tet vi­ser seg ty­de­lig i alle hans vi­ner. Ele­gan­te, sub­li­me og frukt­drev­ne vi­ner med ut­mer­ket syr­lig­het, fyl­de og ba­lan­ser­te tan­ni­ner.

Varenr: 132701
Do­mai­ne du Coulet Mat­thieu Barret Pe­tit Ours Brun 2018 
Blå­lil­la far­ge. Ren rød frukt, kryd­der på duft og smak. Saftig ve­ge­tal tone og tørr et­ter­smak. Saf­tig, frukt­dre­vet stil med mod­ne tan­ni­ner. Pris: 205,– kr (be­stil­ling)  
Po­eng:  88
Im­por­tør: Hans A.Flaaten Vins Fins


Erna an­be­fa­ler Muga

Siste ut er en klas­si­ker fra Spa­nia og til­sy­ne­la­ten­de stats­mi­nis­ter Erna Solberg vin­fa­vo­ritt. I et tid­li­ge­re som­mer­in­ter­vju med Fi­nans­avi­sen kom Erna Solberg med føl­gen­de ut­ta­lel­se: «At en god rød­vin slår en god hvit­vin på en hvil­ken som helst dag. Jeg an­be­fa­ler Muga,»

« – At en god rød­vin slår en god hvit­vin på en hvil­ken som helst dag. Jeg an­be­fa­ler Muga, »
Erna Solberg – Stats­mi­nis­ter

Hos Muga frem­stil­ler man – som el­lers i Rio­ja – ho­ved­sa­ke­lig rød­vin av Temp­ra­nil­lo som den do­mi­ne­ren­de drue, i til­legg til Ma­zue­lo, Gra­cia­no og Gar­na­cha.  Muga er kjent for sin tra­di­sjo­nel­le stil med mar­kant fat­preg og god lag­rings­ka­pa­si­tet.  Som et av få vin­hus i ver­den har Muga eget bøk­ker­verk­sted og et team av bøk­ke­re som la­ger fa­te­ne.  Nær­me­re 100.000 ei­ke­fat med 225 li­ter vin er til en­hver tid un­der lag­ring

Mind­re eik og eg­ge­plom­mer

I Rio­ja pro­du­se­res også i sta­dig stør­re grad rød­vi­ner i mo­der­ne stil som har vært lag­ret kor­te­re tid på fat, hvor den fris­ke fruk­ten er to­ne­an­gi­ven­de. Det­te er en in­ter­na­sjo­nal stil som er me­get et­ter­spurt. Hos Muga har man lang­somt men sik­kert klart å ska­pe en gli­den­de over­gang fra gam­mel til mo­der­ne stil uten at vi­ne­ne har mis­tet sin ka­rak­ter. Et­ter­spør­se­len et­ter den «gam­le» tra­di­sjo­nel­le sti­len blir dek­ket med Reserva og Gran Reserva-vi­ne­ne.

Vi­ne­ne hos Muga kla­res med eg­ge­hvi­te

Tra­di­sjo­nen tro kla­res vi­ne­ne med vis­pet eg­ge­hvi­te som hel­les over fra top­pen av ka­ret, og syn­ker sak­te gjen­nom vi­nen og tar selv de mins­te uren­he­ter med seg. Hvert år går det med ca. 40 000 eg­ge­hvi­ter hvor eg­ge­plom­me­ne be­nyt­tes av et nær­lig­gen­de ba­ke­ri som blant an­nen bru­ker dem i ka­ker. Ka­ke­ne kan kjø­pes i bo­de­ga­ens bu­tikk.

Varenr: 3098901
Muga Reserva 2015
Dyp rød far­ge. Sor­te bær, blå­bær og va­nil­je på duft og smak. Ba­lan­sert fyl­dig vin med mod­ne tan­ni­ner og lang leng­de.
Pas­ser til: Stor­vilt, stor­fe, lam.  
Pris: 274,90 kr (ba­sis) Po­eng: 88
Im­por­tør: Autentico


Smakerommet:

8 Flot­te vi­ner til lam


Varenr: 1760401
Vietti Ba­ro­lo Cas­tig­lio­ne 2013
Mid­dels rød far­ge. Ele­gant, frukt­dre­vet med kir­se­bær, plom­me og ur­ter på duft og smak. Ut­vik­let vin med ut­mer­ket syr­lig­het og mod­ne fas­te tan­ni­ner. Lang fyl­dig et­ter­smak.
Pas­ser til: Stor­vilt, stor­fe.   Pris: 579,90 kr (be­stil­ling). Po­eng: 89
Im­por­tør: Fine Brands

Varenr: 1053001
Radici Taurasi Ri­ser­va 2014
Dyp rød far­ge. Kon­sen­trert. Mør­ke bær, tør­ket frukt og kryd­der­to­ner på smak og duft. Fyl­dig ba­lan­sert syr­lig­het og lang tørr et­ter­smak.
Pris: 469,90 kr (be­stil­ling) Po­eng: 90  Im­por­tør: Pal­mer Group

Varenr: 4454001
Col d'Orcia Bru­nel­lo di Mon­tal­ci­no 2015
Lys blå­lil­la far­ge. Kir­se­bær, ur­ter og kryd­der på duft og smak. Fyl­dig, rikt an­slag med mod­ne bær og kryd­der. Plom­me og rød frukt på et­ter­sma­ken. 2015 er en per­fekt år­gang.
Pas­ser til: Stor­vilt, lam.  Pris: 339,90 kr (ba­sis) Po­eng: 90
Im­por­tør: Gaia Wine & Spi­rits

Varenr: 353401
Viña Ardanza Reserva 2009
Mid­dels rød far­ge. Saf­tig, røde bær, kryd­der og va­nil­je på duft og smak. Kon­sen­trert fruk­tig­het og ut­mer­ket syr­lig­het. Ut­vik­let et­ter­smak med mør­ke bær og fat­preg.
Pas­ser til: Stor­fe, lam.  Pris: 259,90 kr (ba­sis) Po­eng: 89
Im­por­tør: Excellars

Varenr: 4992501
Cas­tell'in Villa Chi­an­ti Clas­si­co 2015
Mid­dels blå­lil­la far­ge. Kir­se­bær, tre­frukt og kryd­der på duft og smak. Sur­søtt saf­tig stil med ba­lan­ser­te tan­ni­ner.
Pas­ser til: Stor­fe, lam.  Pris: 239,90 kr (ba­sis) Po­eng: 88
Im­por­tør: NON DOS

Varenr: 10407101
Ten. San Gui­do Guidalberto 2017
Mid­dels rød far­ge. Røde bær, ur­ter og en tan­ke fat­pre­get. Ren, ele­gant vin med ut­mer­ket kon­sen­tra­sjon. Bør de­kan­te­res en time før ser­ve­ring.
Pas­ser til: Lam. Pris: 449,90 kr (be­stil­ling) Po­eng: 89
Im­por­tør: Pal­mer Fine Wine

Varenr: 1528401
Cha­teau La Tour de By 2015
Mid­dels rød far­ge. Røde bær, ur­ter og pap­ri­ka på duft og smak. Tra­di­sjons­rikt Bor­deaux på smak med mod­ne tan­ni­ner og ba­lan­sert syr­lig­het.
Pas­ser til: Stor­fe, lam og sau.  Pris: 211,– kr (ba­sis) Po­eng: 88
Im­por­tør: Red & White

Varenr: 1082301
Foradori Teroldego Rotaliano 2016
Lys blå­lil­la far­ge. Kir­se­bær, rød­frukt og saf­tig på smak og duft. Mo­de­ra­te tan­ni­ner og lang sur­søt et­ter­smak.
Pas­ser til: Lam.  Pris: 255,– kr (test) Po­eng: 89
Im­por­tør: Liq­uid


Sma­ke­rom­met: Hvor­dan vur­de­res vi­nen og av hvem

Vi­nen be­døm­mes med po­eng. Po­eng­sum­me­ne er rent kva­li­ta­ti­ve, uav­hen­gig av pris og ba­sert på et Ro­bert Parker-sy­stem hvor alle vi­ner star­ter med en ut­gangs­ver­di på 50 po­eng og verd­set­tes et­ter føl­gen­de po­eng­for­de­ling: Ut­se­en­de: 0 – 5 po­eng. Duft: 0 – 15 po­eng. Smak: 0 – 20 po­eng. To­tal­vur­de­ring: 0 – 10 po­eng. 

Svein Vinofil Lin­din
Vin­jour­na­list 
Svein har sin bak­grunn fra topp­re­stau­ran­ter i Norge og har si­den 1997 holdt vin­kurs og fore­drag for næ­rings­li­vet og pri­va­te gjen­nom nett­ste­det vinforedrag.no. Til dag­lig ar­bei­der han i som vin­jour­na­list i Hegnar Media med vin­stoff til Fi­nans­avi­sen og Kapital. Svein sma­ker og rei­ser kon­ti­nu­er­lig for å hol­de seg opp­da­tert i den vi­nø­se ver­den. 

Stig. A Rogn­stad
Vin­kel­ner 
Stig har vært ho­ved­ei­er og dri­ver av meg­ler­sel­ska­pet Nor­se Securities si­den 1995. Hans vin­in­ter­es­se bi­dro til å gjø­re ham til ho­ved­ei­er av stjer­ne­re­stau­ran­ten Le Ca­nard i fem år, og han tok sin vinkelnerutdannelse i 2008. Stig els­ker å finne kva­li­tets­vi­ner til gode pri­ser og sam­men med Svein Lin­din ar­bei­des det frem ar­tik­ler og smaks­no­ta­ter sent og tid­lig.

 

Les også