Due diligence - avtale om due diligence

Forholdene rundt due diligence vil ofte være regulert i selve overdragelsesavtalen. Det er likevel ikke uvanlig at selger og kjøper inngår en avtale vedrørende gjennomføring av due diligence, særlig når undersøkelsen skal gjøres før partene har kommet så langt i prosessen som inngåelse av overdragelsesavtalen. En due diligence-avtale bør regulere følgende forhold (Knudsen 2000):

  • Hva due diligence-gjennomgangen skal omfatte, og hvilke typer due diligence som skal gjennomføres, samt hvorvidt noe informasjon ikke skal være tilgjengelig for kjøper eller kjøpers rådgivere
  • En forpliktelse for selger til å fremlegge all dokumentasjon og gi alle opplysninger som etterspørres innen de rammer som er avtalt
  • I hvilken periode due diligence skal gjennomføres
  • Hvordan due diligence skal gjennomføres, herunder om dokumenter skal gjøres tilgjengelige i et datarom eller om dokumenter skal kopieres og sendes til kjøper eller kjøpers rådgivere. Dersom datarom skal benyttes, kan det avtales nærmere hvordan dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig og behandles
  • Hvilke personer som skal være tilgjengelige under prosessen for intervjuer og supplerende spørsmål, herunder medlem av bedriftens ledelse og revisor, og gjerne også bedriftens advokat. Avtalen må bestemme at selger skal frita de sistnevnte personer fra sin taushetsplikt
  • Hvorvidt det skal avholdes formelle intervjuer med bedriftens ledelse og andre personer, samt hvorvidt det skal føres protokoll fra slike møter for å sikre dokumentasjon om hvilken informasjon som blir gitt til kjøper
  • Virkningen av at det under due diligence konstateres garantibrudd eller andre negative avvik. Kjøper kan for eksempel gis rett til prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Det er også vanlig å avtale at kjøper ikke kan fremsette krav etter overtagelse på bakgrunn av forhold som ble eller burde blitt oppdaget under due diligence
  • Dekning av kostnader til due diligence. I utgangspunktet skal kjøper dekke sine egne kostnader til due diligence. Dersom det oppdages vesentlige negative avvik som innebærer at den inngåtte avtale heves, kan det imidlertid være aktuelt å avtale at selger skal dekke kjøpers due diligence-omkostninger. Tilsvarende bestemmelser vil også kunne følge av alminnelige regler om erstatning i kontraktsforhold.
Dokumentet er levert av:Advokat Sigurd Knudtzon - Å selge bedriften

Nyheter