Due diligence - Hvordan behandles konfidensielle opplysninger

Opplysninger som skal stilles tilgjengelig for en kjøper, kan være omfattet av krav til konfidensialitet. Det er ikke uvanlig at det er avtalefestet at informasjon som fremkommer av avtalen ikke kan gis til tredjeperson. For børsnoterte selskaper vil innsidereglene innebære at overlevering av informasjon til kjøper er forbudt.En måte å forholde seg til konfidensialitetskrav på er at selger gjør oppmerksom på at det foreligger opplysninger som er av konfidensiell karakter, og som det ikke kan redegjøres for på nåværende tidspunkt. Situasjonen vil kunne være at opplysninger først kan frigis når dette er avklart med tredjeperson, eller at dette skjer først når opplysninger ikke er omfattet av innsidereglene.Når det gjelder «opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner», har personopplysningsloven, lov 14. april 2000 nr. 31, regler som innebærer at overgivelse av slik informasjon kan være forbudt. Utgangspunktet er at sensitive opplysninger om bedriftens medarbeidere ikke kan utleveres til potensielle kjøpere uten samtykke fra vedkommende person som opplysningene gjelder. Å innhente samtykke kan imidlertid være vanskelig fordi det ennå ikke er tilkjennegitt i bedriften at denne blir undersøkt gjennom en due diligence.Personopplysningsloven §§ 8 og 9 kan imidlertid gi grunnlag for at informasjon likevel gis til en potensiell kjøper. Det skal likevel mye til for at kommersielle interesser går foran hensynet til den enkelte medarbeiders rett til at det ikke gis innsyn i vedkommendes privatsfære. Dokumentet er levert av:Advokat Sigurd Knudtzon - Å selge bedriften

Nyheter