Due diligence - Konsekvenser av due diligence

Konsekvensene av due diligence avhenger av på hvilket stadium i salgsprosessen undersøkelsene utføres. Ved undersøkelser før inngått avtaleForhold som en potensiell kjøper avdekker før inngåelse av en salgs/kjøpsavtale, kan lede til at vedkommende trekker seg fra fortsatte forhandlinger. Den potensielle kjøper kan alternativt velge å gå videre, men vil da for eksempel kreve en prisjustering. Fordi fremtidig inntjeningsevne fremtrer som mer usikker, vil kjøper kreve at selger er med og tar en risiko for fremtidig inntjening ved å stille krav om en såkalt earn out – at en del av kjøpesummen skal betales etter overdragelsen og på grunnlag av oppfyllelse av fastsatte målsetninger, som oppnådd bruttoomsetning eller resultatgrad. Kjøper vil også kunne stille andre krav, for eksempel utvidede garantibestemmelser for selger for de omstendigheter som fortsatt fremtrer som uklare. Ved undersøkelser etter inngått avtaleVed forhold som avdekkes etter inngåelse av salgs/kjøpsavtale, vil kjøper ha mer begrensede muligheter. Hva som kjøper da kan påberope seg vil i utgangspunktet være fremforhandlet i salgs/kjøpsavtalen, eventuelt med støtte fra den såkalte bakgrunnsretten – det vil si alminnelig norsk rett som supplerer avtalen der avtalen selv ikke regulerer forholdet. Kjøperen vil søke å avstemme hvorvidt de faktiske forhold er i samsvar med de forhold som selgeren tidligere har opplyst. Forhold som avviker negativt fra kjøpers avtaleforutsetninger, vil således kunne gi kjøperen grunnlag for å kreve endring av avtalt pris eller påberopelse av garantibestemmelser i avtalen. Dersom forholdene er av en slik karakter at disse i vesentlig grad endrer kjøpers hensikt med ervervet av bedriften, kan det være avtalt at transaksjonen ikke skal gjennomføres. Dette forutsetter at due diligence er gjennomført før overdragelsestidspunktet.Dersom undersøkelsen er avsluttet etter overdragelsestidspunktet, vil kjøper kunne påberope seg prisavslag eller erstatning dersom det foreligger mangler, brudd på garantiene eller bedriften ikke oppfyller de forventninger som kjøper hadde grunn til å regne med. Kjøper kan også påberope seg heving dersom det avdekkes vesentlige mangler ved virksomheten. Hva som skal til for at det skal foreligge en reklamasjonsrett og hva som er følgene av at en reklamasjon gjøres gjeldende, er ofte regulert i avtalen. Det er blant annet vanlig å avtale at forhold som kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget ved due diligence- undersøkelsen, ikke kan påberopes på et senere tidspunkt.l tilfelle dette ikke er regulert i avtalen, vil bakgrunnsretten, med utgangspunkt i kjøpsloven, regulere partenes rettigheter og forpliktelser.Dokumentet er levert av:Advokat Sigurd Knudtzon - Å selge bedriften

Nyheter