NHY- SATSER PÅ VINDKRAFT, SOLENERGI OG BATTERIER

citius
16.10.2020 kl 15:33 560235 kroner...fort og lett !!
Gappo
16.10.2020 kl 15:35 5585

Markedet har ikke fått med seg dette. Detter er Stort !

Sterkt kjøp !
citius
16.10.2020 kl 15:37 5577..Ikke børsmeldt
Gappo
16.10.2020 kl 15:38 5567

citius skrev ..Ikke børsmeldt
Jo, men folk har bare ikke fått med seg dette som det står i artikkelen også ;)

Bare laste opp nå. Blir trangt inn døra på Mandag !

Sterkt kjøp !
Redigert 16.10.2020 kl 15:40 Du må logge inn for å svare
citius
16.10.2020 kl 15:42 5546Internal recruitment for the two divisions has already
started and Hydro was also looking for external candidates with
the necessary specialist knowledge, spokesman Halvor Molland
said
The new divisions are part of the Energy business area and
will help to align the company focus on sustainability and
profitability, he said.
Presenting second-quarter earnings in July, Chief Executive
Hilde Merete Aasheim said Hydro would grow and diversify into
the "megatrends" of recycling, renewable energy and batteries.

Får ikke lest hele artikklen, men hvor mye nytt er det her.
Hydro har jo vært eier av fornybar kraft lenge (Vannkraft) At de nå tenker at det kan være lurt og gå inn på eiersiden i vindkraft ligger det jo litt logikk i.
Så gjenstår det jo og se hva slags satsing en tenker seg innen bateri.
Er det baterirammer til elbiler, eller tenker de seg inn i direkte produksjon av baterier, Det siste hadde jeg sett svært positift på. Tror dette ville vært midt i blinken for Hydro. Stabl en stor baterifabrikk på beina, og eventuelt skille den ut som eget selvskap med tiden.
Loki
16.10.2020 kl 19:07 5335

Er ikke dette gamle nyheter da? Hydro har jo skrevet om omstruktureringer i lange tider. Når de selger noen virksomheter så er det jo naturlig å starte med andre.

Det med å bruke batterier på fabrikkene for å sikre stabil og billig strøm er jo ikke noe nytt. Det å sikre strømprisen med vindkraft er jo bare en forlengelse av vannkraftinvesteringene de gjorde i forrige århundre.

Nei dette ser jeg bare på som en naturlig evolusjon av selskapet. Tviler på at selskapet stiger i pris før Q3/Q4. Uansett så har jeg så vidt begynt å akkumulere i NHY.
Gappo
16.10.2020 kl 20:45 5245

As part of our new strategic direction to diversify and explore new growth opportunities, Hydro has established two new organizational units in our Energy business area to develop green growth initiatives.

One unit, called Renewable Growth, will explore the development of renewable power projects outside our existing hydropower portfolio. The other, Batteries, will own the current engagements in current battery companies and explore new business opportunities in the battery value chain. In addition, we are strengthening our existing Energy Business Area with several interesting positions.

Batteries
Hydro establishes Batteries business unit to develop our position in the fast-growing battery sector.

The Battery business unit will actively develop current assets and projects in the battery sector and explore new opportunities for Hydro in the battery value chain. Our energy team have engaged in several ventures within battery and energy storage in recent years. Our minority share in the global leader within marine batteries, Corvus Energy, has been a success so far with establishment of automated manufacturing in Bergen. We have also taken a small share in the Swedish integrated battery start-up Northvolt, and our battery recycling joint venture Hydro Volt was recently announced.

The battery sector is expected to grow very fast globally and in Europe, mainly on the back of the ongoing automotive industry transformation from fossil fuel to electrical vehicles. There is a demand for a European sustainable battery value chain, and Hydro and Norway is well placed to take significant positions in this sector. The next steps to realize this potential is to establish a dedicated team that will systematically build competence through hiring of experts, and actively develop and expand Hydro’s battery footprint.

We aim to explore new growth in areas where our capabilities match the global megatrends, says Hilde Merete Aasheim, CEO & President.

Renewable Growth
Hydro establishes a new business unit to develop renewable projects and businesses outside our hydropower portfolio, initially focusing on opportunities in the Nordic region and Brazil. The unit will also work on battery in use cases, initially for Hydro’s own plants.
Hydro wind power

Over the past five years, Hydro has contributed to developing several wind-power projects in Norway and Sweden through entering long-term power contracts. On the market side, we have taken on volume from wind power and turned it into baseload power for use in Primary Metal. Earlier this year, we took over operatorship of Tonstad, Norway’s second largest wind farm, and we have also built up interesting project leads in wind and solar power in Brazil, for potential long-term contracts in Bauxite & Alumina and Primary Metal.

We see that Energy has great capabilities which enable us to take on an even bigger role in the development of renewable projects. We aim to enter projects at an earlier stage so we can take part in developing, commercialize, construct, co-own and in some places operate them, says Arvid Moss, EVP Energy and Corporate Development.

Energy has also in recent years developed business opportunities connected to battery use cases at our plants. Many places, there are peak pricing of power, or peak tariffs, where there is a business case to establish storage capacity.

In order to explore these opportunities further, Hydro Energy has decided to establish a new organizational unit to develop renewable power projects outside our existing hydropower portfolio with focus on the Nordic region and Brazil, and work on battery use case opportunities globally across Hydro’s network of industrial sites.

Energy
With more than 100 years of experience in hydropower, Hydro is one of the top three largest operators of power production in Norway.
Satisfied Hydro Energy Employee

We have substantial, self-generated power capacity to support our production of primary metal and are engaged in several initiatives to secure competitive power supplies for our aluminium operations.

Hydro Energy’s unit plays a vital role in this and consist of a highly competent cross-disciplinary team.
Redigert 16.10.2020 kl 20:46 Du må logge inn for å svare
Gappo
16.10.2020 kl 20:52 5221

Her er Norsk oversettelse fra Google hvis noen ønsker det :

Som en del av vår nye strategiske retning for å diversifisere og utforske vekstmuligheter, har Hydro etablert to nye organisasjonsenheter i forretningsområdet Energi for å utvikle grønne vekstinitiativer.

En enhet, kalt Renewable Growth, vil utforske utviklingen av fornybare kraftprosjekter utenfor vår eksisterende vannkraftportefølje. Den andre, Batteries, vil eie gjeldende engasjementer i nåværende batteriselskaper og utforske nye forretningsmuligheter i batterikjeden. I tillegg styrker vi vårt eksisterende energiområde med flere interessante stillinger.

Batterier
Hydro oppretter forretningsenhet for batterier for å utvikle vår posisjon i den raskt voksende batterisektoren.

Batterienheten vil aktivt utvikle omløpsmidler og prosjekter i batterisektoren og utforske nye muligheter for Hydro i batterikjeden. Energiteamet vårt har engasjert seg i flere satsinger innen batteri og energilagring de siste årene. Vår minoritetsandel i den globale lederen innen marine batterier, Corvus Energy, har hittil vært en suksess med etablering av automatisert produksjon i Bergen. Vi har også tatt en liten andel i den svenske integrerte batteristarten Northvolt, og vårt joint venture Hydro Volt ble nylig annonsert.

Det forventes at batterisektoren vil vokse veldig raskt globalt og i Europa, hovedsakelig på grunn av den pågående bilindustriens transformasjon fra fossilt drivstoff til elektriske kjøretøyer. Det er en etterspørsel etter en europeisk bærekraftig verdikjede for batterier, og Hydro og Norge er godt posisjonert til å ta betydelige posisjoner i denne sektoren. De neste trinnene for å realisere dette potensialet er å etablere et dedikert team som systematisk vil bygge kompetanse gjennom ansettelse av eksperter, og aktivt utvikle og utvide Hydros batterifotavtrykk.

Vi har som mål å utforske ny vekst i områder der våre evner samsvarer med de globale megatrendene, sier Hilde Merete Aasheim, administrerende direktør og president.

Fornybar vekst
Hydro oppretter en ny forretningsenhet for å utvikle fornybare prosjekter og virksomheter utenfor vår vannkraftportefølje, med utgangspunkt i muligheter i Norden og Brasil. Enheten vil også arbeide med batteri i brukstilfeller, først for Hydros egne anlegg.
Hydro vindkraft

I løpet av de siste fem årene har Hydro bidratt til å utvikle flere vindkraftprosjekter i Norge og Sverige gjennom å inngå langsiktige kraftkontrakter. På markedssiden har vi tatt opp volum fra vindkraft og gjort det om til grunnlastkraft for bruk i Primary Metal. Tidligere i år overtok vi operatørskapet av Tonstad, Norges nest største vindpark, og vi har også opparbeidet interessante prosjektledelser innen vind- og solenergi i Brasil, for potensielle langsiktige kontrakter i Bauxite & Alumina og Primary Metal.

Vi ser at energi har store evner som gjør det mulig for oss å ta en enda større rolle i utviklingen av fornybare prosjekter. Vi tar sikte på å delta i prosjekter på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan delta i å utvikle, kommersialisere, konstruere, sameie og noen steder drive dem, sier Arvid Moss, EVP Energy og Corporate Development.

Energi har også de siste årene utviklet forretningsmuligheter knyttet til batteribruk ved våre anlegg. Mange steder er det toppprising av kraft eller topptariffer, der det er en sak å etablere lagringskapasitet.

For å utforske disse mulighetene videre, har Hydro Energy besluttet å etablere en ny organisasjonsenhet for å utvikle fornybare kraftprosjekter utenfor vår eksisterende vannkraftportefølje med fokus på Norden og Brasil, og arbeide med muligheter for bruk av batterier globalt i Hydros nettverk av industrielle nettsteder.

Energi
Med mer enn 100 års erfaring innen vannkraft er Hydro en av de tre største operatørene av kraftproduksjon i Norge.
Fornøyd Hydro Energy-ansatt

Vi har betydelig egenprodusert kraftkapasitet for å støtte vår produksjon av primærmetall og er engasjert i flere tiltak for å sikre konkurransedyktige strømforsyninger for aluminiumsvirksomheten.

Hydro Energys enhet spiller en viktig rolle i dette og består av et høyt kompetent tverrfaglig team.
tv68
17.10.2020 kl 14:41 4879

Hydro CIRCAL reaches milestone – 100+ large building projects worldwide

More than 100 large building projects are underway with Hydro CIRCAL low-carbon aluminium, only a year after the launch. Hydro CIRCAL has become a key part of Hydro’s aluminium product portfolio.

More than 100 large building projects have been signed since the greener brand Hydro CIRCAL was launched last year. The projects range from 10 to 400 tonnes of aluminium, meeting the growing demand for low-carbon products.

“This milestone highlights the potential for low-carbon aluminium products in the building industry. With strong focus on execution, our team has secured and delivered solutions for a variety of building projects. We also have new projects in the pipeline,” says Henri Gomez, Head of Building Systems in Hydro.
Gappo
17.10.2020 kl 15:21 4816

Den opprinnelige børsmeldingen lød slik :

RPT-Norsk Hydro steps up sustainability drive with two new divisions
Innkommet 14.10.2020 09:30

(Repeats to additional subscribers)
OSLO, Oct 13 (Reuters) - Aluminium producer Norsk Hydro
is setting up two new divisions called Renewables
Growth and Batteries as it increases its focus on
sustainability, the company said on Tuesday.
Hydro supplies aluminium, which is highly energy intensive
to make, to a range of industries including the construction and
automotive industry, among others.
"The battery sector is expected to grow very fast globally
and in Europe, mainly on the back of the ongoing automotive
industry transformation from fossil fuel to electrical
vehicles," Hydro said in statement.
The Batteries division would group Hydro's current joint
ventures and seek new business opportunities along the battery
value chain, it said.
Hydro has a minority share in Norwegian marine batteries
firm Corvus Energy, a small stake in Sweden's Northvolt, which
is building factories to make batteries for electric vehicles,
as well as battery recycling joint venture Hydro Volt.
The Renewable Growth division would focus on developing
renewable power â¯projects, initially in the Nordics and Brazil.
Hydro already operates hydropower plants and one onshore
wind farm in Norway and buys a lot of renewable energy from
suppliers with power purchase agreements (PPAs).
"We aim to enter projects at an earlier stage so we can take
part in developing, commercialise, construct, co-own and in some
places operate them," Arvid Moss, executive vice president for
energy and corporate development, said in the statement.
It will also investigate options for integrating battery
storage into its plants to alleviate the costs of having to use
more expensive power at peak times.
Internal recruitment for the two divisions has already
started and Hydro was also looking for external candidates with
the necessary specialist knowledge, spokesman Halvor Molland
said
The new divisions are part of the Energy business area and
will help to align the company focus on sustainability and
profitability, he said.
Presenting second-quarter earnings in July, Chief Executive
Hilde Merete Aasheim said Hydro would grow and diversify into
the "megatrends" of recycling, renewable energy and batteries.

(Reporting by Nora Buli; Editing by David Clarke)
((Nora.Buli@thomsonreuters.com; (+47) 21 04 05 56; Reuters
Messaging: nora.buli.thomsonreuters.com@reuters.net))
Gappo
17.10.2020 kl 15:23 4812

BUZZ-Norsk Hydro: Barclays sees long-term EBITDA growth, ups to equal-weight
Innkommet 13.10.2020 09:33

** Barclays raises Norsk Hydro to "equal weight"
from "underweight", expecting Norwegian aluminium maker's EBITDA
to rise by 47% in three years thanks to cost cuttings and volume
recovery
** The brokerage sees tailwinds to EBITDA also in higher
capacity in the upstream and energy contract repricing
** Barclays finds potential for dividend reinstatement and
says a sale of the Rolled Products unit is more likely now
** Norsk Hydro postponed its dividend decision in April and
has not reinstated it since, as it saw raw material costs rising
in Q3
** Barclays expects a good set of results in Hydro's Q3
report, which will be published on October 23, estimating
quarterly EBITDA 23% above Bloomberg consensus
** The brokerage also raises British diamond explorer Gem
Diamonds to "overweight", citing an improving diamond
market and positive inflection in free cash flow
** We remain positive on the sector's prospects for the
remainder of the year and H1 2021, Barclays comments on the
mining market as it expects structural demand growth in a longer
term

Gappo
17.10.2020 kl 15:28 4799

Deutche Bank med kursmål 33 kr !

BUZZ-Norsk Hydro: DB sees recovery in earnings and cash flows - ups to "buy"
Innkommet 15.10.2020 07:39

** Deutsche Bank upgrades Norwegian aluminium maker Norsk
Hydro to "buy" from "hold", and keeps price target
unchanged at NOK 33
** The brokerage sees powerful structural and cyclical
earnings drivers should drive a powerful recovery in earnings
and cash flows over the next 12 months
** DB says it has identified about NOK 7 billion ($757.20
million) in EBITDA improvements that are not priced in and
should drive recovery in cash flows in 2021
** The company is strongly positioned for the
decarbonisation, says DB, and adds this could begin to translate
into real numbers next year with improved CO2 compensation for
Norwegian smelters and rising premiums for low carbon products
** According to DB key focus areas for Q3, due Oct 23, are:
updated guidance on downstream volumes, 2021 capex and
profitability improvements targets
** Among the 19 analysts that cover Norsk Hydro ASA, the
breakdown of recommendations are 6 "strong buy" or "buy," 10
"hold" and 3 "sell" or "strong sell."
Gappo
17.10.2020 kl 17:29 4666

Anbefaler folk å abonnere og lese artikkelen. Her snakker vi om reprising av selskapet. NHY sitter med større verdier enn Scatec Solar bare på Renewable Growth delen alene ! Her skal Equinor og Scatec Solar få kamp om prosjektene fremover !

Meget bra jobbet Hilde AAsheim :)

https://finansavisen.no/nyheter/kommentar/2020/10/16/7577711/visste-du-at-hydro-na-skal-satse-pa-vindkraft-solenergi-og-batterier
Redigert 18.10.2020 kl 00:19 Du må logge inn for å svare
MProd
17.10.2020 kl 22:32 4431

Bra jobbet, Gappo!

La oss håpe på en bra uke og nye analyser på 35+ i løpet av oktober.
Gappo
18.10.2020 kl 12:33 4046

For dere som ikke har abonnement her kommer et kort sammendrag :

I artikkelen fortelles det at Renewable Growth skal ha hovedfokus på vind-og solenergiprosjekter i Norden og Brasil og de vil konkurrere om samme prosjekter som Equinor og Scatec Solar.

Det vises også til at Scatec Solar etter oppkjøpet vil fra tidlig 2021 ha en årlig produksjon på 4,1 terrawatttimer. Mens Hydros vannkraftverk produserer 10 terrawatttimer i året !

Og det mulighet for en utskillelse av de 2 delene i fremtiden for å synliggjøre verdiene.

Batteridivisjonen har inngått partnerskap med 2 selskaper Corvus Enegy og Northvolt( eier 0,8%). Northvolt driver og bygger en gigantisk batterifabrikk i Sverige nå.

Det står også at ESG-investorer og banker vil strømme til Norsk Hydro nå ! For det var ikke hvilken-som-helst nyhet Hydro kom med på tirsdag denne uken.


Detter er Mega Store nyheter og NHY sitter med store verdier her. Reprising av aksjen vil skje her de neste dagene.

https://finansavisen.no/nyheter/kommentar/2020/10/16/7577711/visste-du-at-hydro-na-skal-satse-pa-vindkraft-solenergi-og-batterier

Sterkt kjøp !

Redigert 18.10.2020 kl 12:38 Du må logge inn for å svare

Sitter med både Hydro og Scatec. Er glad Scatec ble kjøpt 2016 og Hydro i mars. Hydro har mye å ta igjen men jeg har god tro om at kursen snart står i 35.
Gappo
18.10.2020 kl 14:06 3907

Den som spiser kan selv bli spist
Scatec spiser seg stor på fornybart. Men oppkjøpet av SN Power øker trolig muligheten for at Scatec selv blir spist sies det og her produserer NHY 10 terrawattimer årlig iforhold til Scatecs 4,1 terrawatttimer etter oppkjøpet.

https://e24.no/boers-og-finans/i/VqbBmp/den-som-spiser-kan-selv-bli-spist
Redigert 18.10.2020 kl 14:15 Du må logge inn for å svare
citius
18.10.2020 kl 18:12 3722


Kan det være NHY som vil prøve seg på S ??
Kan jo bli en stor Fornybar, sammen med vennlig produsert Alu

Her må Equinor sørge for å kunne være ett energiselskap i fremtiden. Legg nok penger på bordet i kapitalfornyelsen og få blokkerende oppkjøpseierandel
Gappo
18.10.2020 kl 20:06 3566

Man skal aldri si aldri, men de produserer jo allerede nesten 3 ganger mer terrawattimer som Scatec .

Vi får håpe ledelsen klarer å få opp verdien på hydro fremover. Merkverdig lav verdi når man i 2020 har en markedsverdi på 53 milliarder. Alu prisen er nå på nivå når hydro lå på 32. Nå må hydro synliggjøre den sterke grønne profilen og får nå hjelp av EU for å kunne holde alu prisen oppe.
Gappo
18.10.2020 kl 21:00 3426

Tror Q3 vil handle mye om de 2 nye divisjonene og tallene vil ha lite betydning denne omgang. Eu har innført toll på Alu. fra Kina nå. Selskapet står sterkere enn noensinne.
Redigert 18.10.2020 kl 21:15 Du må logge inn for å svare
Gappo
18.10.2020 kl 22:59 3226

Aker Offshore Wind har steget 200% enda de ikke har noe håndfaste kontrakter enda. NHY er jo godt i gang med begge divisjonene og har inngått partnerskap også.
Gjenstår se om det blir dobling av kursen her også.
Redigert 18.10.2020 kl 23:52 Du må logge inn for å svare
Gappo
19.10.2020 kl 09:52 2867

En analyse fra Carnegie viser at meglerhuset nedgraderer Norsk Hydro fra kjøp til hold. Samtidig blir kursmålet flyttet ned fra 33 kroner pr. aksje til 28 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Dette var det nye kursmålet.....LOL.......Hahahahaha....


De er visst ute etter billige aksjer etter de fikk med seg nyheten.
Redigert 19.10.2020 kl 09:54 Du må logge inn for å svare
Gappo
19.10.2020 kl 09:55 2855

NHY NORSK HYDRO
26,07 NOK −0,40 (-1,51%)
Redigert 19.10.2020 kl 10:00 Du må logge inn for å svare
nucleus
19.10.2020 kl 09:56 2856

NHY har jo en omsetning på drøyt 150 miljarder kr. Blir jo mere med Husnes hall B starter opp med 200.000ton ekstra per år. Med utbedringer Alunorte. Så tidligere signaler fra ledelsen om målsettingen 10 %gevinst fra nevnte omsetning. Ja, jeg tror NHY kan få det til, etter omstruktureringer som ledelsen utført og utfører for fremtidens fremdrift. Systematisk ASI sertifikat jobbing må likeså gi belønning.

daukjøttet må fjernes før raketten kan ta av

daukjøttet er som kreften :-(
en handlingslammet ledelse oxo kalt daukjøttet

https://www.dn.no/handel/hydro/donald-trump/aluminium/hydro-straffes-med-trump-toll-pa-352-prosent-etter-angivelig-aluminium-dumping/2-1-893328
Redigert 19.10.2020 kl 09:59 Du må logge inn for å svare
nucleus
19.10.2020 kl 12:14 2698

Q3 rapport fredagen 23 /10..
Gappo
19.10.2020 kl 17:29 2546


https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/10/19/7578558/venter-bedre-resultater-fra-norsk-hydro

Men tallene vil ha liten betydning og guidingen videre vil være i fokus denne omgang.

hva kan vi forvente på fredag?

dama med null karisma burde guide mye mye bedre for å hausse kursen ala asatek idag LOL

hadde kompetente folk styrt skuta så hadde kursen vært dobbelt dagens kurs!
MProd
19.10.2020 kl 17:36 2527

Man vet ALDRI hvilken vei NHY kursen går. Det er umulig å forutse. Nesten komisk.

Edit: nå må nå snart den siste optimisten ha blitt konvertert til pessimist slik at ting kan peke oppover igjen.
Redigert 19.10.2020 kl 17:37 Du må logge inn for å svare
Spartan
19.10.2020 kl 19:20 2417

Å kjøpe NHY over 25 kroner er galskap. Stiger sakte, mediocre utbytte, stadig negative nyheter.

Negative nyheter🙈gå inn på Hydro sin side og les ka de satser på framover, før du prestere å komme med sant vas !
Gappo
20.10.2020 kl 09:15 2004

Hydro gir 1,15 millioner kroner til kampen mot plast i havet
Hydro støtter årets TV-aksjon som i år går til WWFs arbeid for å redusere plast i verdenshavene.

daukjøttet sløser med pæng!

går til h med daukjøttfabrikken