Enorm oppside


Spennende selskap med enorm oppside

Indeed so. Check the gold price and latest updates from the company.

One "tiny" problem though - the rebellions marching on the capital:

https://www.reuters.com/world/africa/rally-back-militarys-campaign-ethiopians-denounce-us-2021-11-07/

Hvis man er risikovillig og sulten på stor avkastning er denne aksjen virkelig verdt en titt akkurat nå, men det er viktig å være klar over hva man gjør hvis man går inn eller kjøper seg opp på dagens kurser. Jeg har kjøpt mer.

Det negative (viktigste først):
• Akobo Minerals opererer i et land som fremstår å være inne i eskalerende borgerkrig. På risikoskalaen som aksjonær er det vanskelig å finne ubehagelige makroforhold som kan måle seg med dette. Dette skaper først og fremst usikkerhet. Usikkerhet rundt rammebetingelser for gruvedriften og usikkerhet rundt rammebetingelser for salg og omsetning av gullet på verdensmarkedet. I verste fall kan man frykte at det betyr usikkerhet rundt at selskapet får gjennomført sine planer om å starte drift på lisensen i det hele tatt (uten at en slik konkret trussel foreligger i dag). Hvis internasjonale sanksjoner ilegges og vedvarer, kan det bety at det må betales eksporttoll på gullet som utvinnes, eller at det blir ulovlig å selge det på verdensmarkedet. Det kan også bety at forvalterne av en krigsutarmet statskasse (uansett hvem dette blir), påberoper seg force majeure og ser seg nødt til å kreve inn mer skatter fra næringsvirksomhet i landet. Ingenting av dette er spesielt gunstig.

En varig borgerkrig over tid som svekker begge de krigførende partene, kan også i verste fall føre til at opportunistiske naboland melder seg på og forsøker å annektere områder eller regioner som kan ha spennende ressurser.
• Selskapet opererer generelt sett i et land i Afrika. Det vil de også gjøre selv om borgerkrigen avsluttes. Denne typen selskap blir gjerne priset med lav PE basert på usikkerheten som en slik virksomhet er forbundet med (også i tider uten krig) sammenlignet med et selskap i et stabilt i-land. Det er derfor optimistisk å tro at selskapet vil bli priset til mer enn 3-4-ganger bunnlinjen, selv når selskapet har etablert positiv cash flow og situasjonen i landet forhåpentligvis har stabilisert seg.
• Selskapet har ingen omsetning og negativ cash flow (p.g.a letevirksomhet) i dag (2021). Det forventes ingen inntekter før i 2023.
• Det vil – helt forventet – komme en ny emisjon (sannsynligvis i Q1) for å finansiere oppstart av gruvedriften i Segele. Her vil dagens aksjonærer bli utvannet. Hvis dagens usikkerhet ikke er mer avklart innen den tid, vil denne utvanningen kunne skje på dårlige betingelser uansett hvor store de reelle verdiene i selskapet egentlig er.

Det positive (viktigste først):
• Store teoretiske verdier. Selskapet sitter sannsynligvis på store verdier i letelisensen. Målet om å påvise mer enn 1,5 millioner unser gull innen Q3 2023 ligger fast. Selskapet har også hintet frempå at det kan være mulig å finne enda mer gull enn dette innenfor lisensen, men at det vil ligge lenger frem i tid. Det skal letes andre steder enn bare i Joru og Segele. De geologiske forutsetningene i hele området er veldig lovende. Selv om selskapet bare kommer delvis i mål med de letemålene de har, tilsier det at netto kontantstrømmer fra fremtidig gruvedrift som vil kunne forsvare kurser som er minst ti ganger høyere enn i dag (om kanskje 3-4 år), selv med meget beskjeden PE (som 3 til 4). Utsiktene til skyhøy avkastning og saftige utbytter er definitivt til stede i denne aksjen allerede et par år frem i tid.
• Akobo Minerals kan forbli veldig upåvirket av borgerkrigen. Den pågående krigen utspiller seg mellom en maktkoalisjon ledet av en statsminister fra Oromo-folket i sentral-Etiopia og Trigray-befolkningen i nord. Informasjon om konflikten er upålitelig, og det er vanskelig å vite om regjeringsstyrkene vil slå tilbake TPLF-styrkene (Tigray-militsen), om TPLF og deres allierte vil innta Addis Abeba, om det vil gå mot en våpenhvile med innrykk av fredsbevarende styrker, eller om partene bare vil fortsette langs et spor med utslettende krigføring.

Det siste alternativet er sannsynligvis det mest problematiske for oss som aksjonærer

Uansett er det viktig å være klar over at lisensområdet til Akobo Minerals ligger i den sørvestlige delen av landet. Det er verken Tigray- eller Oromo-gruppen sitt område, og det ligger heller ikke mellom disse områdene (slik Amhara- og Afar-regionene gjør).

Det er også viktig å være klar over at Akobo Minerals fikk tildelt letelisensen og opererte med undersøkelser og leteoperasjoner på denne lisensen i fem til ti år mens TPLF tidligere hadde makten (De hadde makten mellom 1990 og 2018). Det er egentlig ikke grunn til å tro at et maktskifte vil føre til at selskapet mister alle rettigheter eller at avtaler som er blitt inngått vil bli fullstendig omkalfatret, selv om dette maktskiftet kanskje vil skje på en veldig brutal måte.

Akobo Minerals må – før 2018 - på en eller annen måte ha hatt en politisk overenskomst og tillit fra TPLF-grupperingene som bør være mulig å videreføre også etter et eventuelt maktskifte i landet.

Dette rimer med det som rapporteres i selskapets siste børsmelding, der det blir forklart at man driver på uforstyrret som normalt og at leteoperasjonene går sin gang med svært gode resultater.

• Akobo Minerals har allerede solide påviste ressurser med høy grade. Ressurser validert av tredjepart er fortsatt bare 52 000 unser, men børsmeldinger i etterkant av dette «maiden resource estimate» (blant annet den om 10m synlig gull ved 170m dyp) gir ganske sikre indikasjoner på at ressursestimatet for denne svært lønnsomme åren vil bli utvidet betraktelig før neste emisjon. Ved nyttår forventer selskapet å ha boret til sammen 15 000 meter med kjerneprøver med sine tre rigger. Jeg forventer et oppdatert påvist ressursestimat på mellom 100 000 og 150 000 unser. Kanskje også mer. Åren i Segele har en grade på over 20 g/t, og kanskje også høyere hvis estimatene fra Peacocke og Simpson skal tillegges vekt. All-in-sustaining costs på $243 pr. unse på gruven i Segele selv med utgangspunkt i et lavt ressursestimat tilsier svært høy lønnsomhet.
• Betydelig positiv kontantstrøm allerede i 2023. Basert på de påviste reservene til selskapet (på 52 000 unser), planskissene og kostnadene forbundet med gruveinvesteringen i Segele, og den planlagte driftsbelastningen på prosesseringsanlegget (som skal kunne håndtere 20 tonn per time), kan man regne seg frem til at selskapet allerede i første driftsår for gruven (i 2023) bør kunne ha netto overskudd på gruvedriften på ca. 1 million kroner pr. dag. Annualisert betyr dette at selskapet vil ha en inntjening i første driftsår for Segele-gruven som er større enn dagens MCAP. Det er et nøkternt anslag basert på at anlegget gjennomgår en ramp-up og ikke egentlig har mer enn et snitt på halv kapasitet. Dette tilsier uhyre gunstig prising av selskapet på dagens nivåer
• Svært gunstige risikoreduserende driftsbetingelser. Akobo Minerals har inngått en avtale med staten om at alle transaksjoner, inkludert inntekter fra salg av gull, innbetaling av skatter og utbetaling av utbytte kan gå via amerikanske dollar i utenlandske banker. Selskapet står også fritt til å selge gullet på det internasjonale markedet og tvinges ikke til å selge de via fordyrende lokale mellommenn. Skatter og avgifter som inngår i gruvedriftlisensen er også konkurransedyktige sammenlignet med tilsvarene vilkår som andre selskaper har i denne regionen av Afrika.

I sum: Det skal ikke mer til enn litt avklaring i av uroen i Etiopia den ene eller andre veien før denne aksjen er tilbake på 10-trinnet. Enten det er TPLF som overtar, en våpenhvile med internasjonale fredsoperasjoner eller dersom militsen i nord må gi tapt, vil det være positivt. Markedet liker først og fremst ikke usikkerheten.

Hvis selskapet også kommer med en oppdatering av ressursestimatet bekreftet av tredjepart på opp mot 100 000 til 150 000 unser før emisjonen får markedet en veldig sterk bekreftelse på at dette selskapet er på vei til å levere samlede nettoinntekter fra gruvedriften i Segele på mellom 1,4 og 2 milliarder kroner allerede i tidsrommet mellom 2023 og 2027. Netto. Overskudd. Basert kun på det som da er påviste ressurser og en nøktern fremdriftsplan utarbeidet av tredjepart. Dette fra et selskap som i dag er priset til under 300 MNOK.

I tillegg har selskapet fortsatt klokkertro på at det er Joru mer enn Segele som egentlig er gullkalven med tanke på ressurser og økonomisk potensiale. Her vil sannsynglvis også det første ressursestimatet foreligge før emisjonen.

Jeg tror kursen er minst det dobbelte av dagens kurs innen utgangen av Q1 neste år.
Redigert 13.11.2021 kl 11:02 Du må logge inn for å svare

Jeg håper at forumet setter pris på analysen min. Det ligger noen timer bak informasjonsinnhentingen, kalkylene og analysen.

Under negative faktorer burde jeg selvfølgelig tatt med at dette er en aksje med stor volatilitet og lavt volum. Det har vel de fleste fått med seg, men det betyr også at det kan bli trangt i døren når noen vil inn eller ut på gode eller dårlige nyheter.

Og under positive faktorer burde jeg tatt med at alt det formelle overfor staten Etiopia (slik staten fremstår i dag) er på plass med tanke på å starte gruvedriften. Ikke bare letelisensen, men også gruvelisensen for gruvedriften er etablert.

Thank you. All food for thoughts. Nothing new really in terms of adventures in Africa. Let's hope for a quick compromise. Diplomacy doing its job.

Under positive faktorer - i drøftingen av hva det innebærer å nå målet om 500 000 unser i Segele og 1 000 000 unser i Joru - burde jeg tatt med at dette i praksis innebærer at selskapet da vil sitte med nettoverdier (netto etter utvinningskostnader og skatter, ikke brutto) i bakken på mellom 12 og 15 milliarder. Kommer man nærmere et slikt mål i løpet av det pågående leteprogrammet er det ganske åpenbart at kursen skal betydelig opp.
jossas
09.11.2021 kl 11:35 1256

Voldsomme svingninger her for tida. Børspause nå? Nyheter på gang?

Det er vanskelig å se at det skal komme spesielt negative nyheter som går på forhold knyttet til selve selskapet på kort sikt.

Så lenge dagens regime beholder makten, er det liten grunn til å tro at en dagens regjering skal stikke kjepper i hjulene for gruvedriftslisensen som de innvilget for en drøy måned siden. Ergo har Akobo Minerals det de trenger fra den etiopiske staten for å fortsette sine planer frem mot drift. Det hadde kanskje vært mer kortsiktig bekymring rundt det formelle hvis gruvedriftlisensen lå på bordet til gruveministeren nå i dag. Hvis det derimot går mot en rask regimeendring vil det kanskje være en periode med usikkerhet frem til selskapet eventuelt får etablert at driftsvilkårene forblir uendret under det nye regimet.

Selskapet har egentlig holdt alle planer de har satt seg så langt. Det som ville vært negativt var om man bestemte seg for å utsette emisjonen for å finansiere igangsetting av gruvedrift i Segele basert på en helhetsvurdering av risiko eller basert på at det ikke er mulig å få inn innsatsmidlene og maskinene som er nødvendige i landet. Det tror jeg ikke at kommer til å skje. Man får utrolig nok logistikken rundt gruvedrift til å fungere i mange veldig urolige deler av Afrika. Da bør det også være mulig i Etiopia, selv under krevende politiske forhold.

Det er også ønskelig for Akobo Minerals å komme i gang med gruvedriften selv om landet er urolig. Både fordi driftslisensen forplikter selskapet til å sette i gang innen en viss tid, men også fordi det vil gi positiv cash flow for selskapet (og aksjonærene). Jeg tror fortsatt at det er et par måneder til markedet kan forvente nyheter om emisjonen.

Det er rimelig å anta at de store utslagene i kursen er forbundet med nyhetene om eskalerende borgerkrig i landet, og dessuten knyttet til hvordan bildet av konflikten i internasjonale medier nå er speilvendt sammenlignet med hvordan det var i for en snau måned siden.

Det er bare noen uker siden konflikten ble fremstilt som at regjeringsstyrkene hadde jerngrep og omringet en liten forskanset region, Tigray, langt mot nord. Det var iallfall det jeg kunne lese meg til (og som jeg har skrevet om her før). I dagens nyhetsbilde er det plutselig opprørerne fra nord som - sammen med allierte i OLM - har omringet og etablert en barrikade rundt hovedstaden.

Risiko-bildet var mye mindre relevant for oss som aksjonærer all den tid regimet satt trygt og konflikten var 500 km unna. Nå risikerer vi usikkerheten rundt en regimeendring og en konflikt som bare er ca 300 kilometer unna Akobo Minerals sin leteaktivitet. Regimeendring trenger ikke - som jeg skriver over - være krise for Akobo Minerals ettersom de tross alt har jobbet med letearbeid under TPLF tidligere. Ingen av partene i den pågående konflikten har en agenda om å ville presse utenlandske investorer ut av landet eller en populistisk filosofi om å nasjonalisere land og kapital. Det er ingen Robert Mugabe-skikkelse i kulissene her. Iallfall ikke som jeg har kunnet lese meg til. Både TPLF og den nåværende regjeringskoalisjonen har hatt økonomiske utviklingsstrategier som blant annet har involvert store investeringer fra kinesere og diverse vestlige aktører.

Det er mer problematisk dersom det går mot en langvarig utmattelseskrig der begge sidene i Etiopia svekker hverandre stadig mer, og der andre mindre konflikter blusser opp i skyggen av den store konflikten. Markedet liker ikke at det uavklarte og usikre vedvarer. Men man må også forvente at de beste kjøpsmulighetene i denne aksjen også er borte den dagen f.eks. dagens lederskap stikker halen mellom beina og rømmer fra landet (slik noen forventer at de vil gjøre).

Etiopia har ca 115 millioner innbyggere. Det er Afrikas nest mest folkerike land etter Nigeria. Hvis denne konflikten forplanter seg eller eskalerer veldig mye mer, kan det drive utrolig mange mennesker på flukt. Da blir det også fort et enormt problem i fanget på den Afrikanske Unionen, EU, FN og kanskje NATO/USA. Trusselen om at millioner av mennesker kan sette nesen mot Europa, kan kanskje føre til at det legges press på at FN skal gripe inn med fredsbevarende operasjoner. En slik løsning kan også være veldig fin for Akobo Minerals. Stabilitet garantert av verdenssamfunnet, gjenåpning av forsyningslinjer inn til både Addis Abeba og Tigray som kan gi stans til hungersnød og lidelse spesielt i Tigray-regionen, og noen soldater som kan holde konfliktpartene fra hverandre.

Dette er en risk-reward aksje akkurat nå. Selskapet sitter på påviste reserver som tilsier netto aksjonærverdier som er skyhøyt over en MCAP på 275 MNOK for hele selskapet. Selskapet jobber strukturert og seriøst frem mot småskalagruvedrift i Segele. På mikroplan går alt som kan tenkes selskapets vei. De får tilbakemelding om at gruvedriften vil enkel og ultrakonvensjonell slik at prosessanlegget til må kjøpe omtrent er "hyllevare". De får beskjed om at massene er lettere å knuse enn antatt. De mottar stadig mer positive signaler om utvinningsgraden i Segele (97% er siste). De får indikasjoner på at graden i Segele kan være høyere enn antatt (>20,1). De fortsetter å bore kjerneprøver som viser forlengelse av åren helt ned til 170 m (og dypere). De har informert markedet om lovende prøver også fra Joru.

Selv om man bare svært, svært, svært konservativt bare forholder seg til de 52 000 unsene som selskapet påviste etter ca. 3300 meter med kjerneprøver i Segele, representerer det bruttoverdier i bakken på 810 MNOK med dagens gullpris og dollarkurs og nettoverdier for selskapet (fratrukket $243 pr. unse i kostnader) på 703 MNOK. Anlegget som Akobo Minerals planlegger å idriftsette vil etter planen ta ut disse verdiene i løpet av 27 måneder fra Q1 2023 hvis det kjøres på halv kapasitet.

Ved inngangen til Q1 2022 forventer selskapet å ha gjort 15 000m med kjerneprøver i Joru og Segele. Med gode tall herfra før emisjonen vil kursen fort stige betydelig.

Gold futures propelling on, now USD +1,860. Hedge against inflation.

Does anyone know whether the company actually sell the gold from all various samples? Must be a lot of it over the last half year.

Diameteren på kjerneprøvene er ganske liten. Det er neppe mer gull i hver meter med kjerneprøve som har truffet gullåren enn at salgsverdien av gullet overstiger noen hundrelapper pr meter. Innen utgangen av året vil selskapet ha boret 15 000 meter med kjerneprøver hvorav kanskje bare 10% av disse metrene er intersekt med åren.

Til sammen er det kanskje verdier for noen hundre tusen kroner i disse prøvene. Jeg er usikker på om dette er noe som tredjepartslaboratoriet beholder som en del av oppgjøret for sine analyser, eller om det tilbakeføres til selskapet. Det er uansett snakk om neglisjerbare summer i den store sammenhengen.

Du kan se bilder av kjerneprøver hos Akobo i denne artikkelen.
https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/05/17/7528228/hans-olav-torsen-vil-ta-akobo-minerals-pa-bors.-erik-haugane-og-tore-aksel-voldberg-er-med.

De blir blant annet lagt side-om-side i esker på det ene bildet for å organiseres og transporteres vekk. Det ser ut som om en voksen person nesten kan gripe helt rundt sylinderen. Da er diameteren antageligvis under 10cm.

Da er det bare å finne ut kalkulatoren: 0,1 m i diameter er 0,05 m i radius. Volumet av en sylinder (h pi r²) tilsier at hver meter med kjerneprøve ikke har større volum enn 0,008 m³. Hvis man antar at massene veier 2,5 tonn pr. kubikkmeter tilsier det at hver meter med kjerneprøve veier 20kg. Gitt at kjerneprøven har truffet på en åre der grade i gjennomsnitt er 20 gram pr. tonn, tilsier det at 1 meter med kjerneprøver ikke inneholder mer enn 0,4 gram med gull. Omregnet til unser, med dagens dollarkurs osv tilsier det verdier for ca 200 kroner i verdi pr. meter. Det er neppe mer enn 10% av kjerneboringen som føres gjennom selve åren. Det tilsier at de samlede verdiene etter 15 000 meter med kjerneprøver faktisk ikke er mer enn kanskje 300 000 kroner. Det er neglisjerbart.
Redigert 11.11.2021 kl 15:19 Du må logge inn for å svare

Det er positivt at partene i borgerkrigen nå begynner å snakke om betingelser for en våpenhvile. Det hadde passet veldig godt for aksjonærene i Akobo. Ikke at nervøsiteten i markedet dermed vil forsvinne over natten, men nesten enhver utvikling bort fra dagens usikre bilde må være å anse som positiv.

På overflaten ser det nesten ut som om man burde klare å komme til en enighet her. TPLF har sagt offentlig at de egentlig ikke er på jakt etter å ta territorier, bare å få stanset blokkaden av Tigray. Regjeringen er nok også nå genuint redd for at Addis Abeba skal kunne bli en krigssone og at de fort kan tape det slaget. TPLF har antageligvis ikke lyst på alle de ekstra fiendene de vil få - og tapene de vil lide - ved å forsøke å ta Addis Abeba.

I korte trekk burde det være mulig å komme til enighet om at A) Blokkaden av Tigray oppheves, B) TPLF anerkjenner regjeringen og trekker seg ut av Afar og Amhara C) En ekstern aktør som den Afrikanske Unionen eller FN rykker inn med styrker som kan stå i en buffer-sone som sikrer logistikk til og fra Tigray samt hindrer trefninger.

https://www.voanews.com/a/ethiopia-sets-out-terms-of-possible-talks-with-tigray-rebels-/6309173.html

Akkurat Addis Standard er vel et medie som er i ganske tett forbindelse med den sittende regjeringen, og slik sett en kilde som må leses med varsomhet. Men at det eksisterer en vilje til å snakke om betingelsene for en våpenhvile fremstår å være en realitet.

Så kan man spørre seg om en slik våpenhvile er noe partene først og fremst ønsker slik at de kan omgruppere og starte en ny offensiv, eller om det nå eksisterer en revidert virkelighetsforståelse som tilsier at man ønsker å styre unna videre eskalering av konflikten.

Det faktum at det fremstår å være mulig å se konturene av hva en avtale skal inneholde, tilsier at det bør være fullt mulig å få til fred. Det at dette åpenbart fremstår å være en konflikt forankret i tøffe etniske motsetninger, der spesielt Abiy Ahmed Ali fremstår å ha et tydelig politisk prosjekt som er anti-Tigray, gjør det litt vanskelig å se en langsiktig stabil løsning basert på tillit.

De må nesten få inn noen stabiliserende styrker fra en tredjepart. Det kan det også godt tenkes at de får. Man må ikke glemme at Addis Abeba rommer hovedkvarteret til den Afrikanske Union, og at det der sitter mange diplomater fra hele Afrika som gjerne vil ha ro og fred. Det blir litt som om man beleirer Brussel. Man skal ikke undervurdere risikoen ved å terge på seg så mange diplomater, og man skal ikke undervurdere hva disse vil få på plass for å sikre sin egen trygghet.

Jeg tror den Afrikanske Union er nøkkelen til en løsning her.
Redigert 12.11.2021 kl 10:23 Du må logge inn for å svare

Akobo Minerals AB (publ) (EURONEXT: AKOBO) today reported its third quarter 2021
results. Akobo Minerals is in a project development phase and consequently had
no income in the third quarter. The net loss for the period was SEK 5.1 million,
and SEK 10,1 million for the first three quarters. The company has no external
debt and a strong cash position of SEK 47 million.

"The third quarter of 2021 has been another transformative quarter for the
company with

several new milestones achieved. We had our first trading day at the Euronext
Growth exchange, enabling increased liquidity in the share. Further we both
applied for and received our large scale mining license for extracting gold and
associated minerals from the Segele deposit.

As envisaged, Akobo Minerals is now an exploration company to be supported by
mining operations. With the scoping study for Segele finalised we have now a
much better understanding of the economics of the future mining operation. It is
an exceptional deposit; world class gold grade of 20,9 gram/ton combined with an
estimated all-in sustaining cost (AISC) of 243 USD per ounce. The potential for
a high margin mine operation is clear." says Jørgen Evjen, CEO of Akobo
Minerals.

"Akobo Minerals has solidified its position as a leading exploration company in
Ethiopia and is now ready to continue to build a solid gold mining operation
based upon the same principles.

We are already busy planning for start-up of our mining operations next year. A
lot needs to be done, but I am confident our organisation will deliver. Looking
forward to the next chapter in Akobo Minerals journey."

IMPORTANT EVENTS IN THE THIRD QUARTER

· Applies for and is awarded a large-scale mining license for gold and
associated minerals
· Listed on Euronext Growth
· Completes its Segele scoping study with very favorable project economics
· Peacocke and Simpson awarded contract for metallurgical testwork at the
Segele project
· Continued High Grade Intersections at Joru, and Segele
· Sources the first drill rig from Midroc

Events after the period

· Sources the second drill rig from Midroc
· TS Environment contracted for Environmental studies in Akobo
· Receives very positive results from metallurgical testwork, potential for
greater than previously expected revenue generation
· Segele gold mineralization continues at depth with high grade intersections
intercepted at 170 meters
· 1st drill program completed at Joru - rig to be moved to Segele

Akobo Minerals will host a webcast for all shareholders and interested parties
today at 13:00 CET. There will be a Q&A session following the management
presentation.

The webcast will be available through https://inqrate.com/xtravideos/akobo
-minerals-q3-21-presentasjon/

Det går fremover for Akobo, selv om jeg kanskje hadde drømt om at det skulle gå enda fortere.

Hvis jeg skal trekke frem det negative og det positive jeg fikk med meg fra dagens presentasjon kan det oppsummeres slik:

Det negative:
- Selskapets ambisiøse mål om å påvise 1,5-2 mill. unser er ikke lenger tidfestet til Q3, 2023. Dette gjør at selskapet er avhengig av å få forlenget letelisensen ut over 2023 for å realisere det man antar er det geologiske potensialet i de to hoved-lokasjonene Segele og Joru.
- Den politiske situasjonen fremstår uavklart i Etiopia og selskapet varsler at dette hypotetisk kan få negative ringvirkninger dersom situasjonen vedvarer.
- Ramp-up med nye rigger har ikke gått like fort som man kanskje skulle tro basert på tidligere signaler. Det betyr at antall meter med kjerneprøver er noe færre enn et optimistisk anslag skulle tilsi og at forventningen til fremtidig økning av neste ressursestimat kanskje blir noe lavere enn jeg har hatt tro på.

-Det positive:
- Planleggingen av gruvedrift i Segele ser ut til å gå etter planen. Selv basert kun på det initielle ressursestimatet fra april er selskapets nettoverdier i bakken mye høyere enn dagens selskapsverdi.
- Selskapet driver med veldig lav burn rate og kan fortsette å jobbe lenge med den kapitaliseringen som man oppnådde ved forrige emisjon.
- CEO Evjen er positiv med tanke på at letelisensen kan forlenges.
- Evjen påpeker også at selskapet har jobbet under vekslende regimer i Etiopia tidligere - i tillegg til at de driver i den roligere Gambella-provinsen - slik at det ikke er overhengende grunn til å være bekymret for virksomheten fremover. Dagens drift går upåvirket av den politiske uroen.
- Selskapet har en rekke spennende targets å angripe for både infill og scout-drilling og kommer mest sannsynlig til å gjøre store fremskritt i boreprogrammet nå i Q4.

Jeg tror de neste to-tre kvartalene blir veldig spennende for selskapet og håper fortsatt på at de vil ha påvist ressurser på mer enn 100 000 unser før det evt. er behov for en ny emisjon (for å finansiere selve gruvedriften). Økonomisk sett bør alt dette være å regne som ren oppside i aksjen gitt dagens meget beskjedne MCAP.
Redigert 25.11.2021 kl 20:52 Du må logge inn for å svare

Det er viktig å merke seg at dersom selskapet faktisk på sikt finner 1,5 millioner unser og får disse opp av bakken med dagens dollarkurs, gullpris og typiske driftskostnader for gruvedrift, så snakker vi om at aksjonærene vil ha blitt tilbakeført verdier for mellom 10 og 15 milliarder kroner netto! Det sier noe om oppsiden i aksjekursen som i dag bare verdsetter selskapet til under 300 mill.

Jeg drømmer om snarlig dobling, tredobling og/eller tidobling av aksjekursen. Når jeg sier at jeg hadde «drømt om» et høyere tempo er det i lys av denne typen forventninger. Jeg sitter fortsatt med en (for meg) betydelig post i selskapet og har ingen planer om å ta gevinst på kursnivåer under 25 kroner.
Redigert 25.11.2021 kl 20:53 Du må logge inn for å svare
Purdey
25.11.2021 kl 19:48 203

Akobo er et eventyr av en aksje. Nevn en aksje som har mer spenning i seg. Altså det er så mye historikk og nostalgi i dette. Gullgruve i afrika. "Ingen ting" kan gå galt her liksom.

Jeg tror derimot at evjen og co gjør dette helt riktig. De turer ikke frem på gammelt britisk vis å bare tar det de vil ha. Men innvolverer og lager en bærekraftig fornuftig plan for å få nationale og lokale med seg. Det er nok utrolig viktig for velvilje. Det er mange som har funnet sine formuer i bakken i Afrika. Akobo gjør det med norske/nordiske verdier. Det kan være den rette medesinen for å lykkes. Dette er vår sjangse til å bli med på et eventyr i Afrika.

Jeg doblet denne uka

Det er lett å være enig med deg i det, Purdey. Det er få av mine investeringer som engasjerer meg like mye som denne aksjen. Den har alt man kan drømme om som litt eventyrlysten investor. Mulighetsrommet, det forgjettede gullet, risikoen, spenningen, oppsiden og det eksotiske med Afrika.

Det som imidlertid skiller dette selskapet fra andre typer eventyr av samme karakter er at folkene bak slett ikke fremstår å være den typen spinnville cowboyer som man typisk finner i slike risiko-prosjekter. Evjen hadde f.eks. en etikk- og compliance-rolle i sitt tidligere virke i finansnæringen. Det er en nøkternhet og redelighet i ledelsen av denne virksomheten som skiller det klart fra tidligere selskap av samme type som har vært notert på Oslo Børs.

Akobo har f.eks. en helt bevisst strategi med å kun gå ut med validerte ressursanslag og tredjepartskontrollerte opplysninger.

Selskapet går ikke over lik for å få mest mulig ressurser på kortest mulig tid, men er opptatt av å opptre ryddig og å bygge langsiktige relasjoner på alle nivåer mens de tar samfunnsansvar lokalt. Det kan de sannsynligvis høste fruktene av både i dagens og fremtidens turbulente politiske landskap. Hvem vet, holder selskapet sin sti ren, kan det kanskje gi tilgang til andre spennende lisensområder?

Jeg likte f.eks. prosjektet som de snakket om på dagens presentasjon, der lokalbefolkningen skal få kompensert for å reetablere områdene som er preget av såkalt "artisanal mining" tilbake til sin naturlige tilstand. Områdene rundt Segele og Joru er preget av livsfarlige dype hull i bakken etterlatt av primitiv gruvedrift, som man lett kan ramle ned i og som representerer en forstyrrelse av det naturlige landskapet. Tanken om at selskapet bidrar til å få ryddet opp i lokalmiljøet rimer veldig godt med idéen om langsiktig relasjonsbygging. Det at Akobo Minerals slett ikke selv er å belaste for disse hullene, understreker bare selskapets vilje til å stille opp på en positiv måte for de som påvirkes av gruvedriften lokalt.

Jeg var bull på kurser rundt 10 som vi hadde rett etter scoping-studien (men før den politiske konflikten i landet ble mer uoversiktlig). Jeg er fortsatt veldig bull i dag og har snittet nedover med flere kjøp rundt 7 den siste tiden. Aksjen er billig på dette nivået akkurat som den er billig på 10-tallet. Jeg tror helt oppriktig at denne aksjen kan passere hundre kroner pr. aksje på sikt, eller som jeg skriver over, at de samlede askjonærutbyttene over de neste ti årene vil overstige 15 milliarder kroner.

Jeg tror et tydeligere bilde av hvor høyt denne aksjen kan gå vil avtegne seg over de neste par kvartalene. Da får vi en pekepinn på hva Joru-drillingen peker mot av ressurser og et betydelig oppgradert ressursestimat fra Segele. På rent øyemål i en vurdering av den 3D-videoen som ble vist i dagens presentasjon, virker det sannsynlig at infilldrillingen pr. i dag (25.nov) allerede peker mot 25 000 unser til i dypet. Det er i mine øyne sannsynlig at dette vil utvides med kanskje 25 000 unser til gjennom ytterligere infill drilling i dypet den neste måneden. I tillegg kommer Joru og eventuelle ekstra funn i omkringliggende områder i Segele.

Akkurat hvor mye de vil klare å påvise i disse kvartalene blir jo veldig spekulativt, og det er nettopp her noe av spenningen med aksjen ligger. Gull-leting minner litt om det klassiske barnespillet "senke slagskip". De geologiske forholdene ligger veldig til rette for å finne gull. Med litt uflaks finner man kanskje bare litt hist og her. Med litt flaks finner man betydelige sammenhengende områder i bakken (i lengden, bredden og dypet) med "ore grade" nivåer av gull.

Det fine for oss som aksjonærer er at absolutt alle funn (både store som små) egentlig er å anse som oppside gitt at man aksepterer den strukturelle politiske- og samfunnsmessige nedsiderisikoen i Etiopia. Nettoverdien av påviste reserver i Segele er allerede over 700 millioner kroner. Hvis dette dobles til 100 000 unser sitter man på 1,4 milliarder osv. Akobo Minerals sin MCAP på dagens kurs (kr. 6,90) er bare 299 millioner kroner.
Redigert 26.11.2021 kl 00:57 Du må logge inn for å svare